Natuurherstelwet finaal goedgekeurd

Natuurherstelwet finaal goedgekeurd

Vandaag werd de natuurherstelwet finaal goedgekeurd door de Raad van de EU. Hiermee is de laatste stap gezet om de wet ook echt uit te kunnen voeren. De Belgische Biodiversiteitscoalitie reageert opgelucht. België heeft nu, net zoals de andere lidstaten, twee jaar de tijd om nationale herstelplannen te ontwikkelen waarmee de doelstellingen van de wet gerealiseerd moeten worden.

Hoewel verschillende actoren de komst van de natuurherstelwet voortdurend tegengewerkt hebben, heeft de wet altijd op brede maatschappelijke steun kunnen rekenen in de hele Europese Unie; bij burgers, wetenschappers, bedrijven en progressieve landbouworganisaties. Vandaag keurde de Raad van de EU de natuurherstelwet dan ook goed met een meerderheid van 20 lidstaten. België onthield zich van de stemming.

Dit is de eerste bindende Europese regelgeving voor natuur sinds de Habitatrichtlijn (1992), met andere woorden de eerste natuurwet sinds enkele decennia. De verantwoordelijkheid voor het herstel van de natuur in de EU ligt nu bij de lidstaten. Met zijn bindende hersteldoelen zal de wet een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van de internationale afspraken die gemaakt werden tijdens de COP15 in Montreal (2022); afspraken die tot doel hebben het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te keren.

België zal veel baat hebben bij de implementatie van deze wet, aangezien ongeveer 95% van onze natuurlijke habitats in slechte staat van natuurbehoud verkeren. Dit is een geweldige kans om een kwaliteitsvolle omgeving te herstellen voor mens en dier. Zo zal natuurherstel nature-based solutions opleveren, wat inhoudt dat we samenwerken met de natuur om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogtes, en om de klimaatcrisis het hoofd te bieden door meer CO2 op te slaan. Een gezonder milieu is ook goed voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, en draagt bij aan onze voedselzekerheid. Bovendien tonen de resultaten van een nieuwe casestudy over de kosten-batenverhouding van natuurherstel in Vlaanderen aan dat elke euro die wordt geïnvesteerd in natuurherstel er acht oplevert. En uit een enquête die iVox in februari 2024 uitvoerde, bleek dat de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking (82%) sterk voorstander is van de natuurherstelmaatregelen in de wet.

De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om hun nationale herstelplannen op te stellen. De Biodiversiteitscoalitie roept de Belgische overheden op om deze plannen zo snel mogelijk aan te vatten, zodat we ook zo vlug mogelijk voordeel halen uit de positieve effecten ervan. En gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis waarmee we te kampen hebben, verwachten we van de verschillende gewesten dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en het ambitieniveau voldoende hoog leggen.

De Biodiversiteitscoalitie rekent erop dat de Belgische overheden de opmaak van herstelplannen transparant laat verlopen en dat alle relevante maatschappelijke actoren worden betrokken. "We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen tot de goedkeuring van deze cruciale wet. Laten we nu samen beginnen aan dit belangrijke natuurherstelproject ten voordele van de samenleving, de biodiversiteit en onze toekomst", besluit Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit bij WWF-België en coördinator van de Belgische Biodiversiteitscoalitie.