PERSBERICHT = Het eerste Living Planet Report Belgium toont gemengd beeld van onze biodiversiteit

PERSBERICHT = Het eerste Living Planet Report Belgium toont gemengd beeld van onze biodiversiteitEMBARGO MAANDAG 14 SEPTEMBER 05:00u

 

PERSBERICHT

Het eerste Living Planet Report Belgium toont gemengd beeld van onze biodiversiteit

 

Brussel, 14 september 2020 - Het eerste Living Planet Belgium-rapport maakt een balans op van de biodiversiteit in België tussen 1990 en 2018. De trend is licht positief (+ 0,2% / jaar) maar er zijn veel verschillen naargelang de soort en habitattype. Soorten die specifiek zijn voor natte gebieden en natuurlijke open omgevingen vertonen gemiddeld een lichte toename van hun populaties. Aan de andere kant is de achteruitgang dramatisch voor soorten in agrarische omgevingen en, in mindere mate, voor bossoorten, met name voor vogels.

Een Living Planet Index voor België

België is een klein land met een grote diversiteit aan habitats en soorten. Het Living Planet Report Belgium is het resultaat van een ongekende samenwerking tussen WWF, Natagora, Natuurpunt, Belgian Biodiversity Platform, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en meer dan twintig experts van universiteiten, openbare instellingen en natuurbeschermingsorganisaties. Voor het eerst werd een Living Planet Index (LPI) berekend om de toestand van de biodiversiteit in België beter te beoordelen. De LPI heeft de gemiddelde verandering in populatiegrootte van 283 soorten vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten gemeten voor de periode 1990-2018. Dit duidt op een stijging van 0,2% per jaar met stabiliteit over de afgelopen 10 jaar. Een bemoedigend resultaat maar te -nuanceren volgens de soort en de habitats.

De ‘winnaars’ en de ‘verliezers’

Achter de nationale LPI zijn ook indexen berekend voor vier belangrijke habitattypen: landbouwgebieden, bossen, natte gebieden en open natuurlijke omgevingen. In de afgelopen 28 jaar kenden soorten in open natuurlijke omgevingen (natuurlijke graslanden en heidevelden) zoals bepaalde vlinders en sprinkhanen een gemiddelde toename van 15%. Soorten die in en om zoetwater leven (uit moerassen, beken en stilstaand water) laten een gemiddelde stijging zien van 47,6%. De toename van populaties libellen en waterjuffers kan enerzijds worden geassocieerd met de opwarming van de aarde en anderzijds met herstel inspanningen die het mogelijk hebben gemaakt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en vijvers te beschermen, dankzij de Europese kaderrichtlijn voor water, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze resultaten suggereren dat ambitieuze natuurherstelprojecten, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd in het Scheldebekken in Vlaanderen en op de Ardeense hooglanden in Wallonië, een gunstige impact hebben gehad op de biodiversiteit. Momenteel verkeert echter slechts 27% van de oppervlaktewaterlichamen in ‘goede ecologische toestand’ in België.

In de landbouwgebieden, die 44% van het Belgische grondgebied beslaan, is de achteruitgang van de soorten daarentegen duizelingwekkend. Vogelpopulaties zijn gemiddeld met 60,9% afgenomen. Deze daling houdt verband met de intensivering van landbouwpraktijken. Intensieve landbouw is schadelijk voor het milieu door zijn bijdrage aan eutrofiëring en bodemdrainage, overmatig gebruik van pesticiden en de uniformisering van landschappen. Door het verwijderen van verschillende elementen van het ecologische netwerk lopen wilde bloemen, insecten en vogels gevaar.

In de bossen, die 20% van het nationale oppervlak beslaan, zijn de onderzochte populaties gemiddeld met 26,6% gedaald. Het is niet eenvoudig om één of zelfs de hoofdoorzaak te identificeren voor de evolutie van soorten in een bosrijke omgeving. De achteruitgang van bepaalde vogels zoals de wielewaal of van vlinders zoals morgenrood, staat in contrast met de spectaculaire terugkeer van karakteristieke soorten zoals de zwarte ooievaar of de vooruitgang van de zwarte specht en middelste bonte specht. Verstoringen, zoals invasies van droogte of schorskevers, vormen een uitdaging voor bosbeheerders.

De directe impact van klimaatverandering

Intensieve landbouw, houtkap, vernietiging, fragmentatie en vervuiling van habitats vormen de grootste bedreiging voor de biodiversiteit in België. De overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de introductie van exotische soorten oefenen ook druk uit op de biodiversiteit, evenals klimaatverandering, waarvan de effecten steeds zichtbaarder worden. De populaties van soorten met een zuidelijk karakter (vanuit het zuiden) nemen eerder toe (gemiddeld + 28,5%) terwijl de noordelijke soorten (vanuit het noorden) het minder goed lijken te doen (stabiele trend). Extreme weersomstandigheden zoals droogte in de zomer kunnen ook leiden tot verlies van biodiversiteit.

