over-wwf-belgiË

Het sociaal beleid van WWF

Het sociaal beleid van WWF dient als richtlijn om een sociale dimensie in ons natuurbehoudswerk en in de werking van ons wereldwijde netwerk te integreren.

Overal ter wereld zijn er bedreigde ecosystemen en regio’s met een uitzonderlijke biodiversiteit waar ook inheemse volkeren en lokale gemeenschappen wonen. Hun oorsprong en cultuur zijn nauw verbonden met de natuurlijke omgeving waarin ze leven. De uitdaging waar we voorstaan is om het land, het water, de bodem en de leefgebieden rechtvaardig te beheren, met behoud van de ecosysteemdiensten en de bestaansmiddelen van miljoenen mensen.

Voor ons, als wereldwijde organisatie, is het essentieel om ons natuurbehoudswerk op het terrein uit te voeren in nauwe samenwerking met de inheemse volkeren en de lokale gemeenschappen. Geen enkel project wordt opgestart zonder hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

Hun steun is essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en de ecosystemen. Daarom werken we ook nauw samen met de inheemse volkeren en de lokale gemeenschappen om hun bestaansmiddelen te verbeteren en om het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen te versterken. Sociale rechtvaardigheid maakt integraal deel uit van onze programma’s op het terrein en van ons politieke werk op regionaal, nationaal en internationaal vlak.

NATUURBEHOUD EN MENSENRECHTEN

WWF is een van de oprichters van het initiatief rond natuurbehoud en mensenrechten. Het ondertekende het ‘Raamwerk voor natuurbehoud en mensenrechten’ in 2009. Het ‘Conservation Initiative on Human Rights’ (CIHR) (http://www.thecihr.org/) is een consortium van internationale natuurbeschermingsorganisaties die ernaar streven de mensenrechten te integreren in hun werking, zowel in het beleid als op het terrein.

WWF erkent dat respect voor de mensenrechten essentieel is om effectieve en rechtvaardige resultaten te behalen op het gebied van natuurbehoud en ontwikkeling. Het beleid bepaalt dat WWF zich inzet voor het respecteren en promoten van de mensenrechten als onderdeel van natuurbehoudsinitiatieven.

Dit verplicht WWF er ook toe om de maatregelen van het raamwerk uit te voeren en toe te passen in alle relevante sociale beleidsmaatregelen. We erkennen de noodzaak van een ontwikkelingsbenadering die vertrekt vanuit de mensenrechten, met respect voor goed bestuur, de mensenrechten en een rechtvaardig maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor een duurzaam leefmilieu en effectieve resultaten qua natuurbehoud.

Raamwerk voor natuurbehoud en mensenrechten

RECHTEN VAN INHEEMSE VOLKEREN EN NATUURBEHOUD

In 1996 publiceerden we de beginselverklaring van WWF over inheemse volkeren en natuurbehoud. Deze verklaring weerspiegelt onze inzet om de mensenrechten en het recht op ontwikkeling van inheemse volkeren en lokale, traditionele gemeenschappen te respecteren. De verklaring erkent ook het belang van de instandhouding van hun cultuur. Deze beginselverklaring werd in 2008 bijgewerkt.

Beginselverklaring over inheemse volkeren en natuurbehoud

ARMOEDE EN NATUURBEHOUD

Het beleid van WWF rond armoede en natuurbehoud werd in 2009 aangenomen. Hierin wordt opnieuw bevestigd dat WWF zich inzet voor een benadering van natuurbehoud die de allerarmsten ten goede komt door te kiezen voor rechtvaardige oplossingen voor mens en milieu, en door de lokale bevolking in staat te stellen een sleutelrol te spelen in de duurzame ontwikkeling.

Beleid rond armoede en natuurbehoud

GENDERDISCRIMINATIE

WWF heeft in 2011 haar genderbeleid aangenomen. Dit beleid weerspiegelt de voortdurende inzet van WWF voor gendergelijkheid en de integratie van een genderperspectief in haar beleid, programma's en projecten, maar ook in haar eigen institutionele structuur.

