Halen EU parlementariërs deze week Green Deal over Europees Landbouwbeleid onderuit?

Halen EU parlementariërs deze week Green Deal over Europees Landbouwbeleid onderuit?

Deze week is cruciaal voor hoe ons platteland er morgen zal uitzien. In het Europese parlement wordt namelijk een definitieve koers gegeven aan het volgende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), waar ongeveer een derde van het EU-budget aan besteed wordt. Die steun vinden WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu verantwoord, mits daar ook consequente keuzes tegenover staan die van landbouw een groene motor kunnen maken. Enkel zo blijft ook de Green Deal overeind waar Europa haar relancebeleid aan koppelt. Maar er zijn kapers op de kust.

 

De stemrondes die deze week plaatsvinden in het Europees Parlement zullen een duidelijke stempel drukken op de weg die onze landbouw de komende jaren zal inslaan. Meer dan ooit is duidelijk dat landbouwproductie in Europa duurzamer moet worden voor zowel boer als natuur. Onder de huidige landbouwpolitiek blijft biodiversiteit op het platteland achteruit gaan en raken we hopeloos achter op milieudoelen. Vanuit alle hoeken klinkt ook de boodschap dat de sociale en economische malaise onder landbouwers er niet mee wordt opgelost. De GLB-steun is nog steeds een doorslaggevende factor voor het inkomen van heel wat landbouwers en net daarom schuilt daarin de gouden kans voor een Green Deal van het landbouwbeleid.

Helaas volgt niet iedereen die redenering. Vorige week lekte een voorakkoord tussen de drie belangrijkste politieke fracties uit het parlement (EPP, S&D en Renew) waarin zij de voorstellen voor een groene relance van het GLB sterk willen afzwakken. Hun voorstel voor wat in feite een status-quo van het huidig GLB zou zijn, zou niet alleen dramatisch zijn voor tal van soorten op het platteland, maar ook voor vele familiale boeren die het steeds moeten afleggen tegen agro-industriële spelers die met de centen gaan lopen.

WWF, Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu roepen de parlementsleden op om burgerschap te tonen en dit voorakkoord en masse te verwerpen. Wie de Europese Green Deal echt in zijn hart draagt, stemt straks enkel die amendementen die in lijn liggen met de gevraagde groene omwenteling van ons landbouwbeleid.

Lieven De Schampelaere, voorzitter Natuurpunt

De biodiversiteitscrisis op ons platteland gaat hard. In het GLB schuilt een gouden kans om landbouwers de hand te reiken om samen een ‘silent spring’ te vermijden. Maar dan moeten parlementsleden wel consequent een onderlat durven trekken. We kunnen toch niet langer graslanden in valleien - onze natuurlijke buffers tegen een veranderend klimaat - omploegen in ruil voor meer monocultuur? Of die noodzakelijke extra ruimte voor hagen, houtkanten en kruidenrijke bermen vervangen door courante landbouwpraktijken als groenbemesters terwijl die geen aantoonbare meerwaarde hebben voor biodiversiteit? Diegenen die deze week van hun stem een aanslag maken op een groener GLB, zullen straks verantwoordelijk zijn voor een ecologische kaalslag van ons platteland en voor een gemiste kans op een groene relance waarmee ook landbouwers betere perspectieven kunnen krijgen."

Sofie Luyten, Deputy-CEO WWF-België

Het nieuwe GLB moet meer dan ooit inzetten op de transitie naar een meer natuur-inclusieve landbouw in Europa. Met de ‘ecoregelingen’, een nieuwe tool in het volgende GLB, kunnen landbouwers financieel gestimuleerd worden om op een meer ecologische manier aan het werk te gaan. Dit kan ook leiden tot bijkomende winsten voor de landbouwers zelf: zo draagt een goede bodemvruchtbaarheid bij tot de opbrengsten en zorgt koolstofopslag in de bodem voor een grotere weerbaarheid tegen droogte. Door de maatregelen op een slimme manier in de bedrijfsvoering in te zetten kunnen echte win-wins bekomen worden. Europa dient daarom voldoende financiële middelen uit het GLB voor te behouden voor deze ecoregelingen en duurzame landbouwpraktijken. Dit is zowel in het belang van de landbouwers van vandaag, als voor die van morgen.