Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

De korhoenpopulatie in de Hoge Venen versterken

Symbool van de aantasting van de Hoge Venen

De korhoenpopulatie in de Hoge Venen is de enige in België en een van de laatste in Noordwest-Europa. Ooit waren deze vogels te vinden van Engeland en Scandinavië tot Siberië in leefgebieden met een rijke biodiversiteit. In België vormden de Hoge Venen een toevluchtsoord waar de soort het goed deed, totdat hun aantallen in de jaren 90 razendsnel achteruit gingen. Oorzaken? De drainering van heide- en veengebieden en de omvorming ervan tot bosbouwzones, de toename van het toerisme, ingrepen door de mens, en de toename van roofdieren zoals de vos. Hierdoor bleven er in 2017 maar drie of vier korhoenders meer over in de Hoge Venen, veel te weinig om het voortbestaan van de soort in België te verzekeren.

Ultiem reddingsplan

Hoewel het korhoen al sinds 1967 beschermd is en er inspanningen zijn geleverd om zijn leefgebied te herstellen, was het voor de korhoenpopulatie onmogelijk geworden om op natuurlijke manier aan te groeien. In 2017 heeft WWF-België daarom samen met een aantal partners een project opgezet om de populatie te vergroten en het korhoen een nieuwe kans te geven. Onze teams hebben daarom 10 korhoenders (vijf vrouwtjes en vijf mannetjes) van gezonde populaties uit Zweden uitgezet in de Hoge Venen. Enkele ervan kregen een GPS-zender, zodat ze opgevolgd konden worden. De teams stelden vast dat de vogels de Hoge Venen niet verlieten en dat enkele vrouwtjes al een paar weken na het uitzetten, jongen hadden. Sindsdien is WWF samen met zijn partners de populatie blijven versterken door in 2018 en 2019 respectievelijk 18 en 25 korhoenders uit te zetten.

Het korhoen, een paraplusoort

Korhoenders zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Het is namelijk een paraplusoort: tal van andere planten en dieren doen hun voordeel bij de bescherming en het herstel van zijn leefgebied. Als symboolsoort voor de Hoge Venen draagt het korhoen dus ook bij aan de bescherming van onze lokale biodiversiteit.

In België heeft de natuur sterk geleden onder de activiteiten van de mens, maar het veelbelovende succes van dit project om de populatie korhoenders te versterken, leert ons dat aanhoudende beschermingsinspanningen wel degelijk vrucht afwerpen.

NAAM VAN HET PROJECT

Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

REGIO

België

DUUR

01.2017 - 12.2023

Budget

€ 100.000

PARTNERS

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, ULiège, Service Public de Wallonie, Pairi Daiza Foundation, Spadel

FINANCIËLE STEUN

Nationale Loterij, giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Living Planet Report - Natuur in België

Volwassen mannetje korhoen in een besneeuwde weide

ONS DOEL

Tegen 2023 heeft de populatie korhoenders van de Hoge Venen de kritieke drempel bereikt van 30 mannetjes, waardoor de populatie zichzelf in stand kan houden en aangroeien.

Om het voortbestaan van de soort te verzekeren, wil WWF het belang benadrukken van landschappen met een grote variatie aan planten en dieren. De Belgen geven aan begaan te zijn met de toestand van onze natuur en vragen ons om concrete maatregelen te nemen. Dankzij de steun van onze leden zijn we in staat om dit project te verwezenlijken.

Céline de Caluwé, Program Manager

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Door de verdwijning en aantasting van de natuur zijn heel wat dieren uit België verdwenen. De terugkeer van een aantal soorten bewijst echter dat leefgebieden herstellen vrucht afwerpt.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": true} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

De terugkeer van de otter in België

Waterrijke leefgebieden herstellen en de waterkwaliteit verbeteren om de vorming van gezonde otterpopulaties te stimuleren in België.

Hier wil ik meer over weten
Jonge welp van achter in het bos

De terugkeer van de wolf in België

De toekomst van de wolf in België veiligstellen door het grote publiek te sensibiliseren, het leefgebied te herstellen, en conflicten tussen wolf en mens te voorkomen.

Hier wil ik meer over weten
Een boskat loopt op een stenen pad in het wild

Het leefgebied van de wilde kat beschermen

De bossen herstellen en de verbinding tussen natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden verbeteren om de wilde kat in België te beschermen.

Hier wil ik meer over weten