PRIVACY

Privacyverklaring

WWF verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen.

Hieronder lees je hoe WWF jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht. Onder 'WWF' wordt in de zin van de onderhavige privacyverklaring het volgende verstaan: de vzw WORLD WIDE FUND FOR NATURE‐VLAANDEREN, afgekort tot WWF‐VLAANDEREN, in de KBO opgenomen onder het nr. 415.822.172 en met hoofdkantoor in de Emile Jacqmainlaan 90 te 1000 Brussel.

WWF verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WWF verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

 • Bij het invullen van een formulier, bijvoorbeeld:
  • op onze website en bijhorende subdomeinen (bij het inschrijven op een nieuwsbrief, bij het ondertekenen van een petitie, bij het downloaden van publicaties, door mee te doen aan een crowdfunding actie, bij het aanmaken van een WWF-profiel, …);
  • tijdens een contactmoment (bij werving, event, ...).
 • Bij een online sollicitatie.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

WWF verzamelt en verwerkt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken. Dit kunnen zijn:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Foto’s

Ook worden bepaalde gegevens verzameld via cookies: raadpleeg voor meer informatie onze Cookie Policy.

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT EN GEBRUIKT?

WWF bewaart bovenstaande gegevens voor het verwerken van de verzoeken van betrokkenen om:

 • Donateurs en sympathisanten op de hoogte te houden van onze acties;
 • Donateurs en sympathisanten te bedanken en te informeren;
 • Donateurs en sympathisanten uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen, legaten, …);
 • De dienstverlening aan donateurs en sympathisanten te verbeteren.

HOE BEHANDELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 • We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. De gegevens van mensen die aangeven interesse te hebben in de acties, activiteiten en (toekomstige) campagnes van WWF, alsook gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.
 • We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

BEWAREN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

INZAGE EN AANPASSING VAN GEGEVENS

Je kan jouw gegevens steeds inkijken en indien nodig laten aanpassen of schrappen. Neem hiervoor contact met ons op via 02 340 09 20 of via [email protected].