Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetsherziening om optie klimaatwet open te houden

Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetsherziening om optie klimaatwet open te houden

Op 13 maart besprak de Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu het advies van de Raad van State over de klimaatwet, waarover maandag een hoorzitting gehouden werd. Daaruit blijkt dat een grondwetswijziging van artikel 7bis nodig is om een juridische verankering van de klimaatdoelen via een bijzondere wet mogelijk te maken. WWF, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11 en Greenpeace roepen alle politieke partijen op om zich achter de grondwetswijziging te scharen. 

Een van de opties die de Raad van State in zijn advies over de bijzondere klimaatwet naar voren schuift, is een grondwetsherziening. Zo’n wijziging voorziet een juridische basis voor de klimaatwet en is deze legislatuur nog mogelijk. De volgende legislatuur kan het enkel als het betreffende grondwetsartikel nu al voor herziening vatbaar wordt verklaard.  

De academici die het voorstel van bijzondere wet schreven, stellen de volgende grondwetswijziging voor. Artikel 7bis van de Grondwet wordt aangevuld met een tweede lid: “Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.”

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en 11.11.11 roepen alle politieke partijen op om deze wijziging goed te keuren. Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: “Bijna alle partijen hebben zich in een resolutie al geschaard achter koolstofneutraliteit voor 2050. Dat doel moet ook juridisch verankerd worden om burgers en bedrijven voldoende zekerheid en richting te geven in die omschakeling naar een klimaatvriendelijke samenleving. We roepen alle partijen op om constructief samen te werken en voorstellen te doen voor de juridische verankering. Maar het is duidelijk dat zonder een grondwetsherziening een aantal beloftevolle paden zich nu al sluiten. Dat kunnen we niet aanvaarden.”