Genderbeleid

PPROCEDURE VOOR HET OPLOSSEN VAN KLACHTEN

In 2016 heeft WWF een mechanisme op touw gezet om bekommernissen van partijen die betrokken zijn bij natuurbehoudsactiviteiten die door WWF ondersteund worden, te ontvangen en te beantwoorden. Dit mechanisme is een belangrijk middel om de uitvoering van het sociaal beleid en de waarborgen van WWF te versterken. Tijdig en efficiënt omgaan met klachten helpt conflicten op te lossen, vergroot het wederzijds begrip en vormt de basis voor een betere samenwerking. De uitrol van het proces voor het oplossen van klachten over projecten startte in 2016 en wordt momenteel tijdens de ontwerpfase van het project of tijdens andere relevante contacten gedeeld met de betrokken partijen.

Procedure voor het oplossen van klachten [EN]

RISICO VAN INPERKING VAN RECHTEN

WWF heeft richtlijnen opgesteld om te garanderen dat de projecten die we ondersteunen de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen op toegang tot land, water en andere hulpbronnen, erkennen en respecteren. Bovendien moeten ze een positieve bijdrage leveren aan de uitoefening van deze rechten, voorkomen dat deze rechten direct of indirect ondermijnd of geschonden worden en vermijden dat ons beleid en/of ons werk op het terrein, onze projecten en onze activiteiten extra kosten voor de bevolking veroorzaken.

Richtlijnen ter voorkoming van inperking van rechten [EN]

RECHTEN VAN KINDEREN

Alle kinderen, waar ze ook wonen en onder alle omstandigheden, hebben het recht om beschermd, gevoed en vrij te zijn van alle vormen van geweld, misbruik, verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting, zoals bepaald in het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’. Het respecteren en ondersteunen van dit recht is de essentie van kinderbescherming. WWF is verantwoordelijk voor het verhinderen van fysiek, seksueel en emotioneel misbruik en mishandeling door zijn werknemers en anderen waarvoor het verantwoordelijk is, zoals partners, bezoekers van bedrijfsruimten of vrijwilligers.

Netwerkstandaard voor de bescherming van kinderen en hun rechten [EN]

Wethandhaving

Zorgen dat natuurbehoudswetten worden toegepast is een taak die vaak toekomt aan WWF-partners. Om te verzekeren dat dat ethisch en volgens de internationale wetgeving verloopt, hebben we hebben verschillende normen ingevoerd.

Uitgesloten activiteiten

In deze lijst staan de activiteiten die WWF verbiedt en niet financiert. WWF laat dus niet toe dat er projectmiddelen gaan naar deze activiteiten.

WWF exclusion list consultation [EN]

Whistle B

WWF engageert zich voor een bedrijfscultuur waarin iedereen op een veilige manier zijn of haar bezorgdheid kan uiten over ongepast gedrag van WWF-medewerkers, -partners en personen die geassocieerd zijn met WWF, zonder vrees voor represailles. Zo worden lokale gemeenschappen of mensen van een lokale gemeenschap die het gevoel hebben dat ze negatief worden beïnvloed door de activiteiten van WWF, uitgenodigd om hun bezwaren te delen. Klachten kunnen gecommuniceerd worden in volledige vertrouwelijkheid, dankzij onze tool die wereldwijd toegankelijk is via deze link.

Samenwerken met lokale gemeenschappen

Doorheen de jaren hebben we geleerd dat succesvolle natuurbehoudsprogramma’s enkel succesvol kunnen zijn als ze ook door de lokale en inheemse bevolking gedragen worden.

Door lokale kennis te gebruiken en een inzicht te hebben in de relatie van deze gemeenschappen en de natuur, slagen we erin om tot een duurzaam natuurbeheer te komen. In ruil ondersteunen we de lokale bevolking zodat ze in hun levensstandaard kunnen voorzien op een manier die goed is voor hen én voor de natuur. Voorbeelden hiervan vind je in onderstaande verhalen.

Het is belangrijk ten alle tijde te onthouden dat de mens en de omgeving waarin hij leeft nauw verbonden zijn.

Waardering van de bijdragen van gemeenschappen aan het behoud van biodiversiteit en van hun traditionele kennis, en respect en erkenning van hun rechten, cultuur en voorkeuren staat centraal in WWF’s verbeterd Kader voor Milieu- en Sociale Bescherming.

Deze beschermingsmechanisemen indentificeren, vermijden en beheersen de mogelijke negatieve sociale en ecologische impact van ons werk. Ze gebruiken de noden en wensen van de lokale en inheemse bevolking als de basis van onze natuurbehoudsprogramma’s.