Nieuwe studies brengen online handel in wilde dieren in België en potentiële technologische oplossingen in kaart

Nieuwe studies brengen online handel in wilde dieren in België en potentiële technologische oplossingen in kaart

Brussel, België, 2 juli 2020— WWF en TRAFFIC lanceren twee rapporten over de strijd tegen cybercriminaliteit met wilde dieren in de Europese Unie. In de eerste studie analyseerden onderzoekers tussen juli en september 2019 sociale media en e-commerce websites gericht op de Belgische en Nederlandse markt voor zeldzame beschermde  reptielen en vogels. Ze vonden meer dan 100 verdachte berichten waarin ten minste 93 exemplaren van vogels en 94 van reptielen te koop werden aangeboden in deze twee landen. Het tweede rapport belicht potentiële technologische oplossingen, zoals datamining en machine learning-software, om cybercriminaliteit rond wilde dieren in de EU aan te pakken.

 

Online handel in wilde dieren, het voorbeeld van reptielen en vogels in België en Nederland

Het eerste rapport, getiteld STOP CYBERCRIMINALITEIT MET WILDE SOORTEN IN DE EU - ONLINE HANDEL IN REPTIELEN EN VOGELS IN BELGIË EN NEDERLAND, analyseerde online aanbiedingen van reptielen en vogels. Het onderzoek richtte zich op 26 reptielen- en vogelsoorten en 2 reptielengeslachten die beschermd zijn onder de Europese regelgeving inzake handel in wilde soorten. De handel in deze dieren wordt zeer waarschijnlijk als illegaal beschouwd, omwille van hun hoge beschermingsstatus, zeldzaamheid of voorgeschiedenis van illegale handel. De EU is een grote markt voor de handel in exotische huisdieren, zowel België als Nederland spelen een belangrijke rol in deze commerciële sector, met name voor vogels en reptielen.

De onderzoekers vonden 106 verdachte berichten van 65 verschillende verkopers, van wie enkelen al bekend waren i.v.m. eerdere handel in wilde dieren en planten.

De meest voorkomende vogelsoorten waren de Hyacint ara’ (Anodorhynchus hyacinthinus) en Blauwkeelara (Ara glaucogularis), beide afkomstig uit Latijns-Amerika. Het grootste aantal berichtenaantalberichten voor reptielen waren onder meer voor de  Williams’ dwerggekko (Lygodactylus williamsi), die slechts in een zeer klein aantal voorkomt in Tanzania, en de Chinese krokodilhagedis (Shinisaurus crocodilurus), uit China en Vietnam. Allen worden beschouwd als met uitsterven bedreigd in het wild.

De berichten waren vooral te vinden op sociale media (25%) en websites van natuurspecialisten (50%). Iets meer dan 20% van de berichten werd gevonden op meer algemene advertentiesites.

De meeste berichten leverden onvoldoende informatie op om te besluiten dat de te koop aangeboden reptielen en vogels van legale oorsprong waren, zoals passende CITES-documenten of geschikte markering (bv. gesloten ringen op vogels). De meerderheid van de onderzochte online platforms had geen duidelijke richtlijnen voor gebruikers met betrekking tot wetgeving inzake de handel in wilde dieren noch een duidelijk beleid om stappen te ondernemen om illegale handel in wilde dieren te beperken via hun platform.

Een opmerkelijke uitzondering was Facebook, een lid van de ‘Coalition to End Wildlife Trafficking Online’, dat meer dan 30 van de toonaangevende online platforms wereldwijd samenbrengt als onderdeel van een door de industrie geleid engagement om de online handel in wilde dieren en planten in te perken.

"De online handel in wilde dieren bedreigt duizenden soorten en brengt zoönotische ziekten met zich mee, die verwoestende gevolgen kunnen hebben voor onze samenleving", zegt Emilie Van der Henst, manager van het EU Wildlife Cybercrime Project en auteur van het rapport. "Iedereen, van individuen tot regeringen tot de particuliere sector, kan helpen de online handel terug te dringen door ervoor te zorgen dat online berichten legaal zijn en dat elke illegale activiteit wordt gemeld."