Op de natuur gebaseerde oplossingen

Volgens het Living Planet International Report 2020, gepubliceerd op 10 september, hebben de onderzochte gewervelde populaties sinds 1970 gemiddeld 68% van hun aantallen verloren. Sommige wetenschappers suggereren een 6e massa-extinctie. De COVID-19-pandemie maakt ons ervan bewust dat de staat van onze biodiversiteit en die van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ontbossing en illegale handel in wilde dieren en planten maken het gemakkelijker voor mensen om in contact te komen met ziekteverwekkers. Tegelijkertijd gingen velen van ons op zoek naar de rust van de natuur tijdens de quarantaine.

Natuurherstelprojecten zijn gunstig voor de biodiversiteit. De terugkeer van enkele belangrijke soorten, zoals de wolf, de otter en de oehoe, is het bewijs dat inspanningen voor natuurbehoud hun vruchten afwerpen. Maar door de natuur te herstellen, kunnen we ook het hoofd bieden aan maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, luchtkwaliteit, voedsel- en watervoorziening. Maatregelen als de bescherming van kustduinen, het aanleggen van natuurgebieden of zelfs het groen-blauwe netwerk in en om steden helpen de kans op overstromingen en de gevolgen van droogte te beperken.

Dit eerste Living Planet Report Belgium is bedoeld als startpunt voor effectieve actie op het terrein. Om rijke ecosystemen weer op te bouwen, meer educatie over natuur en milieu, het stimuleren van duurzame productie en consumptie en het betrekken van de burger zijn een deel van de oplossing. Maar een coherente aanpak veronderstelt vooral een gecoördineerde strategie tussen de verschillende bestuursniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met alle voordelen die de natuur de samenleving, de economie, de gezondheid, de veiligheid of het toerisme oplevert.

Meer informatie:

  • Het rapport is hier af te halen.
  • Het Living Planet Report Belgium wordt officieel voorgesteld aan de Ministers Zuhal Demir en Céline Tellier op maandag 14 september vanaf 16u. Een van de sprekers is Prof. Erika Vlieghe. De voorstelling wordt live gestreamd en zal te bekijken zijn op de Facebook pagina van WWF België.
  • Om 10u30 op 14 september is er een persconferentie waar het rapport wordt voorgesteld voor de pers en onze experts op alle vragen kunnen ingaan.

EINDE

 

Lijst met medewerkers bij LPR België

Willen we dat de natuur in België duurzaam gedijt, dan moeten alle spelers in de samenleving samenwerken. Juist zo'n samenwerking, op een ongekende schaal, heeft dit rapport mogelijk gemaakt. Onze vijf organisaties – WWF, Natuurpunt, Natagora, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en het Belgisch Platform voor Biodiversiteit - gegroepeerd binnen de stuurgroep van het project, hebben hun krachten gebundeld met meer dan twintig experts uit universiteiten, openbare instellingen en natuurbeschermingsorganisaties. Deze hoofdrolspelers in de wetenschappelijke wereld en bij de bescherming van de biodiversiteit sloten zich aan bij de wetenschappelijke en ondersteunende comités en het projectanalyseteam, en werkten dus bijna twee jaar samen om de relevantie van dit rapport zonder voorgaande te verzekeren.

 We zijn ze erg dankbaar.

Directiecomité: Hilde Eggermont (Belgisch Platform voor Biodiversiteit, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België), Marc Herremans (Natuurpunt), Jean-Yves Paquet (Natagora), Olga Szczodry (WWF-België - Voorzitter).

Wetenschappelijk Comité: wetenschappelijk advies bij de uitwerking van hoofdstuk 2, de ontwikkeling van de indices en hun interpretatie Lander Baeten (Universiteit Gent), Marc Dufrêne (Universiteit van Luik), Philippe Goffart (Departement Natuurlijke en Agrarische Milieustudies / Dienst Public de Wallonie - DEMNA / SPW), Marc Herremans (Natuurpunt), René-Marie Lafontaine (Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België), Valentina Marconi (Zoological Society of London), Thomas Neyens (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt), Jean -Yves Paquet (Natagora), Pierre Rasmont (Universiteit van Bergen), Arco van Strien (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), Hendrik Segers (Nationaal Focal Point voor de Conventie over Biologische Diversiteit, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België - President).

