Natuurherstelwet tóch gered door Europese Raad, ondanks Belgische onthouding

Natuurherstelwet tóch gered door Europese Raad, ondanks Belgische onthouding

'Wij moedigen België aan om zich opnieuw bij de ondersteunende landen te scharen'

Brussel, 20 juni 2023 – Tijdens de EU-Milieuraad van vandaag verklaarde de meerderheid van de Europese milieuministers zich te kunnen vinden in de compromistekst voor een Europese natuurherstelwet. De compromistekst werd goedgekeurd door 20 lidstaten, die 66,13 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. België onthield zich. De compromistekst werd voorbereid door Zweden, dat op dit moment het voorzitterschap van de Europese Raad bekleedt. Resultaat? Bij de verdere gesprekken over de Europese natuurherstelwet, met de Europese Commissie en het Europees Parlement, zal de voorgelegde compromistekst het uitgangspunt van de Europese Raad vormen.

Dat de compromistekst op bijval kan rekenen van de meerderheid van de Europese milieuministers, is een belangrijk signaal voor de Europarlementsleden die zich midden juli over het voorstel moeten buigen. De Europese Raad heeft ervoor gekozen om gehoor te geven aan de oproep van meer dan 3.300 wetenschappers, 100 Europese bedrijven en 830.000 Europese burgers voor een sterke natuurherstelwet. De meerderheid van de Europese milieuministers laat zo blijken dat ze de handschoen absoluut willen opnemen en de voorliggende natuurherstelwet willen implementeren in de praktijk.

'Wij hopen dan ook dat de Europarlementsleden goed geluisterd hebben vandaag', aldus Reine Spiessens, beleidsmedewerker biodiversiteit WWF België en coördinator van de Belgische Biodiversiteitscoalitie. Hoewel de lidstaten erkenden dat er specifieke financiering voor natuurherstel nodig is om de natuurherstelwet te implementeren, hebben ze ook het ambitieniveau van het voorstel aanzienlijk afgezwakt. Het is de taak van het komende Spaanse voorzitterschap, dat op 1 juli 2023 van start gaat, om een ambitieus resultaat voor de natuurherstelwet te verdedigen door minimaal voort te bouwen op het standpunt dat vandaag is aangenomen en verdere afzwakking te voorkomen.

Shame on you, Belgium

De Belgische milieuministers konden geen akkoord bereiken over de steun van België aan de Europese natuurherstelwet en onthielden zich vandaag. Bijzonder jammer, te meer omdat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week vrijdag nog leek te beweren dat de voorliggende tekst in de goede richting evolueerde. Het Belgische standpunt is des te teleurstellender omdat België zich tijdens de EU-Milieuraad van december vorig jaar nog ambitieus uitsprak vóór de natuurherstelwet. 'In zes maanden tijd evolueerde België van een voorstander van de wet naar een land dat zich onthoudt. Tijdens de talrijke dialogen die nu zullen volgen, moedigen we België aan om zich opnieuw bij de ondersteunende landen te scharen en een ambitieuze natuurherstelwet mee goed te keuren', is Spiessens duidelijk.

Het is ontnuchterend en pijnlijk dat de Europese Volkspartij (EVP) samen met lobbygroepen actief desinformatie en fake news heeft verspreid over de natuurherstelwet. Ook bij verschillende Belgische politici heeft die desinformatie de bovenhand gekregen op wetenschappelijk aangetoonde feiten zoals de impact van biodiversiteitsverlies en ontwrichte ecosystemen op onze samenleving. De dringende nood aan natuurherstel en een daaraan gekoppelde wet wordt uit partijpolitiek belang genegeerd. Nochtans blijkt duidelijk uit de rechtstreekse oproep van commissaris Frans Timmermans aan minister Demir tijdens de zitting dat er met het aangepaste voorstel wel degelijk rekening wordt gehouden met de door België uitgesproken bezorgdheden.

Slechtste leerling

De Belgische onthouding druist in tegen de internationale ambities op het vlak van natuur die België eerder tentoonspreidde. Tijdens COP15 in december 2022, die ging over natuur- en biodiversiteitsverlies, steunde ons land het akkoord van Kunming-Montreal. Dat akkoord voorziet in het herstel van minstens 30 procent van de gebieden met aangetaste ecosystemen tegen 2030. Meer nog dan de andere lidstaten heeft België nood aan een natuurherstelwet, aangezien ons land de slechtste leerling van Europa is als het gaat over het behoud van natuurlijke habitats. Zo’n 95 procent van de natuurlijke habitats in ons land bevindt zich in een ongunstige staat van instandhouding. 

50 procent van de wereldeconomie

Ter herinnering: onze samenleving en economie zijn fundamenteel afhankelijk van natuur, voor voedsel, gezondheid (mentaal en fysiek), grondstoffen en basisbehoeften zoals drinkbaar water en schone lucht. Meer dan 50 procent van de wereldeconomie of het globale bbp is afhankelijk van de natuur. De Europese Centrale Bank geeft aan dat bedrijven afhangen van de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen die nu bedreigd worden door de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit en door de klimaatverandering.

'De Raad van Europese milieuministers heeft vandaag een sterk signaal gegeven aan het Europees Parlement: de lidstaten zijn klaar om een wet aan te nemen én te implementeren om de natuur te herstellen. Het Europees Parlement en zijn Belgische leden kunnen dit signaal hoegenaamd niet negeren. Dit moet hen absoluut aanmoedigen om pro natuurherstelwet te stemmen. We roepen de Belgische vertegenwoordigers dan ook op om de engagementen uit COP15 na te komen en hun schouders te zetten onder de Europese natuurherstelwet', besluit Reine Spiessens.

Noot: de compromistekst werd goedgekeurd door 20 lidstaten, die 66,13 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Lidstaten die tegen de compromistekst waren: Finland, Italië, Nederland, Polen en opmerkelijk genoeg voorzitter Zweden zelf. Daarnaast onthielden België en Oostenrijk zich van stemming.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België [email protected]
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toe te roepen en een toekomst op te bouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur, door de biologische diversiteit van de wereld in stand te houden, ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen duurzaam is en de vermindering van vervuiling en afval aan te moedigen.

Over de Belgische Biodiversiteitscoalitie
De Belgische Biodiversiteitscoalitie is een partnerschap van WWF, BOS+, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt, Canopea en Bond Beter Leefmilieu. De coalitie heeft als missie het verlies aan biodiversiteit in België en zijn voetafdrukgebieden een halt toe te roepen en om te keren door gezamenlijke belangenverdediging bij Belgische federale en regionale politieke besluitvormers.