WwF in uw testament

Laat uw vermogen na aan de planeet

Als u dit leest, is dat misschien omdat u een levende planeet met een rijke biodiversiteit wil nalaten. Een betere wereld doorgeven aan de komende generaties is ook de bestaansreden van WWF.

Een legaat opstellen en WWF opnemen in uw testament is een genereus gebaar voor de toekomst dat decennialang het verschil kan maken … Op die manier geeft u ook terug aan de natuur wat het u bij leven gegeven heeft.

WWF staat al jaren op de lijst van goede doelen die wij steunen. De bescherming van het milieu en wilde dieren ligt ons nauw aan het hart. Onze planeet verdient het echt om beschermd te worden. Als dierenarts ben ik erg gevoelig voor de bescherming van de natuur. Ik ben opgegroeid op het platteland. Als kind speelde ik graag in de velden en observeerde ik de leeuweriken. Ook vandaag nog vormt de natuur een bron van inspiratie en welzijn voor mij. WWF opnemen in ons testament was voor ons dan ook vanzelfsprekend. Zo willen we onze liefde voor de planeet concreet maken.

Een panda in een boom in het midden van het Chinese bos

U redt wat echt belangrijk is

Onze missie sluit aan bij de hoogdringendheid van de huidige situatie. We moeten actie ondernemen om de kwetsbare diersoorten te beschermen, de biodiversiteit te behouden en een positieve impact te hebben op het klimaat.

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Internationale expertise, lokale acties

Dankzij uw keuze kunnen we zowel internationaal als in België ons werk verderzetten. Dit is een geweldig gebaar voor de toekomstige generaties van ons land.

Twee volwassen grijze wolven en een witte wolf spelen in het gras

Het financieel beheer van WWF is transparant

WWF heeft niet alleen een internationale reputatie binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen.

Een troep leeuwinnen jagend in de Afrikaanse savanne

De belofte van WWF

Kiezen voor WWF in uw testament betekent vertrouwen in onze jarenlange expertise.

 • Kiezen voor WWF is een vrijblijvende keuze die u enkel persoonlijk kan maken op uw eigen ritme. We zijn er om u te helpen indien u ons nodig heeft.
 • We respecteren uw privéleven. Uw vertrouwelijke gegevens zijn bij ons in goede handen.
 • Wat u ons nalaat zal met de grootste zorg besteed worden in lijn met uw wensen en verwachtingen. We zorgen ervoor en zien erop toe dat uw generositeit het verschil maakt.

UW RECHTSTREEKSe CONTACTPERSOON

Als Testamentair Relatiebeheerder kan Dominique Weyers u in alle discretie begeleiden bij het opstellen van een testament waarin WWF wordt aangeduid als legataris. Op deze manier wordt uw testament uitgevoerd zoals u dat wenst.

DIRECTE LIJN

+32 (0) 476 58 07 42

Vraag uw brochure aan voor meer informatie

* verplichte velden

Uw erfenis regelen

In België krijgen uw wettelijke erfgenamen (uw kinderen en langstlevende echtgenoot/echtgenote), voorrang. Een deel van uw vermogen moet hen worden voorbehouden. Dat is de zogenaamde reserve of voorbehouden deel.

Als u geen testament opstelt, bepaalt de wet wat uw erfgenamen zullen erven. Te beginnen met de langstlevende partner/echtgenoot en de kinderen. Na hen komen de ouders, broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten in aanmerking.

Als u geen testament heeft opgesteld en er is geen langstlevende echtgenoot/echtgenote noch een familielid dat aanspraak kan maken op uw erfenis, komt uw erfenis de Belgische staat toe.

Met het resterende beschikbare deel kunt u doen wat u wilt via testament. U kunt zelf kiezen aan wie u het nalaat en het onder meer legateren aan een goed doel zoals WWF. Uiteraard moet u goed nadenken over een dergelijke beslissing. Uw notaris maar ook WWF kunnen u daar volledig vrijblijvend bij begeleiden.

Hoe stelt u een testament op?

