Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop

Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop


PERSBERICHT

Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop


 


16/02/2022 – Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er lessen getrokken worden uit het PFOS-schandaal. In een gezamenlijke visietekst pleiten ze voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen, dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Aan de Vlaamse regering formuleren ze 28 concrete aanbevelingen.


Lessen trekken uit het PFOS-schandaal

Het PFOS-dossier heeft alle pijnpunten van het Vlaamse milieubeleid aan de oppervlakte gebracht. Lozingsnormen bleken te laks, vergunningen werden op maat van bedrijven geschreven, wetenschappelijke adviezen genegeerd. Het positieve nieuws is dat de overheid veel kan leren uit wat hier misgelopen is”, stelt Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert Industrie van Bond Beter Leefmilieu.


“Langdurige blootstelling aan chemische stoffen zoals PFOS, zelfs in lage doses, verhoogt het risico op sommige kankers. Daarom is het cruciaal dat we er als maatschappij alles aan doen om dit soort stoffen in de toekomst uit ons leefmilieu te bannen”

, vult Ann Gils van Kom op tegen Kanker aan.


28 punten: van kindnorm tot verzekering tegen milieuschade

In totaal formuleren de organisaties 28 speerpunten, waarmee beleidsmakers de balans tussen industrie en een gezond leefmilieu kunnen herstellen.

“Wij hebben ons huiswerk gemaakt. We hopen nu dat de parlementaire onderzoekscommissie onze aanbevelingen bestudeert en verwerkt in haar eindrapport”, stelt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

 

“Zo pleiten we voor sterkere overheidsdiensten voor natuur, milieu en gezondheid. Deze moeten voldoende mensen en kennis in huis hebben om alle vergunningen grondig te beoordelen en veilige milieunormen op te leggen. Ook moeten er meer controles op het terrein plaatsvinden, zodat milieunormen ook effectief gerespecteerd worden”, aldus Van Hauwaert.

 

Daarnaast pleit de coalitie ervoor om voorzichtiger om te gaan met chemische stoffen en dan vooral met hormoonverstoorders. “Het moet bewezen worden dat een product niét schadelijk is voor het leefmilieu en de volksgezondheid vooraleer het in gebruik wordt genomen of in de omgeving wordt geloosd. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor milieuvervuiling, vragen we aan de overheid om zich voor die normen te baseren op de schadelijkheid bij kinderen, de kindnorm”, stelt Ann Gils van Kom op tegen Kanker.

“Ook zouden bedrijven in Vlaanderen die met vervuilende stoffen werken, verplicht moeten worden om een verzekering af te sluiten die de financiële kosten dekt voor het opruimen van milieuschade en natuurherstel”, zegt Jef Van De Wiele van Natuurpunt.

 

“62% van de Vlamingen heeft nog nooit van hormoonverstoorders gehoord. De burger beter informeren over de gezondheidsrisico’s is een prioriteit. Zo kan men ook thuis de blootstelling aan hormoonverstoorders verminderen”, besluit Maarten Peeters van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.


Oproep naar burgers om petitie te tekenen

De organisaties roepen alle burgers op om hun eisen kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen. Die zal overhandigd worden aan de Vlaamse regering op het moment dat de parlementaire onderzoekscommissie rond PFOS haar eindrapport uitbrengt.


Sterk middenveld in de bres voor volksgezondheid

Opvallend is dat wakkere burgers de PFOS-bal aan het rollen brachten. Vervolgens slaagde het middenveld er vanuit zijn expertise in om het mank lopende beleid te analyseren en verbeteringen voor te stellen. Met hun visietekst hopen de ondertekenende organisaties het milieubeleid te versterken opdat het de burger wapent tegen dit soort grootschalige milieuvervuiling.


image received via emailTeken de petitie