WWF: Belgische overheden moeten samenwerken om klimaat- en biodiversiteitcrisis aan te pakken

WWF: Belgische overheden moeten samenwerken om klimaat- en biodiversiteitcrisis aan te pakken

Brussel, 4 oktober 2019 - Wallonië, Brussel en Vlaanderen hechten eindelijk meer belang aan klimaat en biodiversiteit in hun respectieve regeringsovereenkomsten. WWF dringt er bij de federale regeringsvorming op aan om een ambitieus milieubeleid te ontwikkelen. Om een gezonde toekomst voor de Belgen te verzekeren, dringt WWF aan op het belang van transversaal werk tussen de drie gewesten en de federale overheid. Dat moet ook om te voldoen aan Europese en internationale verplichtingen.

De regionale overheden erkennen eindelijk de kritieke situatie van het klimaat en de biodiversiteit. Wallonië, Vlaanderen en Brussel tonen hun ambities in hun respectieve regeerakkoorden. WWF verwelkomt hun intenties met meer of minder enthousiasme, afhankelijk van de actiegebieden.

KLIMAAT

Alle drie de regio's erkennen dat een vermindering van de CO2-uitstoot voordelen zal hebben voor de gezondheid, de biodiversiteit en andere gebieden. Brussel en Wallonië hebben duidelijke doelen gesteld voor de reductie van C02 en willen hun aandeel in het Nationaal Klimaat en Energieplan verbeteren - de definitieve versie moet eind december bij de Europese Commissie worden ingediend.

Vlaanderen legt echter geen tijdschema vast voor de overgang naar koolstofneutraliteit. De Vlaamse uitvoerende macht vermeldt geen enkele verbetering in het Nationaal Klimaat en Energieplan, terwijl Europa aangeeft dat het huidige Plan van België onvoldoende is om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs. De eenzijdige focus op innovatie is niet voldoende om de doelen te bereiken. We hebben te  weinig tijd over om te wachten tot de nieuwe technologieën klaar zijn voor inzet op grote schaal. Met dit gebrek aan ambitie riskeert Vlaanderen niet alleen de verbintenissen van België, maar ook zijn eigen duurzame ontwikkeling te missen in een Europa op weg naar een koolstofarme economie.

NATUUR, LANDBOUW & VISSEN

WWF verwelkomt regionale Waalse en Vlaamse akkoorden die meer ruimte geven aan de natuur en milieuvriendelijke landbouw aanmoedigen. Beide regio's erkennen de belangrijke rol van goed verbonden natuurlijke landschappen en landbouw bij het beantwoorden van uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Een aantal vragen blijven echter onbeantwoord: hoe zullen deze ambities effectief worden gerealiseerd? Zullen de maatregelen op tijd worden genomen om de opgebouwde vertraging te compenseren? Zullen de regio’s investeren in publiek bewustzijn voor het belang van natuurbehoud en herstel ?

Verder ontbreekt het de regio's aan een duidelijke visie op welke landbouwmodellen de voorkeur verdienen. Boeren staan ​​voor grote ecologische en sociaaleconomische uitdagingen. De vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een belangrijke gelegenheid om deze uitdagingen op lange termijn aan te pakken. Nieuwe regionale ministers moeten deze gelegenheid aangrijpen. Van zijn kant zal de nieuwe federale minister een ambitieuze verordening over het GLB op het niveau van de Europese Unie moeten verdedigen.

Vlaanderen wil ook focussen op duurzame visserij. De regio wil de modernisering van de visserijtechnieken aanmoedigen en een gelijk speelveld voor vissers creëren. Het wil investeren in kustverdediging door ruimte te laten voor natuurlijke processen, een positief initiatief volgens WWF.

ONTBOSSING EN SUBSIDIE VOOR FOSSIELE ENERGIE: TWEE WERKPUNTEN VOOR FEDERAAL

De Belgische voetafdruk voor ontbossing is gigantisch: 4,2 miljoen hectare / jaar (jaargemiddelde 2013-2017 voor onze invoer van soja, cacao, hout, rundvlees, palmolie, koffie en rubber). Federale onderhandelaars moeten de EU-wetgeving ondersteunen om ervoor te zorgen dat de producten die we importeren niet aan ontbossing zijn gekoppeld. De federale overheid moet ook de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen. Daardoor komen ook middelen vrij voor de overgang naar een koolstof neutrale samenleving.

SAMENWERKING ALS SLEUTEL TOT SUCCES

Om de uitdagingen van klimaat en biodiversiteit aan te gaan, moet België een globale visie hebben. Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit stoppen niet bij regionale grenzen. Acties die in één entiteit worden ondernomen, kunnen gevolgen hebben voor de buren.

WWF benadrukt het belang van dialoog en transversaal werk tussen de drie gewesten en de federale overheid. Deze laatste moet de stem van België dragen op Europees en internationaal niveau. Wallonië, Brussel en Vlaanderen zeggen dat ze de komende jaren willen samenwerken met maatschappelijke actoren. WWF accepteert deze uitgestoken hand en wil betrokken worden bij beleidsbeslissingen. We moedigen ook de federale overheid aan om dit voorbeeld te volgen.

 

Over WWF:

  • WWF is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten. WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en de oceaan. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering.
  • U kan onze persberichten en rapporten terugvinden op http://www.wwf.be/pers
  • Steun het werk van WWF en surf naar www.wwf.be.

 

EINDE