COP28 in Dubai van start

COP28 in Dubai van start

'We moeten subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen'

Brussel, 29 november 2023 – Morgen start de klimaattop in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. COP28 wordt de belangrijkste klimaattop sinds Parijs, want een drastische koerswijziging is nodig, ook op Belgisch niveau. ‘Doelen en verdragen betekenen weinig als ze niet omgezet worden in maatregelen’, onderstreept Koen Stuyck, beleidsmedewerker klimaat en voetafdruk bij WWF-België.

De klimaatverandering evolueert veel sneller dan ons antwoord erop. Vandaag al worden wereldwijd 3,5 miljard mensen bedreigd door de nadelige effecten van de opwarming van de aarde, en dat aantal stijgt met elke tiende van een graad die erbij komt.  

‘Als alle bestaande nationale klimaatplannen uitgevoerd worden, zal de uitstoot met nog 8,8 procent toenemen. Het huidige klimaatbeleid zal leiden tot een opwarming van maar liefst 2,9 graden, wat enorme ellende tot gevolg zal hebben’, legt Koen Stuyck uit.  

We moeten onze koers dus drastisch bijstellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs. Alleen zo kunnen we de meest verwoestende impact op mens en natuur vermijden. ‘We moeten heel dringend de bestaande oplossingen op grote schaal implementeren’, raakt Stuyck de zere plek. Want die zijn er en kunnen de uitstoot al meer dan halveren tegen 2030. 

De Negrorivier rond de Manaus-regio in Brazilië, een van de rivieren die het meest te lijden heeft onder de droogte in het Amazonegebied. © Jacqueline Lisboa / WWF-Brazilië.

Massaal gesubsidieerd 

WWF zal tijdens COP28 in Dubai pleiten om de subsidies voor fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) op korte termijn uit te faseren en een fiscale politiek in te voeren die klimaatoplossingen stimuleert. Fossiele brandstoffen zijn de grootste oorzaak van de klimaatcrisis en WWF ijvert voor een rechtvaardige transitie.

Naast het schrappen van de subsidies, vraagt WWF dat tijdens COP28 ook beslist wordt om fossiele brandstoffen uiterlijk tegen 2050 uit te faseren. In de geïndustrialiseerde landen zelfs al tegen 2040. 

Op nationaal niveau voert WWF-België al geruime tijd campagne tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Uit de federale inventaris van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu (april 2023) blijkt dat België het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks subsidieert voor 13 miljard euro.  

Meest efficiënte manier

Een deel van die torenhoge som geld kan veel beter gebruikt worden om te investeren in natuurherstel. De natuur is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming en de effecten ervan. 54 procent van de CO2 die de afgelopen 10 jaar door de mens veroorzaakt werd, werd geabsorbeerd door oceanen, bodems, planten en dieren.  

Waterrijke gebieden, bijvoorbeeld, bieden bescherming tegen hevige regens, en bossen kunnen overtollig regenwater opzuigen, waardoor schade door overstromingen voorkomen wordt. ‘De meest efficiënte manier om ons te beschermen tegen klimaatopwarming, is investeren in natuurherstel’, benadrukt Stuyck.  

In een recent rapport liet WWF-België berekenen dat in België 603 miljoen euro per jaar te weinig wordt geïnvesteerd in natuurherstel, biodiversiteit, en bestrijding van pollutie. Dat bedrag is een peulschil in vergelijking met de subsidies die vandaag gaan naar fossiele brandstoffen. 

Nog nooit zo duidelijk 

COP28 in Dubai is de belangrijkste klimaattop sinds Parijs. Er wordt een wereldwijde inventaris gemaakt van de verwezenlijkingen tot nu toe, en van de uitdagingen die nog resten. ‘Dat overzicht moet ons helpen om de kloof te dichten tussen wat landen theoretisch van plan zijn, en wat er nu echt dringend moet gebeuren in de praktijk’, blikt Stuyck vooruit.  

De boodschap was nog nooit zo duidelijk als dit jaar: warmterecords sneuvelden en de klimaatcrisis laat een spoor van vernieling achter over de hele wereld. Tijdens de klimaattop in Dubai moeten cruciale beslissingen genomen worden, 197 landen zullen er van de partij zijn.  

© Jacqueline Lisboa / WWF-Brazilië.

Bijlagen

Klimaatmars in Brussel

Op dag vier van de COP, zondag 3 december, trekt in Brussel de Klimaatmars door de straten. Het is de laatste mars in aanloop naar de nationale en Europese verkiezingen in 2024: hét moment om massaal de boodschap uit te dragen dat de bestaande oplossingen voor de klimaatcrisis nu heel dringend geïmplementeerd moeten worden. De Panda-community van WWF zal er verzamelen en er de stem van de natuur vertolken. 

Wanneer: zondag 3 december 2023
Waar: vertrek om 13u aan het Brusselse Noordstation 

Meer info over de klimaatmars vind je hier.

Contact
Hans Moyson
Media Relations Manager
WWF-België

[email protected] 
+32 (0) 472 01 17 06
+32 (0) 2 340 09 43

Over WWF
WWF is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie en een wereldwijd netwerk dat actief is in bijna 100 landen. Onze missie is de aantasting van de natuurlijke omgeving van de planeet een halt toeroepen en een toekomst opbouwen waarin mensen leven in harmonie met de natuur. We willen de biologische diversiteit van de wereld in stand houden en zetten in op het gebruik van hernieuwbare, duurzame natuurlijke hulpbronnen. Ook de vermindering van vervuiling en afval is een van onze belangrijke speerpunten.