COP27: WWF eist essentiële doorbraken om klimaatrampen te voorkomen

COP27: WWF eist essentiële doorbraken om klimaatrampen te voorkomen

Bij de opening van de klimaattop (COP27) deze zondag in Sharm-El-Sheikh, Egypte, roept WWF op tot een duidelijke en beslissende verschuiving van abstracte beloften naar concrete actie. De organisatie waarschuwt wereldleiders dat de klimaatcrisis op dit moment sneller verloopt dan onze reactie erop, en dat mensen en plaatsen overal ter wereld de catastrofale gevolgen ondervinden van het uitblijven van actie.

2022 was weer een jaar met grote droogte, watertekorten en bosbranden in Europa, ongekende overstromingen die een derde van Pakistan onder water zette, en andere delen van de wereld die werden verwoest door hittegolven en toenemende tropische stormen. WWF dringt er bij de partijen op aan om tijdens COP 27 baanbrekende afspraken te maken over aanpassing en financiering van schade en verlies. Nu kwetsbare landen en gemeenschappen door rampen dringend steun nodig hebben, is het essentieel dat de internationale gemeenschap de handen ineenslaat om hen te helpen zich aan te passen, veerkracht op te bouwen en de onrechtvaardige kosten van de klimaatcrisis aan te pakken.

Grote kloof tussen wat nodig is, beloften en actie

MOndanks de belofte die gemaakt werd in Glasgow hebben nog slechts 24 landen aangepaste klimaatplannen ingediend. Met de gecombineerde plannen stevenen we nog steeds af op 2,5° opwarming tegen het einde van de eeuw, een kleine verbetering tegenover de 2,7° van vorig jaar. In het algemeen blijft er een enorme kloof bestaan tussen wat nodig is, wat landen hebben beloofd en wat er daadwerkelijk gebeurt op het gebied van emissiereductie, het opbouwen van veerkracht en het ondersteunen van lage-inkomenslanden. Terwijl de vraag naar financiële steun om landen in staat te stellen zich aan te passen aan klimaatrampen toeneemt, druppelt de financiering slechts binnen. 

Koen Stuyck, woordvoerder WWF zei: “De omvang van de klimaatafbraak neemt dramatisch toe, ze verwoest levens en middelen van bestaan en versnelt het verlies aan biodiversiteit. We zijn ver uit koers om de opwarming te beperken tot 1,5°Celsius en de tijd dringt. Er moeten nu ingrijpende maatregelen genomen worden om verschrikkelijke en onomkeerbare schade aan onze samenlevingen te voorkomen.

Afrika warmt 1,5 keer sneller op dan wereldgemiddelde

Volgens WWF is het essentieel dat deze COP, die plaatsvindt op het Afrikaanse continent, resultaten oplevert voor de Afrikaanse bevolking. Hoewel Afrika slechts verantwoordelijk is voor 4% van de emissies, wordt het onevenredig blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering, aangezien het continent momenteel naar schatting 1,5 keer sneller opwarmt dan het wereldgemiddelde. De industrielanden moeten dringend hun verbintenissen inzake financiële hulp, technologische en capaciteitsopbouw ten aanzien van Afrika nakomen en opvoeren, wil het continent tegen 2030 klimaatbestendig zijn.

De natuur maakt deel uit van de oplossing

WWF roept ook op om de natuur dit jaar een grotere rol te geven in de besprekingen. De klimaatcrisis leidt tot natuurverlies en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen voedt op haar beurt de klimaatcrisis. Maar de natuur kan een deel van de oplossing zijn. WWF dringt er bij de leiders op aan om op de natuur gebaseerde oplossingen te integreren in klimaatmaatregelen en een momentum te creëren in de aanloop naar de biodiversiteitstop van de COP15 in Montreal in december – een belangrijke kans voor de mensheid om haar verbroken relatie met de natuur te herstellen.

Concreet moet er op grote schaal geïnvesteerd worden in bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen zoals waterrijke gebieden, bossen en waterlopen bij ons. In tropische gebieden is de bescherming en herstel van bijvoorbeeld mangrove wouden van groot belang. Vele honderden miljoenen mensen die leven in kustgebieden zullen daarvan profiteren.

De enige veilige en zekere toekomst is een duurzame toekomst

Aangezien de top plaatsvindt in de context van geopolitieke spanningen en een toegenomen aandacht voor energiezekerheid over de hele wereld, roept WWF de landen op om samen te komen tot sterke resultaten die oplossingen bieden voor een veilige en zekere toekomst. Zonder een snelle transformatie van onze energie-, voedsel-, transport- en landgebruiksectoren en een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen de geopolitieke spanningen alleen maar toenemen.

Prioriteiten voor een succesvol resultaat in Egypte:

Verlies en schade

Elk jaar leidt de klimaatcrisis tot miljarden dollars aan verlies en schade, vaak in landen waar de historische emissies nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. Met behulp van het tijdens COP26 in Glasgow opgerichte orgaan voor de dialoog moeten de partijen het eens worden over de oprichting van een financieringsfaciliteit voor verlies en schade met concreet geld op tafel.

Mitigatie

De partijen moeten voorrang geven aan het mobiliseren van de politieke wil, de financiële middelen en de institutionele reacties die nodig zijn om een sectorale transformatie tot stand te brengen, met inbegrip van de geleidelijke stopzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daartoe moet een robuust mitigatiewerkprogramma worden aangenomen.

Aanpassing

Wat aanpassing betreft, moet COP27 voortbouwen op de belofte van COP26 om de financiële middelen voor aanpassing ten minste te verdubbelen. We moeten ook een verbintenis aangaan om 50% van de publieke klimaatfinanciering voor aanpassing te bestemmen. Beide kunnen worden gerealiseerd via een routekaart voor aanpassingsfinanciering met een verantwoordingsmechanisme.

Energietransitie

Energie-efficiëntie en energiebesparing zijn de meest doeltreffende manieren om de energiecrisis aan te pakken. In het besluit betreffende het pact van Glasgow worden de partijen opgeroepen om de toepassing van maatregelen voor schone energieopwekking en energie-efficiëntie snel op te voeren. We moeten aankondigingen zien waaruit blijkt dat landen en bedrijven snel werk maken van deze doelstellingen.

Op de natuur gebaseerde oplossingen

De partijen moeten de cruciale bijdrage van de natuur erkennen om de opwarming onder de 1,5°C te houden en veerkracht tegen de klimaateffecten op te bouwen. Op de natuur gebaseerde oplossingen voor mitigatie en aanpassing moeten worden verankerd in de formele resultaten van de conferentie.

Maatschappelijk middenveld

WWF is er vast van overtuigd dat de organisatie van alle COP's gebaseerd moet zijn op volledige toegang en effectieve deelname van de civiele samenleving. WWF benadrukt de urgentie en het belang van een inclusief internationaal klimaatbesluitvormingsproces. Zonder het maatschappelijk middenveld aan tafel is het voor de wereld onmogelijk om de in Parijs en Glasgow vastgelegde doelstellingen en verbintenissen te verwezenlijken. De betrokkenheid van de directe kennisdragers en dragers van klimaatgerelateerde problemen is van fundamenteel belang om oplossingen te vinden voor de hele overheid en de hele samenleving om de dubbele klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief