Waarom WWF achter ‘Sign for my Future’ staat

Waarom WWF achter ‘Sign for my Future’ staat

Dinsdag 5 februari werd de klimaatcampagne ‘Sign for my Future’ gelanceerd. Sign for my Future is een petitie die brede steun zoekt voor een ambitieus klimaatbeleid. De campagne schuift drie eisen naar voor: een klimaatwet sturend naar nuluitstoot voor 2050, een investeringsplan en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid evalueert. De campagne wordt gesteund door een brede coalitie van academici, jongeren, en CEO’s van middenveldorganisaties en van ondernemingen.

 

De voorbije dagen formuleerden een aantal actievoerders en mensen uit het middenveld vragen bij onze keuze om volop in te zetten op een grote campagne waarmee we brede lagen van de samenleving aanspreken. We respecteren kritische vragen en moedigen de dialoog rond klimaat aan. Maar sommige van de geuite bedenkingen zijn gebaseerd op misvattingen over de campagne, andere raken net aan cruciale strategische discussies die we in de milieubeweging voeren.

Daarom bieden we hier graag antwoord op enkele vaak gestelde vragen en geven we duiding bij zaken die tot dusver onduidelijk waren bij de lancering van Sign for my Future.

Waarom staat WWF achter Sign for my Future?

WWF is volledig akkoord met de drie centrale eisen. De gratis mediaruimte en de pro bono-ondersteuning vanuit de communicatiewereld creëren een unieke gelegenheid om de drie centrale eisen in deze campagne voor te leggen aan mensen die er anders nooit over zouden horen, in het bijzonder mensen die geen aandacht schenken aan klimaatverandering.

We zijn ervan overtuigd dat we in een welbepaalde context en onder de juiste voorwaarden vol moeten inzetten op samenwerking, met gelijk- en andersgezinden, als dit ons leidt naar onze doelstellingen. Als we een brede consensus bereiken binnen onze diverse samenleving, zullen we een essentiële stap verder staan richting klimaattransitie.

We zijn ervan overtuigd dat dit de grootste klimaatcampagne ooit in België zal worden en dat ze het klimaatbeleid in ons land een versnelling hoger zal schakelen.

Beperkt WWF zich tot de drie eisen in deze campagne?

Neen. Deze drie eisen zijn een eerste stap om het klimaatbeleid verder uit te werken. Daarnaast moeten er nog aanvullende maatregelen genomen worden om klimaatverandering af te remmen en ons land voor te bereiden op de toekomst. WWF werkt rond de verkiezingen rond een aantal onderwerpen, waaronder meer actie voor het klimaat. Parallel met de campagne Sign for my Future blijven we werken om deze verkiezingseisen gerealiseerd te krijgen. Daarnaast werk WWF samen met andere milieuorganisaties. Het memorandum van de milieubeweging vindt u hier.

De steun van mensen uit het bedrijfsleven voor deze campagne beperkt ons niet in ons verdere werk. We zullen kritisch blijven voor bedrijven die ingaan tegen de sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving waar wij naar streven.

We kiezen er via Sign for my Future voor om een maatschappelijke, brede consensus te vinden. Bij de invulling van het bindend wettelijk klimaatkader dat uit die consensus volgt, zullen we als onafhankelijke milieubeweging sterk inzetten op onze speerpunten, waaronder de sociaal rechtvaardige, duurzame en toekomstgerichte uitbouw van een koolstofneutrale samenleving.

Hoe is Sign for my Future ontstaan?

Sign for my Future is als volgt ontstaan: In 2016 staken Guy Weyns en Koen Verwee de koppen bij elkaar. De bezorgde vaders zagen dat, ondanks de steeds luider klinkende stem van klimaatactivisten en milieubewegingen, Belgische politici weinig tot geen oor hadden voor een ambitieus klimaatbeleid. Ze bedachten samen het idee om een grote klimaatcampagne uit de grond te stampen en zo een krachtig signaal te sturen naar politici in aanloop van de verkiezingen in 2019.

In 2017 richtten ze samen de vzw Klimaatmandaat op, met een vijftiental mensen uit de media, het middenveld, de wetenschap en het bedrijfsleven (zie verder voor meer concrete info m.b.t. de samenstelling van de stuurgroep). Het idee van de vzw? Onze politici, vóór de verkiezingen van 2019, een positief en krachtig mandaat geven. Een mandaat dat ervoor zorgt dat ons land zich houdt aan een klimaatbeleid in lijn met onze internationale verplichtingen en de klimaatwetenschap. Een mandaat dat bovendien gedragen wordt door de hele samenleving. Antoine Lebrun, CEO van WWF België, is in eigen naam al sinds de oprichting van de stuurgroep in 2017 aan boord van het initiatief.

