Overwinning voor de Natuur - Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

Overwinning voor de Natuur - Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

De Europese Commissie bevestigt vandaag dat de Europese Natuurwetten ongewijzigd blijven na een campagne van twee jaar die een recordaantal mensen wist te mobiliseren. De campagne werd gevoerd door meer dan 200 ngo’s waaronder WWF, Natuurpunt en Natagora. Nu moeten de wetten aan het werk gezet worden, zeggen WWF, Natuurpunt en de Europese natuurbeweging.

***

Brussel, 7 december 2016 – Vandaag hebben president Juncker en zijn Commissie bevestigd dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen ongewijzigd blijven en niet worden herschreven of afgezwakt. Hiermee wordt een periode van twee jaar onzekerheid over het lot van de meest vooruitstrevende natuurwetgeving ter wereld afgesloten. Tegelijk is er afgesproken om een plan op te stellen dat moet leiden tot een betere implementatie van de natuurwetten in de lidstaten en op regionaal niveau, iets waaraan het nog ontbrak.

 

Dit is een grote overwinning voor een half miljoen mensen die de Commissie opriepen om de wetgeving te behouden en versterken, in het kader van de Europese #NatureAlert campagne. Nog nooit hebben werden zoveel mensen gemobiliseerd voor een publieke consultatie van de Europese Commissie. Onder impuls van WWF, Natuurpunt en Natagora die deze campagne samen gevoerd hebben in België, waren de Belgen bij de meest talrijke ondertekenaars in Europa.

De Richtlijnen zijn fundamenteel voor de natuurbescherming in Europa, ze zorgen voor de bescherming van meer dan 1.400 bedreigde soorten en een miljoen km² natuurgebied. Ze worden fel verdedigd door zowel wetenschappers, het brede publiek, bedrijven, het Europees parlement en nationale overheden, ook in België, zowel op federaal als regionaal niveau.

Milieuverenigingen verwelkomen de beslissing en benadrukken dat het meeste werk nog voor ons ligt om van deze beslissing een echte overwinning voor de natuur te maken – door met sterke voorstellen te komen om deze wetten te implementeren en te doen naleven op het terrein. Hiermee kunnen de oorzaken van natuurverlies aangepakt worden, zoals met name door industriële landbouw.

Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt: “Na een overweldigende steun van 500.000 burgers, het Europees Parlement en 14 lidstaten geeft nu ook de Europese Commissie een positief antwoord op de vraag of de Europese natuurrichtlijnen in de huidige vorm kunnen blijven bestaan. De Commissie onderschreef ook de vraag om de richtlijnen sneller uit te voeren. België heeft een belangrijke rol gespeeld in deze belangrijke overwinning van de Europese natuur. 40.000 Belgen spraken zich uit voor het behoud van de richtlijnen, na een oproep van alle Belgische natuurverenigingen, België leverde met Mark Demesmaeker de rapporteur en op alle politieke niveaus kwam steun voor het behoud van de richtlijnen."

Antoine Lebrun, directeur van WWF-België: “Dit is een belangrijk moment voor de bescherming van de natuur in Europa en we moeten het vieren. Tegelijk is het duidelijk dat de Europese Unie, inclusief ons eigen land, alles in stelling moet brengen om de achteruitgang van de wilde natuur in Europa te stoppen. Die natuur is een belangrijke schat die ontzettend belangrijk is voor ons. Eén van onze prioriteiten is het Natura 2000 netwerk; dat moet verder geïmplementeerd en volledig gefinancierd worden in heel België, ten voordele van alle emblematische diersoorten die ons land rijk is en van alle Belgen.”

Meer informatie:

In 2014 vroeg Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan de Commissaris voor milieu Karmenu Vella om een grondige evaluatie te maken van de Richtlijn om te bepalen wat het potentieel zou zijn van “de Vogel- en Habitatrichtlijnen te moderniseren” – dit als onderdeel van zijn initiatief voor een betere wetgeving. De #NatureAlert campagne werd gelanceerd als antwoord op deze intentie tot herziening van de Richtlijnen. Een onuitgegeven coalitie van meer dan 200 NGO’s van over heel Europa bundelden hun krachten met de boodschap dat de Richtlijnen moeten behouden blijven en beter toegepast – niet ‘gemoderniseerd’. In de grootste publieke consultatie in de Europese geschiedenis, hebben een recordaantal van 520.325 burgers gevraagd om de Vogel- en Habitatrichtlijnen te behouden en beter toe te passen. Meer informatie over de campagne #NatureAlert: http://www.naturealert.eu

Natura 2000: 27000 natuurgebieden en meer dan 1400 beschermde soorten; neemt 18% in van Europese landoppervlak en 6% van de zeegebieden. Het is het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in de wereld.

België: 12% van het landoppervlak is Natura 2000 gebied (12% landoppervlakte in Vlaanderen, 13% in Wallonië, 14% in Brussel)

  • Vlaanderen: 62 Natura 2000 gebieden, maar nog geen enkel van hen heeft al een beheersplan.
  • Wallonië: op 240 Natura 2000 gebieden, zijn er 148 die al een aanwijzingsbesluit hebben gekregen. Hun bescherming gaat effectief in op 1/1/2018 maar ze genieten al van een algemene bescherming, ze hebben ook al een beheersplan en een financiering.
  • Brussel: 3 Natura 2000 gebieden waarvan 1 reeds een aanwijzingsbesluit kreeg.