Mensenrechten in het hart van natuurbescherming

Mensenrechten in het hart van natuurbescherming

Vorig jaar stelde WWF een onafhankelijk expertenpanel aan om te onderzoeken hoe wij zijn omgegaan met meldingen van mensenrechtenschendingen door enkele overheidsrangers in moeilijke en afgelegen regio’s (landscapes) in Centraal Afrika, India en Nepal. Het rapport ‘Mensenrechten implementeren in Natuurbehoud – Van intentie naar actie’ is het resultaat. Het expertenpanel vond geen aanwijzingen dat WWF-personeel heeft opgeroepen tot, of meegedaan met enige geweldpleging. Toen bezorgdheden werden geuit heeft het personeel actie ondernomen om dit aan te kaarten. Het onafhankelijke panel prijst WWF om een van de eerste natuurbehouds-ngo’s te zijn die de mensenrechtenprincipes omarmt. Maar, er is meer dat we kunnen doen, en al doen, om consequent te reageren en om te streven naar betere verstandhoudingen met de lokale gemeenschappen waarmee we samenwerken.

 

Internationaal neemt de misdaad tegen wilde soorten een hoge vlucht en misdaadbestrijding is daarom onmisbaar in de bescherming van de natuur en de ecosystemen waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Overheidsrangers werken met en naast lokale en inheemse bevolking hiervoor. We zijn geschokt over de gerapporteerde geweldplegingen door enkele overheidsrangers. Dit geweld gaat sterk in tegen de waarden waarvoor wij als WWF staan. We betuigen ons medeleven aan de mensen die het slachtoffer werden van dit leed. Wij zijn vastberaden om meer te doen zodat de stemmen van deze gemeenschappen gehoord worden, om hun rechten te laten respecteren en om consequent te ijveren voor het eerbiedigen van mensenrechten door overheden.

Wie leidde het onafhankelijk onderzoek? 

Het panel werd voorgezeten door rechter Navi Pillay, voormalig Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Mensenrechten, en bestond verder nog uit professor John Knox, eerste speciale rapporteur mensenrechten en leefmilieu bij de Verenigde Naties en doctor Kathy Mackinnon, voorzitter van de IUCN wereldcommissie Beschermde Gebieden (WCPA) en voormalig hoofdspecialist biodiversiteit bij de Wereldbank. Deze panelleden zijn geselecteerd op basis van hun brede ervaring en expertise inzake mensenrechten, ontwikkeling en natuurbehoud. We wilden een streng en onbevooroordeelde evaluatie van onze inspanningen om te blijven leren en onze programma’s te verbeteren. 

Welke stappen neemt WWF? 

WWF erkent dat mensenrechten en natuurbehoud centraal staan in duurzame ontwikkeling. De voorbije twee jaar hebben we maatregelen ontworpen en ingevoerd om consequenter mensenrechten te integreren in ons conservatiewerk. Wij zijn vastberaden om blijvend bij te leren en bij te sturen. Met de aanbevelingen van het expertenpanel in onze rugzak zetten we dit proces verder. Om te beginnen door: 

  • Het versterken van onze sociale bescherming, een verplicht actieplan om gemeenschappen beter te betrekken, risico’s beter te identificeren en beheersen en om consistentie in ons werk in regio’s te garanderen. Dit actieplan is goedgekeurd door alle WWF-raden van bestuur ter wereld en de implementatie wordt geleid door een nieuw globaal beschermingsteam.
  • Het instellen van een onafhankelijk ombudspersoon die WWF ter verantwoording zal roepen met betrekking tot onze beloftes en die geschillen zal oplossen met de gemeenschappen waarmee we werken.
  • Bijkomende stappen te zetten om conflicten te verminderen tussen gemeenschappen en overheidsrangers, zoals het verplichten van mensenrechtentrainingen voor WWF-projecten die handhaving nodig hebben en het helpen instellen van de Universele Ranger Steunalliantie, een internationale coalitie gericht op het professionaliseren van rangers, inclusief de ontwikkeling van een globale gedragscode.
  • Het instellen van werkende klachtenmechanismes in elk land waarin WWF werkt zodat klachten kunnen worden neergelegd, opgevolgd en behandeld. Het mensenrechtencentrum in de Centraal Afrikaanse Republiek, dat door het panel werd aangeduid als een na te volgen voorbeeld, is WWF’s model voor geïntegreerde klachtenmechanismes in moeilijke regio’s.
  • De verplichte screening van hoogrisiconatuurbeheerprojecten door een nieuw globaal comité van WWF’s belangrijkste natuurbehoud experten.
  • Nieuwe personeelscapaciteit uit te bouwen, waaronder het trainen van alle 7500 personeelsleden over de hele wereld inzake het nieuwe beschermingssysteem.
  • Het opnemen van WWF’s inzet inzake bescherming en mensenrechten in relevante overeenkomsten, en sterker door onze invloed uit te oefenen als deze rechten niet worden gerespecteerd.
  • Duidelijk af te lijnen wat we wel en niet zullen financieren. En we zijn bereid om projecten stop te zetten als de beschermingsrichtlijnen niet worden nageleefd.

Terwijl de wereld worstelt met een verlammende pandemie die voortkomt uit de ecologische crisis waarin de wereld verkeert, is het nooit duidelijker geweest dat een gezonde leefomgeving en mensenrechten centraal staan in een duurzame toekomst voor ons allemaal. Dit rapport heeft de aanzet gegeven tot een belangrijk en constructief proces, en wij geloven dat de acties die we ondernomen hebben en zullen blijven ondernemen gaan bijdragen aan een betere toekomst – voor de gemeenschappen waarmee we werken en voor de natuurlijke systemen waarvan we allen afhankelijk zijn.  

Download

pdf file

WWF Statement: Embedding Human Rights in Conservation [EN]

pdf file

Independent Panel Statement on the Presentation of its Report [EN]

pdf file

Independent Panel Report: "Embedding Human Rights in Nature Conservation - From Intent to Action"[EN]

pdf file

WWF Management Response to Recommendations in "Embedding Human Rights in Nature Conservation" [EN]

 

Meer informatie over

01 NL
02 NL