 

De hulp van technologie om cybercriminaliteit bij wilde dieren te bestrijden

Het potentieel van technologie om te helpen is het onderwerp van een tweede studie, die ook vandaag is vrijgegeven – ‘Cybercriminaliteit bij dieren in de EU aanpakken: hoe technologie kan helpen’.

De studie presenteert een algemene beoordeling van technologische oplossingen, zoals software, die kunnen helpen bij het online monitoren en detecteren van verdachte handelsactiviteiten in wilde dieren, zonder noodzaak tot tijdrovende, arbeidsintensieve handmatige gegevensverzameling. De studie concludeert dat de grote uitdaging bij het aannemen van dergelijke benaderingen niet de ontwikkeling van nieuwe tools is, maar de verfijning van bestaande en het verzamelen van kritieke datasets om schaalbare, betrouwbare, systematische en herhaalbare manieren te bereiken om cybercriminaliteit in het wild automatisch te detecteren.

"De nieuwste technologie kan een ‘gamechanger’ zijn om de online handel in wilde dieren en planten tegen te gaan, maar vereist een hoge mate van samenwerking en coördinatie tussen relevante belanghebbenden, waaronder politie, douane, universiteiten, ngo's en de gigantische technologiebedrijven.” Aldus Florian Debève, projectmedewerker van het EU Wildlife Cybercrime Project en auteur van het technologierapport.

Aanbevelingen aan autoriteiten, online platforms en consumenten van wilde dieren

Uit beide rapporten vloeit een reeks aanbevelingen voort, waaronder de noodzaak voor beleidsmakers om wetgevende verbeteringen te onderzoeken inzake de voorwaarden waaronder beschermde dieren in het wild online kunnen worden verkocht, geadverteerd en gekocht; de noodzaak dat de handhavingsinstanties in de EU-lidstaten over voldoende capaciteit (personeel, instrumenten en opleiding) beschikken om cybercriminaliteit in het wild effectief te bestrijden; de noodzaak voor onlineplatforms om een ​​beleid op te stellen dat het gebruik van hun platforms om illegale dieren in het wild te verkopen tegengaat; en tot slot de noodzaak voor consumenten om te stoppen met illegale aankopen van dieren in het wild.

De twee rapporten worden gepubliceerd onder de vlag van het EU Wildlife Cybercrime Project, een door de EU gefinancierd initiatief gericht op het verstoren en afschrikken van criminele netwerken die aan dierenhandel doen in of via de EU via internet en pakketbezorgdiensten. Het project wordt gecoördineerd door WWF en uitgevoerd in samenwerking met IFAW, INTERPOL, Belgische douane en TRAFFIC (via ondersteuning in natura).

EINDE

 

 

Disclaimer

Deze rapporten zijn gefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie – politie. De inhoud van dit persbericht vertegenwoordigt alleen de mening van de auteurs en is hun  eigen verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.

 

 

Links

Report 1: Stop Wildlife Cybercrime in the EU - Online handel in reptielen en vogels in België en Nederland.

Rapport 2: Cybercriminaliteit bij wilde dieren in de EU aanpakken: hoe technologie kan helpen.

Webpagina van het EU Wildlife Cybercrime-project: https://wwf.be/nl/wildlife-cybercrime/

Coalition to End Wildlife Trafficking Online webpagina: https://www.endwildlifetraffickingonline.org/

 

Over:

WWF is een van 's werelds grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbeschermings-organisaties, met meer dan 5 miljoen supporters en een wereldwijd netwerk actief in meer dan 100 landen. De missie van WWF is om de achteruitgang van de natuurlijke omgeving van de planeet te stoppen en een toekomst op te bouwen waarin mensen in harmonie leven met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld te behouden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering te bevorderen van vervuiling en verkwistend verbruik.

TRAFFIC is een toonaangevende niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd werkt aan de handel in wilde dieren en planten in het kader van zowel het behoud van biodiversiteit als duurzame ontwikkeling, met als missie ervoor te zorgen dat de handel in wilde planten en dieren geen bedreiging vormt voor het behoud van de natuur. Meer informatie op www.traffic.org. TRAFFIC ondersteunt het EU Wildlife Cybercrime-project door middel van technische ondersteuning in natura.