Overlegcomité: advies bij de uitwerking van de inhoud van de hoofdstukken 1 en 3 en proeflezen Olivier Beck (Leefmilieu Brussel), Lionel Delvaux (Inter-Environnement Wallonie), André Heughebaert (Belgisch Platform voor Biodiversiteit), Bruno Kestemont (Federale Overheidsdienst Economie), Frederik Leliaert (Plantentuin Meise), Marc Peeters (Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België), Julien Piqueray (Natagriwal), Xavier Rollin (Departement Natuur en Bos / Overheidsdienst Wallonië - DNF / SPW) , Anik Schneiders (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Bernard Van Elegem (Agentschap voor Natuur en Bos - ANB), Hilde Eggermont (Belgisch Platform voor Biodiversiteit, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België - Voorzitter).

Analyse: datavoorbereiding, berekening van indices naar soort en Living Planet Indexes Antoine Derouaux (Natagora), Kristijn Swinnen (Natuurpunt), Hans Van Calster (INBO), Arco van Strien (Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS), Anne Weiserbs (Natagora).

 

We hebben ook kunnen rekenen op de betrokkenheid en steun van veel mensen bij het schrijven van het rapport, en we willen hen dan ook van harte bedanken:

Redactie: Hilde Eggermont (Belgisch Platform voor Biodiversiteit, Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België), Olga Szczodry (WWF-België).

Eindontwerp: Pantarein Publishing, Michel Fautsch (Nature in Progress), Esther Favre-Félix (WWF-België), Wendy Schats (WWF-België).

Bijdragen aan de tekst: Tim Adriaens (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Constance Fastré (Consultant WWF-België), Michel Fautsch (Nature in Progress), Dirk Maes (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Corentin Rousseau (WWF-België), Sofie Ruysschaert (WWF-België), Marie Suleau (WWF-België), Arno Thomaes (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Pepijn T'Hooft (WWF-België), Sarah Vanden Eede (WWF- België), Sam Van de Poel (Natuurpunt).

 

We spreken ook onze dank uit aan de vele mensen die op ad-hocbasis hebben bijgedragen aan dit project, waardoor het heeft kunnen slagen:

Yvan Barbier (Dienst voor de Studie van het Natuurlijk en Agrarisch Milieu / Overheidsdienst Wallonië - DEMNA / SPW), Hubert Bedoret (Natagriwal), Dimitri Brosens (Belgisch Platform voor Biodiversiteit, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Maxime Coupremanne (Belgisch Platform voor Biodiversiteit, Afdeling Studie van de Natuurlijke en Agrarische Omgeving / Overheidsdienst Wallonië - DEMNA / SPW), Céline De Caluwé (WWF-België), Anne-Kristine de Caritat (Lente), Geert Deknijf (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Louis-Marie Delescaille (Dienst Studie van het Natuurlijk en Landbouwmilieu / Overheidsdienst Wallonië - DEMNA / SPW), Luc Derochette (Dienst Studie van het Natuurlijk en Landbouwmilieu / Overheidsdienst Wallonië - DEMNA / SPW), Sarah Doornbos (WWF-Nederland), Laurent Drijvers (WWF-België vrijwilliger), Morgane Folshweiller (Universiteit van Bergen), Sandrine Godefroid (Plantentuin van Meise), Eric Graitson (Natagora), Jan Haelters (Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België - IRSNB), David Ideler (WWF-België vrijwilliger), Iliana Janssens (WWF-België), Thierry Kinet (Natagora), Nicolas Mayon (Gomphus Working Group), Louise McRae (Zoological Society of London), Helen Michels (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO), Gregory Motte (Dienst voor de studie van de natuurlijke en agrarische omgeving / Overheidsdienst Wallonië - DEMNA / SPW), Natasja Oerlemans (WWF-Nederland), Paula Oset (Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ), Lennert Schepers (Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ), Dries Van de Loock (Consultant WWF-België), Lara Van de Merckt (vrijwilliger WWF-België), Wouter Van Landuyt (Instituut voor Natuur- en - INBO ), Wim Veraghtert (Natuurpunt)

 

Tot slot onze grote dank aan alle vrijwillige waarnemers die elke dag een bijdrage leveren om het platform waarnemingen.be tot leven te brengen, enorm bedanken. Zij zijn de pijlers van dit project, aan de bron van de data: zonder hen was dit rapport niet mogelijk geweest. Bedankt voor uw actieve bijdrage aan het behoud van ons natuurlijk erfgoed.

Voor interviews

Koen Stuyck | Press Coördinator & woordvoerder | WWF Belgium | [email protected] | 02 340 09 67 – 0499 70 86 41 

INFORMATIE VOOR REDACTEURS:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

EINDE