WwF in uw testament

Geef de natuur een toekomst

Als u dit leest, is dat misschien omdat u een levende planeet met een rijke biodiversiteit wil nalaten. Een betere wereld doorgeven aan de komende generaties is ook de bestaansreden van WWF.

Een legaat opstellen en WWF opnemen in uw testament is een genereus gebaar voor de toekomst dat decennialang het verschil kan maken … Op die manier geeft u ook terug aan de natuur wat het u bij leven gegeven heeft.

WWF staat al jaren op de lijst van goede doelen die wij steunen. De bescherming van het milieu en wilde dieren ligt ons nauw aan het hart. Onze planeet verdient het echt om beschermd te worden. Als dierenarts ben ik erg gevoelig voor de bescherming van de natuur. Ik ben opgegroeid op het platteland. Als kind speelde ik graag in de velden en observeerde ik de leeuweriken. Ook vandaag nog vormt de natuur een bron van inspiratie en welzijn voor mij. WWF opnemen in ons testament was voor ons dan ook vanzelfsprekend. Zo willen we onze liefde voor de planeet concreet maken.

Een panda in een boom in het midden van het Chinese bos

U redt wat echt belangrijk is

Onze missie sluit aan bij de hoogdringendheid van de huidige situatie. We moeten actie ondernemen om de kwetsbare diersoorten te beschermen, de biodiversiteit te behouden en een positieve impact te hebben op het klimaat.

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Internationale expertise, lokale acties

Dankzij uw keuze kunnen we zowel internationaal als in België ons werk verderzetten. Dit is een geweldig gebaar voor de toekomstige generaties van ons land.

Twee volwassen grijze wolven en een witte wolf spelen in het gras

Het financieel beheer van WWF is transparant

WWF heeft niet alleen een internationale reputatie binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen.

Een troep leeuwinnen jagend in de Afrikaanse savanne

De belofte van WWF

Kiezen voor WWF in uw testament betekent vertrouwen in onze jarenlange expertise.

  • Kiezen voor WWF is een vrijblijvende keuze die u enkel persoonlijk kan maken op uw eigen ritme. We zijn er om u te helpen indien u ons nodig heeft.
  • We respecteren uw privéleven. Uw vertrouwelijke gegevens zijn bij ons in goede handen.
  • Wat u ons nalaat zal met de grootste zorg besteed worden in lijn met uw wensen en verwachtingen. We zorgen ervoor en zien erop toe dat uw generositeit het verschil maakt.

UW RECHTSTREEKSe CONTACTPERSOON

Als Testamentair Relatiebeheerder kan Dominique Weyers u in alle discretie begeleiden bij het opstellen van een testament waarin WWF wordt aangeduid als legataris. Op deze manier wordt uw testament uitgevoerd zoals u dat wenst.

DIRECTE LIJN

+32 (0) 476 58 07 42

Vraag uw brochure aan voor meer informatie

* verplichte velden

Uw erfenis regelen

In België krijgen uw wettelijke erfgenamen (uw kinderen en langstlevende echtgenoot/echtgenote), voorrang. Een deel van uw vermogen moet hen worden voorbehouden. Dat is de zogenaamde reserve of voorbehouden deel.

Als u geen testament opstelt, bepaalt de wet wat uw erfgenamen zullen erven. Te beginnen met de langstlevende partner/echtgenoot en de kinderen. Na hen komen de ouders, broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten in aanmerking.

Als u geen testament heeft opgesteld en er is geen langstlevende echtgenoot/echtgenote noch een familielid dat aanspraak kan maken op uw erfenis, komt uw erfenis de Belgische staat toe.

Met het resterende beschikbare deel kunt u doen wat u wilt via testament. U kunt zelf kiezen aan wie u het nalaat en het onder meer legateren aan een goed doel zoals WWF. Uiteraard moet u goed nadenken over een dergelijke beslissing. Uw notaris maar ook WWF kunnen u daar volledig vrijblijvend bij begeleiden.

Hoe stelt u een testament op?