Gedurende twee jaar ging de vzw met zoveel mogelijk mensen in dialoog, het project werd op talloze plaatsen voorgesteld. Al snel klonk er uit alle hoeken van de samenleving bereidheid om de handen in elkaar te slaan en mee te stappen in het verhaal. Het is ongezien dat een klimaatcampagne zoveel verschillende sectoren, organisaties en burgers samenbrengt.

Sign for my Future is een tijdelijke coalitie. Na de verkiezingen stopt het initiatief met bestaan.

Wie zit in de stuurgroep en wat is het verschil met de ambassadeurs?

De stuurgroep van vzw Klimaatmandaat bepaalt de strategische lijnen van Sign for my Future. De stuurgroep bestaat uit burgers met een professionele achtergrond in marketing, de media, milieuzorg, het middenveld, de universitaire wereld of de bedrijfswereld. De leden van de stuurgroep zetelen als individu en vertegenwoordigen op geen enkele manier de organisatie waarvoor zij werken.

De stuurgroep heeft aan ambassadeurs uit alle takken van de maatschappij gevraagd om de eisen van Sign For My Future te steunen en breed uit te dragen. De ambassadeurs tekenen in persoonlijke naam en hebben geen inspraak gehad op de inhoud, methodiek en strategie. Je vindt de volledige lijst met ambassadeurs hier.

Wat betekent het wanneer een organisatie of bedrijf de eisen ondertekent?

Als je Sign for my Future onderschrijft, claim je niet dat jij of het bedrijf waarvoor je werkt 100% duurzaam is. Je geeft wel een duidelijk signaal dat je een helder en ambitieus overheidskader vraagt, je wil dat de overheid het voor jou mee mogelijk maakt om klimaatvriendelijk te handelen. Je vraagt een klimaatwet, een investeringsplan en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid evalueert. Daarnaast vraag je ook dat de overheid er alles aan doet om België klimaatneutraal te maken voor 2050 en dat ons land de komende legislatuur al werk maakt van een drastische reductie van de broeikasgasuitstoot. Deze eisen zijn wat de initiatiefnemers, ambassadeurs en ondertekenaars van Sign for my Future bindt. En waar we gezamenlijk onze schouders onder zetten. Niet meer, maar zeker ook niet minder.

In de communicatie van Sign for my Future worden geen logo’s vermeld van bedrijven of organisaties. Zo kan niemand de campagne gebruiken als marketingactie. We willen dat de campagne eigendom is van elke burger die de eisen onderschrijft en wil verspreiden.

Hoe wordt Sign for my Future gefinancierd?

We realiseren dit project met een beperkt budget. Communicatieagentschappen werken onze campagne pro bono uit, mediahuizen stellen gratis advertentieruimte ter beschikking en de leden van de stuurgroep zijn als vrijwilliger of vrijgestelde intensief betrokken.

Voor de productie van campagnemateriaal, de werking van de vzw Klimaatmandaat - Mandat Climatique asbl, het projectmanagement en gespecialiseerd juridisch advies hebben we een beroep gedaan op giften.

De mensen die de campagne financieel steunden, zijn niet betrokken bij het opstellen van de campagnestrategie en -eisen, ze krijgen geen return of visibiliteit.

Hoe kwamen de eisen van Sign for my Future tot stand?

De eisen van Sign for my Future kwamen tot stand na gesprekken met onafhankelijke wetenschappers, klimaat- en beleidsdeskundigen. Dezelfde eisen staan ook in het federale memorandum van de milieubeweging (opgesteld door BBL, WWF, Greenpeace, Natuurpunt, IEW, IEB, Bral en Natagora).

Dit zijn de criteria waaraan de drie eisen van Sign for my Future moeten voldoen:

De klimaatwet:

  • verankert koolstofneutraliteit voor 2050.
  • legt duidelijke tussentijdse doelstellingen vast.
  • legt controle door een onafhankelijke klimaatraad vast.
  • legt vast op welke manier de verschillende overheden verantwoordelijk zijn.

Het investeringsplan:

  • bevat een inventarisatie van de investeringsnoden.
  • legt vast wie wat doet en waar we het geld vandaan halen.
  • bevat nog geen concrete afspraken over welke investeringen de overheid doet en welke investeringen de private sector doet. Dat is aan de politiek om uit te werken, in samenspraak met de onafhankelijke klimaatraad waar zowel klimaatexperten als sociale- en armoede-experten in dienen te zetelen (zie onder).

