Jonge welp van achter in het bos

De terugkeer van de wolf in België

De toekomst van de wolf in België veiligstellen

De onverwachte terugkeer van de wolf

Enkele jaren geleden dook de wolf terug op in België. De wolf is een roofdier en staat aan de top van de voedselketen. Zijn terugkeer kan een belangrijke rol spelen in het evenwicht van onze ecosystemen. Hoefdieren zullen bv. geneigd zijn om plaatsen met lage vegetatie te mijden omdat ze hier een gemakkelijke prooi zijn voor de wolf. Zo krijgen jonge planten en struiken kans om te groeien. De wolf helpt de biodiversiteit in België dus vooruit, maar zijn terugkeer is niet zonder obstakels. Conflicten met de mens en de versnippering van de Belgische natuur staan in de weg van een definitieve terugkeer. Meer dan een eeuw geleden verdween de wolf van het Belgische grondgebied, maar de mythe van de ‘grote boze wolf’ zit diep ingebakken in onze cultuur. Na al die tijd is het Belgische landschap erg veranderd en versnipperd, en is de mens vergeten hoe met de wolf samen te leven. 

(Opnieuw) leren samenleven met de wolf: WWF-België in actie

WWF sensibiliseert de Belgische bevolking om de soort beter te leren kennen, en doet voorstellen voor de nodige voorzieningen om een duurzame terugkeer te bewerkstelligen. 
Het project voor de bescherming van de wolf steunt op drie pijlers:

  • Conflictpreventie: om mens en wolf beter te laten samenleven, moeten we de conflicten beperken. We hebben daarvoor, in samenwerking met Natuurpunt en Natagora, het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ opgericht. Het team bestaat uit vrijwilligers die veehouders informeren over preventieve maatregelen, en hen helpen met de uitvoering ervan om aanvallen van wolven op hun vee te voorkomen. Het team vormt ook de tussenschakel tussen veehouders en de Belgische overheid om de communicatie over elkaars noden efficiënter te laten verlopen. 
  • Samenwerking: WWF-België is lid van het Wolvenplatform van de Vlaamse regering en van het ‘Réseau Loup’ van de Waalse regering. Onze betrokkenheid in deze netwerken laat ons toe het wolvenbeheer van de overheid op de voet te volgen, internationale ervaringen uit te wisselen en een actieve deelname van alle betrokken partijen aan te moedigen.
  • Communicatie en educatie: WWF zet in op communicatie en educatie om de kennis over en de aanvaarding van de wolf bij het grote publiek te vergroten.

Hoe moet het verder? Aandacht voor ‘connectiviteit’

Tussen de leeftijd van zes maanden en twee jaar gaan jonge wolven op zoek naar een nieuw territorium om een eigen roedel te stichten. Daarvoor leggen ze probleemloos 300 km af. België ligt op het kruispunt waar de verschillende genetische lijnen van de soort in Europa elkaar ontmoeten. Maar de natuur in ons land behoort helaas ook tot een van de meest gefragmenteerde ter wereld. Daarom moeten we natuurlijke gebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen wolven en andere wilde dieren zich vrijer bewegen van het ene naar het andere natuurlijke gebied binnen hun territorium zonder slachtoffer te worden van het wegverkeer. 

De wolf leert ons dat de natuur zich niet laat begrensen. Deze soort, die een belangrijke rol kan gaan spelen in het evenwicht van onze ecosystemen, biedt ons de kans om de échte natuur opnieuw te omarmen.

NAAM VAN HET PROJECT

De terugkeer van de wolf in België

REGIO

België

DUUR

01/07/18 - 30/06/22 

Budget

€ 310 000

PARTNERS

Natuurpunt, Natagora, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpark Hoge Venen-Eifel

FINANCIËLE STEUN

Nationale Loterij, Agentschap voor Natuur en Bos, giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Living Planet Report - Natuur in België

ONS DOEL

Tegen 2022 zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor een duurzame terugkeer van de wolf.

De wolf is god noch duivel, de wolf is een wolf. Een belangrijke soort voor onze ecosystemen, een soort die tot de verbeelding spreekt. Na zijn lange afwezigheid, is het opnieuw wat zoeken naar hoe mens en wolf kunnen samenleven. WWF wil samen met alle betrokkenen werken aan dat duurzaam samenleven. Together Possible!

Pepijn T'Hooft, Program Manager

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

De verdwijning en aantasting van de natuur eist zijn tol van veel soorten in België. Maar de terugkeer van sommige soorten is het bewijs dat ambitieuze maatregelen voor de bescherming van de natuur werken en wel degelijk vrucht afwerpen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

CONFLICTEN MET DE MENS

Na meer dan honderd jaar afwezigheid op het Belgisch grondgebied, moeten we opnieuw leren hoe we harmonieus kunnen samenleven met de wolf.

MEER INFO

CONFLICTEN MET DE MENS

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

De terugkeer van de otter in België

Waterrijke leefgebieden herstellen en de waterkwaliteit verbeteren om de vorming van gezonde otterpopulaties te stimuleren in België.

Hier wil ik meer over weten
Een boskat loopt op een stenen pad in het wild

Het leefgebied van de wilde kat beschermen

De bossen herstellen en de verbinding tussen natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden verbeteren om de wilde kat in België te beschermen.

Hier wil ik meer over weten

Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

Het symbool van de Hoge Venen helpen en beschermen door sinds 2017 met succes korhoenders uit te zetten in België.

Hier wil ik meer over weten