Wanneer u een testament opmaakt, heeft u drie opties:

Een notarieel testament

U dicteert de inhoud van uw testament aan uw notaris in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. Uw uiterste wilsbeschikking wordt dan verwoord in eenduidige juridische taal, zodat later alles juist geïnterpreteerd wordt. De notaris leest het testament nog eens voor, voordat u het document ondertekent. De notaris bewaart het testament. Als u dat wenst, kan deze uw testament strikt vertrouwelijk inschrijven in het Centraal Register van Testamenten, dat wordt beheerd door de Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat.

Een eigenhandig testament

U stelt zelf uw testament op, zonder tussenkomst van een notaris. Het wordt ‘eigenhandig’ genoemd omdat u het zelf met de hand schrijft. Het is alleen geldig als het volledig met de hand geschreven is, nauwkeurig gedateerd is met dag, maand en jaar en ondertekend is. Het mag dus niet getypt zijn, zelfs niet gedeeltelijk. Wij raden aan om het te laten inschrijven in het Centraal Register van Testamenten, want als het testament niet wordt teruggevonden, is het alsof u geen testament heeft opgesteld.

Een internationaal testament

Als u goederen wilt legateren in het buitenland of als een element van uw nalatenschap de landsgrenzen overschrijdt, is een internationaal testament de beste oplossing. U stelt uw testament op en geeft het vervolgens door aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen. U verklaart voor de notaris dat het wel degelijk uw testament is, en dateert en ondertekent het document. De notaris voegt er een verklaring aan toe dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is.

Welke soorten legaten bestaan er?

In uw testament beschrijft u uw legaten. U bepaalt met andere woorden aan wie u uw vermogen vermaakt. Uw testament bepaalt hierbij de regels en zorgt ervoor dat uw wensen worden ingewilligd. U kunt roerende goederen legeren, zoals bankrekeningen, aandelen, geld, juwelen of kunstwerken, en/of onroerende goederen zoals een huis, een appartement of een villa. De persoon die de erfenis ontvangt, is de legataris. De legataris of legatarissen moeten het testament aanvaarden voordat het kan worden uitgevoerd.

Er bestaan drie soorten legaten:

ALGEMEEN LEGAAT

U vermaakt uw volledige vermogen aan een of meerdere personen (de algemene legataris(sen)), die er de eventuele schulden van dragen. Het recht van de langstlevende partner en van de kinderen wordt hierbij gevrijwaard. Als u geen bloedverwanten heeft, is het aanbevolen om een algemene legataris aan te stellen.

LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL

U vermaakt een specifiek deel (30%, 50%) van uw roerend of onroerend vermogen aan de legataris(sen).

BIJZONDER LEGAAT

U vermaakt specifieke goederen aan elke begunstigde: een huis, een bepaald bedrag enz. Die begunstigde of begunstigden dienen zich tot uw erfgenamen of algemene legatarissen te richten om hun legaten te verkrijgen.

Dit zijn de drie voornaamste opties, maar er bestaan nog meer mogelijkheden, zoals het duolegaat. Daarbij verdeelt u uw nalatenschap tussen uw legataris(sen) en een goed doel zoals WWF. Dat laatste betaalt dan alle successierechten. Omdat erkende verenigingen veel minder successierechten betalen (in Vlaanderen zelfs 0%), kan deze formule bijzonder interessant zijn voor uw erfgenamen. In sommige gevallen ontvangen zij immers een hoger bedrag dan als ze de enige begunstigden zouden zijn.

Wij begrijpen dat u waarschijnlijk nog veel relevante vragen heeft. Welke stappen moet ik precies ondernemen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn wilsbeschikking wordt nageleefd? Hoe kan ik mijn vermogen eerlijk verdelen tussen mijn erfgenamen en het goede doel dat ik wil steunen? Kies ik beter voor een schenking, voor een legaat via mijn testament of voor een levensverzekering? Dominique Weyers beantwoordt graag al uw vragen en kan u helpen met de praktische kant van de zaak ([email protected] of +32 476 58 07 42).