De onafhankelijke klimaatraad:

  • bestaat uit onafhankelijke, multidisciplinaire wetenschappers.
  • evalueert of het beleid en het investeringsplan dat politici naar voor schuiven toereikend is om doelstellingen te behalen.

Deze drie eisen scheppen enkel het kader waarbinnen een ambitieus klimaatbeleid kan worden gevoerd. De concrete invulling (de maatregelen) maakt deel uit van een volgende stap. Het is aan de democratisch verkozen beleidsmakers om die stap uit te tekenen. Zij worden daarbij ondersteund door de expertise van de onafhankelijke klimaatraad of het planbureau. Als milieubeweging zullen we ook na Sign for my Future blijven wegen op het publieke debat met betrekking tot klimaatmaatregelen en blijven pleiten voor een sociaal rechtvaardige, duurzame en toekomstgerichte invulling van een koolstofneutrale samenleving.

Pleit Sign for my Future ook voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid?

Absoluut. Dat is van cruciaal belang voor al wie wordt getroffen door klimaatverandering, en ook om brede steun te verzamelen voor een doortastend klimaatbeleid. Het is belangrijk hier op te merken dat de drie eisen een kader scheppen. Een maatschappelijk debat over de invulling ervan (i.e. de concrete maatregelen) blijft noodzakelijk. In dat debat blijven middenveldorganisaties hun rol spelen.

We vragen bovendien expliciet dat in de onafhankelijke klimaatraad ook sociale wetenschappers en armoede-experten zetelen. Zij moeten mee het klimaatbeleid en het investeringsplan evalueren en moeten ervoor zorgen dat iedereen (ook wie het financieel moeilijk heeft) kan deelnemen aan de omslag naar een koolstofvrije maatschappij. Ook het investeringsplan moet sociaal rechtvaardig zijn.

Kunnen we als middenveld nog kritisch zijn tegenover de bedrijven die meedoen aan Sign for my Future?

Natuurlijk.

Sign for my Future ondertekenen betekent niet dat je automatisch akkoord bent met de acties/activiteiten/etc. van alle betrokken organisaties. Dat maakt het initiatief net sterk: ondanks mogelijke meningsverschillen scharen we ons samen achter drie sterke eisen en de vraag om een ambitieus klimaatbeleid.

Dat is trouwens ook wat Sign for my Future van de beleidsmakers vraagt: dat ze verschilpunten opzij zetten om samen werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Deze campagne wil net vermijden dat politieke onenigheid over de doelstellingen, en de hefbomen die ervoor nodig zijn, het klimaatbeleid tot stilstand brengen. Het klimaat gaat ons allemaal aan en is te belangrijk om aan partijpolitieke discussies onderhevig te zijn.

De CEO’s die het initiatief onderschrijven, verbinden zich er in persoonlijke naam toe een ambitieus klimaatbeleid te steunen. De vraag aan hen en aan hun bedrijven om dit engagement om te zetten in daden is legitiem, en steunen wij 100%. Je mag ondernemingen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Maar we leven in een maatschappij waar er tal van drempels zijn om klimaatbewust te leven. We veroorzaken allemaal een te grote uitstoot van broeikasgassen. Dat mag niemand tegenhouden om zich uit te spreken voor een betere maatschappij, ook bedrijfsleiders niet. Via Sign for my Future vragen alle ondertekenaars aan de overheid om drempels weg te werken. Om te zorgen dat de juiste keuze ook de makkelijkste en de goedkoopste wordt.

Hoe verhoudt Sign for my Future zich tot andere initiatieven rond klimaat?

De campagne werd in 2016 bedacht en sinds 2017 verder voorbereid, onafhankelijk van de recente klimaatacties. Deze acties en Sign for my Future zijn complementair, we willen zoveel mogelijk Belgen zich laten uitspreken voor een krachtig klimaatbeleid.

De voorbije weken is de vraag naar politieke actie in een stroomversnelling beland. Dat vinden we fantastisch. Het bewijst dat het bewustzijn groeit en er écht nood is aan een krachtig klimaatbeleid. We moedigen elk individu en elke organisatie aan om klimaatacties uit te werken en concrete beleidsmaatregelen voor te stellen. Hoe meer mensen voor klimaatambitie pleiten, hoe beter.

 Antwoorden op andere vragen vind je hier.

Sign for my future