Een boskat loopt op een stenen pad in het wild

Het leefgebied van de wilde kat beschermen

Ecologische verbindingen creëren om de wilde kat in België te helpen

Symbool van onderling verbonden bossen

Nadat de populatie van de Europese wilde kat sterk achteruitging, doet de soort het nu weer beter en heeft het dier zijn leefgebied in België zelfs uitgebreid. De wilde kat leeft vooral in bossen, maar is ook te vinden op open plekken en in weiden, voornamelijk in het zuiden van Wallonië. Er zijn ook individuen opgemerkt in Voeren (Limburg) en in Plombières (regio Luik).

Door de versnippering van zijn leefgebied blijft de wilde kat een bedreigde soort. Wegen, verstedelijkte gebieden en landbouwzones zorgen ervoor dat de dieren zich niet vrij van het ene naar het andere natuurlijke gebied kunnen verplaatsen. Heel wat wilde katten sterven dan ook in het verkeer.

Om het voortbestaan van de wilde kat in België te verzekeren, moeten we zijn leefgebied beschermen en bossen, struwelen en weiden met elkaar verbinden.

Grensoverschrijdende ecologische corridors

WWF zet zich in om een uitgebreid ecologisch netwerk te creëren in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland. Op termijn kunnen wilde katten en andere dieren zich op die manier vrij verplaatsen tussen Limburg en de Ardennen. In samenwerking met zijn partners heeft WWF-België natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden geïdentificeerd die ideaal zijn om zo’n ecologische verbindingen aan te leggen: 373 km hagen moeten worden geplant in landbouwgebied, en onder en over wegen moeten er ecoducten komen. Daarvoor werken we samen met landeigenaars.

Meer kennis, betere bescherming

De wilde kat laat zich zelden zien en al helemaal niet benaderen. Hierdoor zijn nogal wat aspecten van het leven van dit schuwe dier onbekend. Om de hinderpalen voor de wilde kat in België beter te begrijpen, werkt WWF samen met wetenschappers die zijn leefgebied en verplaatsingen analyseren. Op die manier kan precies in kaart worden gebracht welke zones en elementen het leefgebied van de wilde kat versnipperen en haar verplaatsingen dus beperken. Op basis daarvan kunnen we maatregelen nemen om de soort helpen.

NAAM VAN HET PROJECT

Het leefgebied van de wilde kat beschermen

REGIO

België

DUUR

01.2018 - 12.2022

Budget

€ 66.500

PARTNERS

Agentschap voor Natuur en Bos, Faune & Biotopes, Drielandenpark, Service Public de Wallonie

FINANCIËLE STEUN

Nationale Loterij, giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Living Planet Report - Natuur in België

Een boskat jaagt op een open plek

ONS DOEL

Tegen 2022 is een deel van de natuurlijke en halfnatuurlijke leefgebieden van de wilde kat hersteld en beter met elkaar verbonden, zodat de populaties in Euregio Maas-Rijn stabiel blijven of groeien.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Door de verdwijning en aantasting van de natuur komen heel wat dieren niet langer in België voor. De terugkeer van een aantal soorten, zoals de wilde kat, bewijst dat leefgebieden herstellen vruchten afwerpt.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": true}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

De terugkeer van de otter in België

Waterrijke leefgebieden herstellen en de waterkwaliteit verbeteren om de vorming van gezonde otterpopulaties te stimuleren in België.

Hier wil ik meer over weten
Jonge welp van achter in het bos

De terugkeer van de wolf in België

De toekomst van de wolf in België veiligstellen door het grote publiek te sensibiliseren, het leefgebied te herstellen, en conflicten tussen wolf en mens te voorkomen.

Hier wil ik meer over weten

Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

Het symbool van de Hoge Venen helpen en beschermen door sinds 2017 met succes korhoenders uit te zetten in België.

Hier wil ik meer over weten