Opmerking! In Vlaanderen is het fiscale voordeel van het duolegaat in de meeste gevallen afgeschaft met het decreet van 19 maart 2021 dat in werking is getreden op 1 juli 2021. Deze techniek kan dus nog steeds worden aangewend, maar levert doorgaans geen fiscaal voordeel meer op. Om toch ten dele tegemoet te komen aan de noden van personen die geen naaste familie hebben en een derde wensen te begunstigen via testament, introduceerde de Vlaamse Regering met hetzelfde decreet de “vriendenerfenis”. Hierbij kan u tot een bedrag van 15.000€ een deel van uw vermogen nalaten aan een derde tegen een gunstig successietarief van 3%. Let wel, dit geldt enkel op de eerste schijf van 15.000€ van uw ganse nalatenschap. (Sinds 1 januari 2024 is deze “vriendenerfenis” ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing).

Maak uw testament gratis online

In samenwerking met Legacio nodigt WWF u uit uw testament online te maken ten voordele van de bescherming van de natuur, en dit ondersteund door een erfenis expert. In enkele minuten kan u gratis een model testament bekomen dat 100% aangepast is aan uw situatie. Het team bestaat uit juridische adviseurs en experten die de geldigheid en de correcte opstelling van uw testament verzekeren. U kan van deze service gebruik maken via de link hieronder en code WWF2 ingeven.

Maak gebruik van ons werkdocument

Wanneer u beslist een testament op te maken, dan raakt deze beslissing niet alleen uzelf, maar ook de personen die uw nalatenschap zullen moeten opvolgen en uitvoeren. Dit werkdocument, dat een overzicht geeft van al uw gegevens en bezittingen, kan heel wat problemen en onduidelijkheden voorkomen.

Werkdocument

Als u een legaat wil doen ten gunste van WWF, is het nodig om de volgende informatie te vermelden in uw testament. U hebt de keuze tussen één van de 3 entiteiten ( deze 3 entiteiten vormen één enkele operationele entiteit – in de praktijk vormen we één en hetzelfde team):

WWF-Vlaanderen
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0415 822 172

WWF-Communauté Francophone
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0420 952 383

WWF - Belgium
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408 656 248

Bloemen noch kransen

Begrafenissen zijn een belangrijk moment waarop we ons met emotie onderdompelen in het leven van de overledene, een kans om hun prestaties, hun glimlach en hun inzet voor de doelen die ze een warm hart toedroegen te herdenken.

"Bloemen, noch kransen" is een gewoonte om geliefden en iedereen die het aandenken van de overledene wil eren, uit te nodigen om geen bloemen te kopen maar liever een donatie te doen aan een organisatie ter nagedachtenis aan de overledene. Het is een symbolisch gebaar waarmee u uw overtuigingen kunt doorgeven.

Bent u uw eigen begrafenis aan het plannen of die van een dierbare die is overleden en die wilde dat zijn of haar steun aan WWF zou worden voortgezet? Hieronder vindt u de nodige informatie, zodat we de familie kunnen informeren over het bedrag dat ter nagedachtenis van de overledene ingezameld werd:

Bankrekening WWF: BE02 3101 0430 9240
Mededeling: Ter nagedachtenis aan voornaam achternaam (volledig uitgeschreven)

Heb je nog vragen?

WWF geniet als erkende VZW van een verminderd tarief aan erfbelasting dat maakt dat bijna het volledige bedrag dat u nalaat, kan besteed worden aan onze projecten. Voor Vlaanderen bedraagt de erfbelasting sinds 1 juli 2021 0% voor erkende goede doelen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië is dat 7%.

WWF geniet niet alleen internationale faam binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Die engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen. 

Hoe groot of hoe klein ook, uw gebaar maakt een verschil. Ontdek meer informatie over onze inkomsten en uitgaven in ons laatste jaarrapport.

Het opstellen van een testament doet u niet elke dag. Toch is het belangrijk uw nalatenschap te regelen, en uw wensen in een testament vast te leggen. Er zijn verschillende soorten testamenten:

