Nieuwe klimaattop moet grote sprong voorwaarts maken

Nieuwe klimaattop moet grote sprong voorwaarts maken

Brussel, 30 november 2018 – Volgende week start in Polen een nieuwe klimaattop. Belangrijke beslissingen zijn nodig om het Akkoord van Parijs uitvoerbaar en efficiënt te maken. Het komende decennium wordt cruciaal om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, zoals het IPCC-rapport en het UNEP GAP-rapport van deze week nog maar eens onderstreepten. WWF vraagt regeringen wereldwijd om te erkennen dat de nationale klimaatplannen onvoldoende zijn. WWF roept dan ook op om de klimaatambities dringend te verhogen, zowel internationaal, Europees als voor België. In eigen land betekent dat o.a. de opmaak van een coherent en ambitieus Nationaal Klimaat- en Energieplan en de aanname van een klimaatwet die moet garanderen dat België ruim voor 2050 CO2-neutraal is.

Op 3 december start in het Poolse Katowice de 24e klimaattop van de Verenigde Naties. Op minder dan 2 jaar van het cruciale jaar 2020, wanneer het Akkoord van Parijs begint te lopen, is er nog veel werk aan de winkel. De klimaatplannen die de meeste landen tot nu toe hebben ingediend, zijn ruim onvoldoende en leiden nog steeds tot een opwarming van 3,2 graden of meer, zoals het UNEP GAP-rapport deze week nog benadrukte. Onze klimaatambitie moet 5 versnellingen hoger om de opwarming te beperken tot 1,5°C.  Alle nationale klimaatplannen moeten dus herwerkt worden en elk land moet een verbeterd actieplan indienen. Een grote sprong voorwaarts is nodig naar 2020.

Verder moeten op COP24 de implementatieregels van het Akkoord vastgelegd worden. Belangrijk daarbij is transparantie en duidelijke regels om regeringen verantwoordelijk te houden bij niet naleving. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de sociale impact van de maatregelen tegen klimaatverandering. Ook moet er gestreefd worden naar verregaande integratie met andere internationale engagementen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Conventie over Biologische Diversiteit (CBD). Tenslotte moeten ook de regels vast gelegd worden voor financiële steun bij ‘verlies en schade’, wetende dat we de komende jaren meer en meer klimaatgerelateerde rampen gaan meemaken (droogtes, overstromingen enz.).

Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit versterken elkaar. Enerzijds vormt de klimaatverandering een van de vijf grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. Anderzijds speelt dezelfde biodiversiteit een zeer belangrijke rol in de stabiliteit van het klimaat, zoals het IPCC 1,5°C-rapport bevestigde. Daarom moeten maatregelen tegen biodiversiteitsverlies en voor natuurherstel deel uitmaken van de klimaatactieplannen.

Dat de klimaatproblematiek intussen leeft bij het grote publiek, mag duidelijk zijn. Komende zondag 2 december maken tienduizenden mensen zich op om naar Brussel af te zakken om hun bezorgdheid te uiten en betekenisvolle actie te eisen van de regering, over de partijpolitieke grenzen heen.

 

Een klimaatwet die de waan van de dag overstijgt

In België is er veel werk aan de winkel: de bestaande maatregelen zijn niet opgewassen tegen de uitdagingen van klimaatverandering. Ons land krijgt jaar na jaar slechte rapporten over haar klimaatbeleid. WWF pleit er daarom voor in België werk te maken van een wetgevend kader om de langtermijndoelstelling, namelijk CO2-neutraal worden ruim vóór 2050, vast te leggen, te plannen en uit te voeren. Dat kan alleen met een echte ‘klimaatwet’ die voorkomt dat kortetermijndoelstellingen van elke legislatuur de langetermijndoelstelling uit het oog verliezen. Zo kunnen de regeringen, maatschappelijke actoren en economische sectoren noodzakelijke aanpassingen plannen en tijdig uitvoeren.

  • Om doeltreffend te zijn moet een klimaatwetgeving volgende elementen bevatten: Langetermijn- en tussentijdse doelstellingen voor de uitstootvermindering;
  • De oprichting van een onafhankelijke ‘Klimaatraad’, samengesteld uit experts die alle regeringen adviseren, belanghebbenden raadplegen, voortgang rapporteren aan de parlementen en wiens aanbevelingen door de regeringen worden gevolgd;
  • Een uitvoeringsplan met concrete maatregelen, dat om de 5 jaar herzien en verbeterd wordt (in lijn met het Akkoord van Parijs);
  • Een investeringsplan voor 5 jaar en een jaarlijks budget, aangepast aan het uitvoeringsplan en inclusief de kosten voor de ‘Klimaatraad’;
  • Een bindende procedure in geval van niet-naleving van de regelgeving.

Voor WWF-België reist beleidsmedewerker klimaat Julie Vandenberghe naar Katowice als lid van de Belgische delegatie. Ze zal te volgen zijn op twitter. Voor vragen en/of interviews over de klimaattop of over onze Belgische eisen, neem contact via [email protected] of op 0499 70 86 41.

 

Noot aan de Redactie

  • De verkiezingscampagne van WWF: in het kader van de federale, regionale en Europese verkiezingen van mei 2019, zet WWF een campagne op poten om de broodnodige politieke actie voor het klimaat en biodiversiteit hoog op de agenda te plaatsen van de partijen. Meer informatie op www.wwf.be/elections2019  
  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

EINDE