WWF vie sauvage wilde dieren header WWF vie sauvage wilde dieren header

Wilde dieren

Het leven op onze planeet maakt een grote crisis door. Volgens wetenschappers is het uitstervingspercentage van de soorten vandaag 1000 tot 10 000 keer hoger dan in het geologische tijdperk. En de menselijke activiteiten zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, verantwoordelijk voor deze daling.

 

WAT STAAT ER OP HET SPEL?

Volgens het Living Planet Report van 2014 zijn populaties gewervelde diersoorten die in het wild leven – zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen – gedaald met 52% in de laatste 40 jaar. Eén zoogdier op vier wordt bedreigd en kan uitsterven in de nabije toekomst. Hetzelfde met één vogel op acht, één haai op vijf en één amfibie op drie. De diersoorten verdwijnen in zowel gematigde als tropische gebieden, maar deze daling is sterker in de tropen.

Wilde dieren lijden ook onder de nefaste effecten van de menselijke activiteiten op Europees niveau. De moerasgebieden, weiden en extensieve landbouwgronden blijven dalen, terwijl de versnippering, de vernieling en de degradatie van de gebieden, en ook de vervuiling, overbevissing, verspreiding van dominante uitheemse soorten en de klimaatverandering een aanzienlijke druk blijven uitoefenen op de biodiversiteit.

Hoewel België heel geïndustrialiseerd is, is ons land ook rijk aan biodiversiteit. Jammer genoeg zijn ooit veelvoorkomende soorten zoals de tuimelaar, de ortolaan (vogel), de hazelhoen (vogel), de steur, de geelbuikvuurpad en de Europese treksprinkhaan, de laatste decennia zeldzaam geworden of verdwenen uit ons land. Vele anderen, zoals de otter, de boomkikker, de wrattenbijter (sprinkhaan) en het gentiaanblauwtje (vlinder) lijken hetzelfde lot tegemoet te gaan.

Het verlies en de degradatie van de habitat, en ook de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door de intensieve landbouw, de jacht en de visserij vormen de voornaamste oorzaken van de daling van de wilde dieren op onze planeet. De klimaatverandering, die in de toekomst kan versterken, vormt ook een belangrijke bedreiging voor de soorten.

Wat zijn de doelstellingen van WWF?

Het behoud van de wildernis ligt in het hart van onze missie. Het hoofddoel van WWF is om ervoor te zorgen dat de meest bedreigde en iconische diersoorten worden beschermd en kunnen gedijen in hun natuurlijke habitat. De soorten behouden is ook het behouden van hun hele ecosysteem.

Door het leven in het wild te beschermen, dragen we bij aan het behoud van onze mooie en onvervangbare planeet, en ontzien we de essentiële middelen en diensten die de natuur ons biedt en die nodig zijn om onze eigen levens op aarde mogelijk te maken.

De ambities van WWF voor de bescherming van dieren in het wild en de biodiversiteit tegen 2025 zijn de volgende:

  • De habitats van de prioritaire diersoorten van WWF zijn beschermd, zijn uitgebreider en zijn beter met elkaar verbonden.
  • Het conflict tussen mens en dier is geminimaliseerd.
  • Het behoud van de diersoorten heeft ervoor gezorgd dat ze goed gedijen en dat de lokale populaties hier voordeel bij hebben.
  • De stroperij en de illegale handel in soorten zijn gestopt.

Deze doelstellingen voor de bescherming van dieren in het wild en de biodiversiteit die WWF opvolgt zijn terug te vinden in het deel van het ‘Strategisch plan voor de biodiversiteit 2011-2020’ en in de doelen van Aichi. Aichi is een gespreid actieplan over een periode van 10 jaar voor alle landen en betrokken partijen die zich engageren voor de bescherming van de biodiversiteit en er voordeel uit te halen voor de bevolking. Deze doelen werden in oktober 2010 ingevoerd in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.

Hoe bereiken we deze doelen?

Al meer dan 50 jaar is WWF gewijd aan het beschermen van wilde dieren, zowel door veldprojecten als door politiek werk en bewustmaking. In dit kader is de strijd tegen de stroperij en de illegale handel van soorten een van onze prioriteiten. Deze laatste vormen een grote bedreiging voor iconische diersoorten zoals de olifant, de neushoorn en de tijger.

Het Tx2-project hoort bijvoorbeeld tot onze meest ambitieuze engagementen. De 13 'tijgerlanden' hebben het Tx2-project geïmplementeerd en spannen zich in om het aantal tijgers te verdubbelen tegen 2022. WWF heeft ook bijgedragen aan het succes van de vele operaties zoals die van de herbevolking van de zwarte neushoorn in Zuid-Afrika tot de Indische antilope in de Himalaya. Deze acties dragen bij tot het behoud de diersoorten die er leven, terwijl de lokale bevolkingen kunnen blijven genieten van de weldaden van de natuur.

WWF handelt ook op politiek niveau. We zetten druk op de beleidsmakers om steeds sterkere wetgeving voor bescherming van de biodiversiteit te verkrijgen op international, Europees en Belgisch niveau.

Internationaal

Als organisatie die actief is op internationaal niveau, woont WWF elke twee jaar de conferentie van de Verenigde Naties voor de biodiversiteit bij, waar alle landen samenkomen die de Convention on Biological Diversity (CBD) hebben ondertekend. Het doel van deze conferenties is om de bescherming van de biodiversiteit wereldwijd te bevorderen. 

Europees

Meer dan de helft van de milieuwetten die van toepassing zijn in België, komen van Europa. Het is dus heel belangrijk een invloed te kunnen hebben op de aangenomen teksten op Europees niveau. We werken dan ook nauw samen met het Europees bureau van WWF. Hierbij werken we voor een sterke wetgeving, een gepaste financiering en een goed beheer van de Natura 2000-gebieden, maar ook voor de integratie van biodiversiteit in het vis- en landbouwbeleid.

Nationaal

Ten slotte zetten we ons ook in op lokaal niveau - het milieubeleid is immers een regionale bevoegdheid in ons land. Opdat onze boodschap gehoord zou worden op regionaal en federaal niveau, werken we regelmatig samen met andere Belgische milieuorganisaties.

De bescherming van de soorten vergt ook acties en sensibiliseringscampagnes, die we voeren bij zowel lokale gemeenschappen als bij het grote publiek, om het bewustzijn over het belang van de wilde natuur te verhogen.

EU Wildlife Cybercrime

WWF wildlife cybercrime 010

Meer weten

expert

  • Sofie Ruysschaert

    Beleidsmedewerker wildlife