 • Authentiek of notarieel testament
  U dicteert de inhoud van het testament aan uw notaris, in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. Uw laatste wil wordt vertaald in een juridisch taalgebruik dat perfect duidelijk is voor een toekomstige interpretatie. Na het nalezen wordt u gevraagd om het document te ondertekenen. Het testament wordt bewaard bij uw notaris. Dit type testament brengt een kost met zich mee, maar biedt meer veiligheid. De notaris zal het testament laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).
 • Olografisch testament
  Een olografisch testament is een handgeschreven en eigenhandig ondertekend en gedateerd testament. U heeft voor dit type testament geen notaris nodig, wat het voordeel heeft dat er geen kosten bij komen kijken. Toch ontstaan er soms problemen na het overlijden van de erflater door verschillen in de interpretatie of door twijfel met betrekking tot de geldigheid van het document. Daarom raden wij u aan om uw testament te laten nalezen door een notaris en om het te laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).
 • Internationaal testament
  Heeft u bezittingen in het buitenland die u wenst na te laten, kies dan voor een internationaal testament. U kunt een handgeschreven testament opmaken dat u dan in het bijzijn van twee getuigen overhandigt aan een notaris. Voor de notaris verklaart u dat het wel degelijk om uw testament gaat, waarna u het document dateert en ondertekent. De notaris voegt er een verklaring bij, waarin hij verzekert dat alle wettelijke bepalingen nageleefd werden. 

Een legaat is een manier van schenken in uw testament. De persoon die het legaat ontvangt, noemt men de legataris. De legataris(sen) moet(en) het testament aanvaarden voor het uitgevoerd kan worden.

Er zijn verschillende soorten legaten:

Algemeen legaat: alle goederen van uw erfenis, behalve het deel dat u op een andere manier nalaat, via een ander legaat onder private of algemene titel.

Legaat onder algemene titel: een bepaald percentage van uw goederen.

Bijzonder of privaat legaat: een bepaalde som geld of een bepaald goed zoals een woning, een schilderij of een juweel.

Duolegaat: een duolegaat bestaat uit twee legaten. U laat via uw testament een som of een bepaald goed na aan een erfgenaam, en een andere som of goed aan WWF. WWF moet dan naast de eigen erfbelasting ook de erfbelasting van de erfgenaam betalen. De erfgenaam krijgt dus een netto-erfenis. Zij of hij moet er geen erfbelasting meer op betalen, want dat doet WWF. Zo kan het voor uw andere erfgenamen een voordeel zijn dat u WWF opneemt in uw testament: zij houden netto meer over.

Hervorming van de erfbelasting voor goede doelen in Vlaanderen

Voor Vlaanderen is een fiscale hervorming van kracht sinds 1 juli 2021. Het duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op voor de particuliere begunstigde. Als u reeds een duolegaat in uw testament heeft opgenomen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris om uw testament te laten aanpassen. Het is belangrijk dit op tijd te doen, anders zal uw testament met duolegaat niet meer uitvoerbaar zijn.

In Brussel en Wallonië blijft de situatie onveranderd.

Een testament opmaken, waarin WWF is opgenomen, is niet zo ingewikkeld als veel mensen denken. U kan het zelf schrijven, maar het heeft ook voordelen het door een notaris te laten opstellen: deze kan u nl. adviseren welk type testament het beste bij u past, en ervoor zorgen dat het testament juridisch in orde is. 

We kunnen u geheel vrijblijvend en in alle vertrouwen helpen bij het opstellen van uw testament. Ook kunnen wij u helpen zoeken naar een notaris in uw buurt.

In de loop der jaren kan uw testament steeds aangepast worden indien uw persoonlijke situatie verandert. 

Ook belangrijk is dat er een nieuwe wetgeving rond erfrecht van kracht ging op 1 september 2018. Deze laat meer vrijheid toe doordat u de helft van uw nalatenschap kan toekennen aan wie u wilt, zodus ook aan een goed doel. Misschien biedt dit nieuw erfrecht u nieuwe mogelijkheden en wenst u uw huidig testament te herzien. 

Een nieuw testament herroept alle vorige, indien u dit uitdrukkelijk in uw testament vermeldt.

Dank voor het steunen van onze missie!
Er is geen verplichting om het te melden, maar het helpt ons te weten dat u WWF heeft opgenomen in uw testament. Zo kunnen we u op de hoogte houden van onze resultaten en u uitnodigen op onze speciale infodagen.

Zorg dat uw testament gevonden wordt. Het is belangrijk dat uw nabestaanden weten dat u een testament heeft en bij welke notaris het in bewaring is. Dit kan u aan een vertrouwenspersoon vertellen. U kan de gegevens ook op een briefje schrijven waar het zeker gevonden wordt.

Best laat u altijd uw testament, authenthiek of olografisch, registreren bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT). Een notaris zal dat ook voor u doen.