Wanneer u een testament opmaakt, heeft u drie opties:

Een notarieel testament

U dicteert de inhoud van uw testament aan uw notaris. Uw uiterste wilsbeschikking wordt dan verwoord in eenduidige juridische taal, zodat later alles juist geïnterpreteerd wordt. De notaris leest het testament nog eens voor, voordat u het document ondertekent. De notaris bewaart het testament. Uw testament zal dan automatisch door uw notaris ingeschreven worden in het Centraal Register van Testamenten, dat wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Een eigenhandig testament

U stelt zelf uw testament op, zonder tussenkomst van een notaris. Het wordt ‘eigenhandig’ genoemd omdat u het zelf met de hand schrijft. Het is alleen geldig als het volledig met de hand geschreven is, nauwkeurig gedateerd is met dag, maand en jaar en ondertekend is. Het mag dus niet getypt zijn, zelfs niet gedeeltelijk. Wij raden aan om het te laten inschrijven in het Centraal Register van Testamenten, want als het testament niet wordt teruggevonden, is het alsof u geen testament heeft opgesteld.

Een internationaal testament

Als u goederen wilt nalaten in het buitenland of als een element van uw nalatenschap de landsgrenzen overschrijdt, is een internationaal testament de beste oplossing. U stelt uw testament op en geeft het vervolgens door aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen. U verklaart voor de notaris dat het wel degelijk uw testament is, en dateert en ondertekent het document. De notaris voegt er een verklaring aan toe dat aan alle wettelijke vereisten voldaan is.

Welke soorten legaten bestaan er?

In uw testament beschrijft u uw legaten. U bepaalt met andere woorden aan wie u uw vermogen vermaakt. Uw testament bepaalt hierbij de regels en zorgt ervoor dat uw wensen worden ingewilligd. U kunt roerende goederen nalaten, zoals bankrekeningen, aandelen, geld, juwelen of kunstwerken, en/of onroerende goederen zoals een huis, een appartement of een villa. De persoon die de erfenis ontvangt, is de legataris. De legataris of legatarissen moeten het testament aanvaarden voordat het kan worden uitgevoerd.

Er bestaan drie soorten legaten:

ALGEMEEN LEGAAT

U vermaakt uw volledige vermogen aan een of meerdere personen (de algemene legataris(sen)), die er ook de eventuele schulden van dragen. Het recht van de langstlevende partner en van de kinderen wordt hierbij gevrijwaard. Als u geen bloedverwanten heeft, is het aanbevolen om een algemene legataris aan te stellen.

LEGAAT ONDER ALGEMENE TITEL

U vermaakt een deel (30%, 50%) van uw roerend of onroerend vermogen aan de legataris(sen).

BIJZONDER LEGAAT

U vermaakt specifieke goederen aan elke begunstigde: een huis, een bepaald bedrag enz. Die begunstigde of begunstigden dienen zich tot uw erfgenamen of algemene legatarissen te richten om hun legaten te verkrijgen.

Dit zijn de drie voornaamste opties, maar er bestaan nog meer mogelijkheden, zoals het DUOLEGAAT. Daarbij verdeelt u uw nalatenschap tussen uw legataris(sen) en een goed doel zoals WWF. Deze laatste betaalt dan alle successierechten. Omdat erkende verenigingen veel minder successierechten betalen, kan deze formule bijzonder interessant zijn voor uw erfgenamen. In sommige gevallen ontvangen zij immers een hoger bedrag dan als ze de enige begunstigden zouden zijn.

Wij begrijpen dat u waarschijnlijk nog veel relevante vragen heeft. Welke stappen moet ik precies ondernemen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn wilsbeschikking wordt nageleefd? Hoe kan ik mijn vermogen eerlijk verdelen tussen mijn erfgenamen en het goede doel dat ik wil steunen? Kies ik beter voor een schenking, voor een legaat via mijn testament of voor een levensverzekering? Dominique Weyers beantwoordt graag al uw vragen en kan u helpen met de praktische kant van de zaak ([email protected] of +32 476 58 07 42).

