De terugkeer van de otter in België

Het leefgebied van de otter herstellen in Vlaanderen en Wallonië

De otter: symbool van levende rivieren

De otter is een paraplusoort. Het leefgebied van de otter kan tot 20 km² beslaan. De bescherming van de otter komt dan ook heel wat andere waterdieren en -planten ten goede. Maatregelen om de otter te beschermen, moeten dus op grote schaal worden uitgerold. Veilige verbindingen tussen de verschillende leefgebieden, en de kwaliteit van het water vormen de kern van het project voor het herstel van het otterleefgebied. Otters zijn heel gevoelig voor waterverontreiniging. Ze staan aan de top van de voedselketen en krijgen via de vissen die ze eten, giftige stoffen binnen zoals pcb’s en zware metalen. Die giftige stoffen hebben een negatieve invloed op hun gezondheid. Schoon water is bijgevolg belangrijk voor otters, waardoor ze een indicatorsoort zijn voor een goede waterkwaliteit.

De opstart van Otterland in Vlaanderen ...

Na enkele decennia van onduidelijkheid kunnen we met zekerheid zeggen dat er sinds enkele jaren opnieuw otters voorkomen in Vlaanderen. Dankzij projecten als het Sigmaplan zien we een significante verbetering van een aantal van hun leefgebieden. Vandaag profiteert de otter mee van het spectaculaire herstel van de typische riviernatuur in bepaalde gebieden van de Scheldevallei. Toch hebben we nog een lange weg te gaan om de toekomst van de otter in Vlaanderen veilig te stellen. De voornaamste pijnpunten zijn de nog te beperkte en verontreinigde visbestanden in de Schelde, en het te kleine en versnipperde leefgebied. Het project ‘Otterland’, focust op het verbinden van de natuurlijke en seminatuurlijke waterrijke gebieden.

... en het herstel van het leefgebied van de otter in Wallonië

In Wallonië werkt WWF-België samen met de verschillende partijen die betrokken zijn bij het rivierbeheer (‘Contrats de rivières de Wallonie’). Doel? Het leefgebied van de otter herstellen en de visbestanden verbeteren in de Limburgse Maasvallei en in de benedenloop van de Semois. In overleg met de belanghebbenden uit de landbouw en de visserij werden diverse maatregelen genomen:

  • graven van poelen;
  • afbraak van oude stuwdammen;
  • herbegroeiing van rivieroevers;
  • verbetering van de waterkwaliteit.

Door de terugkeer van de otter te bevorderen werkt WWF aan het ruimere herstel van onze rijke ecosystemen, zodat de Belgische natuur de plaats krijgt die ze verdient.

NAAM VAN HET PROJECT

De terugkeer van de otter in België

REGIO

België - Semoisvallei en Scheldevallei

DUUR

01/06/20 - 30/05/23

Budget

€ 672 736

PARTNERS

Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Contrat de rivière Semois-Chiers, Drielandenpark

FINANCIËLE STEUN

Nationale Loterij, Agentschap voor Natuur en Bos, giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Living Planet Report - Natuur in België

Volwassen otter loopt in het water in het wild

ONS DOEL

Tegen 2022 zijn de natuurlijke en halfnatuurlijke leefgebieden van de otter hersteld en beter met elkaar verbonden opdat otters zich vrij kunnen verplaatsen in de Euregio en opdat de populaties in de valleien van de Schelde en de Semois stabiel blijven of zelfs toenemen.

De otter is een paraplusoort: door zijn habitat te beschermen, bescherm je ook een hele reeks andere dieren, zoals watervogels en amfibieën.

Céline De Caluwé - Program Manager

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

De natuur in België kreeg het zwaar te verduren door industrialisering, verontreiniging en versnippering van leefgebieden. WWF zet zich zowel lokaal als wereldwijd in om de achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan en leefgebieden te herstellen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": true}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

Natuurgebied De Kuifeend

De biodiversiteit en de terugkeer van heel wat vogelsoorten bevorderen in het Antwerpse havengebied door de ontwikkeling en uitbreiding van natuurreservaat De Kuifeend.

Hier wil ik meer over weten
Jonge welp van achter in het bos

De terugkeer van de wolf in België

De toekomst van de wolf in België veiligstellen door het grote publiek te sensibiliseren, het leefgebied te herstellen, en conflicten tussen wolf en mens te voorkomen.

Hier wil ik meer over weten
Een boskat loopt op een stenen pad in het wild

Het leefgebied van de wilde kat beschermen

De bossen herstellen en de verbinding tussen natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden verbeteren om de wilde kat in België te beschermen.

Hier wil ik meer over weten

Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

Het symbool van de Hoge Venen helpen en beschermen door sinds 2017 met succes korhoenders uit te zetten in België.

Hier wil ik meer over weten