De Noordzee krijgt de bescherming die ze verdient

De Noordzee krijgt de bescherming die ze verdient

Profile picture for user Sarah Vanden Eede
Ingediend door Sarah Vanden Eede

Het Belgische parlement heeft eind 2022 unaniem de nieuwe Wet Marien Milieu goedgekeurd. Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit! Dankzij de aangepaste wet wordt het mogelijk om een marien reservaat aan te duiden en de Noordzeenatuur beter te beschermen.

Waardevolle Noordzeenatuur

zeehond

De Noordzee is het grootste natuurgebied van België. Meer dan 2100 soorten planten en dieren leven in dit unieke onderwaterlandschap met zandbanken, grindbedden, restanten van schelpdierbanken, en banken van schelpkokerwormen. De Noordzee is trouwens een doorlopend ecosysteem dat start in zee en over het strand en de duinen tot in de polders loopt.

Ongeveer een derde van onze Noordzee is op kaart aangeduid als Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Dat was tot nu toe helaas een papieren bescherming. Activiteiten die al plaatsvonden in de beschermde natuurgebieden, zoals zandwinning, militaire activiteiten en visserij, konden gewoon verder gezet worden. De Noordzeenatuur bleef daardoor sterk achteruit gaan en elke nieuwe activiteit zorgt nog eens voor bijkomende druk.

Omdat onze zeebodem erg waardevolle habitats bevat, moet er een marien reservaat worden aangeduid waar verstorende activiteiten onmogelijk zijn. Mariene reservaten functioneren als thuishaven voor talloze soorten, net zoals een natuurgebied op land.

Stekelrog
Stekelrog

Nieuwe Wet Marien Milieu zet Noordzeenatuur voorop

Sinds begin 2020 werden de betrokken partijen via een participatief traject meermaals geconsulteerd voor een volledige herziening van de 23 jaar oude Wet Marien Milieu. De nieuwe wet van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voorziet een juridische basis om een marien reservaat aan te duiden. Ook zullen activiteiten in de beschermde gebieden, zoals zandwinning, militaire activiteiten en visserij, vanaf nu onderworpen worden aan een passende beoordeling. Daarin wordt onderzocht welke impact die activiteiten hebben op de Noordzeenatuur. Als die te groot is moet de vergunning of concessie voor die activiteit geweigerd worden, of kunnen er mitigerende maatregelen worden opgelegd.

Zandopspuiting

De vervuiler betaalt

Ook het principe ‘de vervuiler betaalt’ werd opgenomen in de nieuwe wet. Zo zal de vervuiler niet alleen opdraaien voor de schade aan en het herstel van de natuur, maar ook de kosten dragen die gemaakt moeten worden voor het voorkomen of beperken van de schade. De boetes voor vervuiling op zee worden fors opgetrokken. De opbrengsten gaan naar het Fonds Leefmilieu, een fonds om mariene natuur te herstellen of materiaal aan te kopen om vervuiling op zee te bestrijden.

Vervuiling op de vloedlijn

Noordzeenatuur versterken

4Sea, het samenwerkingsverband tussen WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu, is zeer tevreden met deze noodzakelijke wettelijke verbeteringen. Samen met de coalitie kijken we uit naar de implementering van de nieuwe Wet Marien Milieu, want er zijn nog tal van uitvoeringsbesluiten nodig om de mooie principes in de wet hard te maken.  Een volgende cruciale stap vooruit is het aanduiden, afbakenen én beschermen van een marien reservaat in het derde Belgisch marien ruimtelijk plan, dat in voege zou treden in 2026 en 8 jaar geldig zal zijn. Daarnaast kijken we uit naar de uitvoering van de goedgekeurde visie over natuurherstel in het Belgisch deel van de Noordzee. Tenslotte dient men op Europees niveau een marien ruimtelijk plan voor de Noordzee uit te denken om de Noordzeenatuur verder te versterken en duurzaam te beheren en beschermen op de lange termijn.


Geschreven door