Opmerking!
In Vlaanderen is het fiscale voordeel van het duolegaat in de meeste gevallen afgeschaft met het decreet van 19 maart 2021 dat in werking is getreden op 1 juli 2021. Deze techniek kan dus nog steeds worden aangewend, maar levert doorgaans geen fiscaal voordeel meer op. Om toch ten dele tegemoet te komen aan de noden van personen die geen naaste familie hebben en een derde wensen te begunstigen via testament, introduceerde de Vlaamse Regering met hetzelfde decreet de “vriendenerfenis”. Hierbij kan u tot een bedrag van 15.000€ een deel van uw vermogen nalaten aan een derde tegen een gunstig successietarief van 3%. Let wel, dit geldt enkel op de eerste schijf van 15.000€ van uw ganse nalatenschap.
Sinds 1 januari 2024 is deze “vriendenerfenis” ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing.

Maak gebruik van ons werkdocument

Wanneer u beslist een testament op te maken, dan raakt deze beslissing niet alleen uzelf, maar ook de personen die uw nalatenschap zullen moeten opvolgen en uitvoeren. Dit werkdocument, dat een overzicht geeft van al uw gegevens en bezittingen, kan heel wat problemen en onduidelijkheden voorkomen.

Werkdocument

Als u een legaat wil doen ten gunste van WWF, is het nodig om de volgende informatie te vermelden in uw testament. U hebt de keuze tussen één van de 3 entiteiten ( deze 3 entiteiten vormen één enkele operationele entiteit – in de praktijk vormen we één en hetzelfde team):

WWF-Vlaanderen
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0415 822 172

WWF-Belgique-Communauté Francophone
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0420 952 383

WWF - Belgium
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408 656 248

Bloemen noch kransen

Begrafenissen zijn een belangrijk moment waarop we ons met emotie onderdompelen in het leven van de overledene, een kans om hun prestaties, hun glimlach en hun inzet voor de doelen die ze een warm hart toedroegen te herdenken.

"Bloemen, noch kransen" is een gewoonte om geliefden en iedereen die het aandenken van de overledene wil eren, uit te nodigen om geen bloemen te kopen maar liever een donatie te doen aan een organisatie ter nagedachtenis aan de overledene. Het is een symbolisch gebaar waarmee u uw overtuigingen kunt doorgeven.

Bent u uw eigen begrafenis aan het plannen of die van een dierbare die is overleden en die wilde dat zijn of haar steun aan WWF zou worden voortgezet? Hieronder vindt u de nodige informatie, zodat we de familie kunnen informeren over het bedrag dat ter nagedachtenis van de overledene ingezameld werd:

Bankrekening WWF: BE02 3101 0430 9240
Mededeling: Ter nagedachtenis aan voornaam achternaam (volledig uitgeschreven)

Heb je nog vragen?

WWF heeft niet alleen een internationale reputatie binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Die engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen.

Hoe groot of hoe klein ook, uw gebaar maakt een verschil voor de natuurbehoudsprojecten van WWF. Ontdek meer informatie over onze inkomsten en uitgaven in ons laatste jaarrapport.

WWF geniet als erkende VZW van een verminderd tarief aan erfbelasting, wat maakt dat bijna het volledige bedrag dat u nalaat kan besteed worden aan onze projecten. Voor Vlaanderen bedraagt de erfbelasting 0% sinds 1 juli 2021, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië 7%.

Het Vlaams decreet van 19 maart 2021, dat in werking is getreden op 1 juli 2021, schaft in veel gevallen het fiscale voordeel van het duo-legaat af. Deze techniek kan dus nog steeds worden gebruikt, maar zal over het algemeen geen fiscaal voordeel meer opleveren.

Het is van toepassing op alle nalatenschappen die na 1 juli 2021 in Vlaanderen zijn geopend, dus ook op testamenten die op die datum al bestonden. Als u een testament met een duo-legaat in Vlaanderen hebt opgemaakt, betekent dit niet dat uw testament niet meer geldig is, maar wees u ervan bewust dat de manier waarop de successierechten worden berekend, ingrijpend is gewijzigd. Het is dus mogelijk dat het testament niet kan worden uitgevoerd zoals u had gewenst. Daarom, als u in het verleden een testament met een duo-legaat in Vlaanderen hebt opgesteld, wordt het sterk aanbevolen om uw notaris te raadplegen.

Als tegenprestatie heeft de Vlaamse wetgever in hetzelfde decreet twee andere bepalingen ingevoerd:

  • de verlaging van het belastingtarief naar 0% voor schenkingen en legaten ten gunste van liefdadigheidsorganisaties (in plaats van 8,5% voor legaten en 5,5% voor schenkingen zoals voorheen). Een legaat of schenking aan het WWF is dus sinds 1 juli 2021 niet meer belastbaar in Vlaanderen.
  • “de vriendenerfenis”: deze techniek stelt u in staat om uw bezittingen na te laten aan een vriend of een verre familielid tegen een verlaagd tarief. Dit betreft de eerste schijf van 15.000 euro. Op deze eerste schijf betaalt u 3% successierechten in plaats van 25%. Het maximale voordeel is 3.300 euro.Voor bedragen boven de 15.000 euro gelden de gebruikelijke tarieven, die kunnen oplopen tot 55% (voor de schijf boven de 75.000 euro).
    Sinds 1 januari 2024 geldt deze 'vriendenerfenis' ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opmerking! Voor inwoners van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de techniek van het duo-legaat zoals oorspronkelijk ingevoerd nog steeds van toepassing.

Een testament opmaken, waarin WWF is opgenomen, is niet zo ingewikkeld als veel mensen denken. U kan het zelf schrijven maar het heeft ook voordelen het door een notaris te laten opstellen: deze kan u namelijk adviseren welk type testament het beste bij u past, en ervoor zorgen dat het testament juridisch in orde is.

We kunnen u geheel vrijblijvend en in alle vertrouwen helpen bij het opstellen van uw testament. Ook kunnen wij u helpen zoeken naar een notaris in uw buurt. Contacteer ons dan telefonisch op 0476 58 07 42 of per e-mail: [email protected].

Een testament kan altijd worden aangepast in geval van veranderingen in uw persoonlijke situatie. Een nieuw testament annuleert alle voorgaande versies, op voorwaarde dat dit duidelijk in uw testament wordt vermeld. Hiervoor is het noodzakelijk de volgende vermelding in uw nieuw testament op te nemen: "Ik herroep alle testamenten en andere beschikkingen van uiterste wil die ik voorheen heb gemaakt."

Zorg ervoor dat uw testament gevonden kan worden. Het is belangrijk dat uw naasten weten dat u een testament heeft en ook de naam van uw notaris kennen. U kunt dit aan een vertrouwenspersoon meedelen of in een brief vermelden waar het zich bevindt. We raden u aan uw testament te registreren in het Centraal Register voor Testamenten (CRT) omdat, helaas, een niet gevonden testament gelijkstaat aan een niet-bestaand testament. Bewaar uw testament niet in een bankkluis. Het duurt meestal enige tijd vooraleer de bankkluis na uw overlijden kan geopend worden.

Het register bevat alleen de identiteit van de notaris, zijn contactgegevens en de datum van deponering. Het register bewaart geen kopie van uw testament en vermeldt niets over de inhoud ervan. Authentieke en internationale testamenten moeten verplicht in dit centrale register worden opgenomen. Dit geldt ook voor eigenhandige testamenten die aan een notaris zijn toevertrouwd.

Bedankt om onze actie te steunen! Er is geen verplichting om het te melden, maar het helpt ons te weten dat u WWF heeft opgenomen in uw testament. Zo kunnen we u op de hoogte houden van onze resultaten en u uitnodigen op onze speciale infodagen en activiteiten.

We adviseren u om alle documenten die onmiddellijk nodig zijn in geval van overlijden op een veilige plaats te bewaren, waar ze gemakkelijk kunnen worden teruggevonden (wensen met betrekking tot de begrafenis, geboorteakte, kopie van uw testament, informatie over bankrekeningen, adressen van uw naasten, contactgegevens van de notaris, …). Deze zeer eenvoudige maatregelen maken het gemakkelijker om uw nalatenschap af te handelen: de notaris heeft alle informatie die hij nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.