Strategisch plan 2026

Deze doelen staan voorop

Onze ambitie voor de komende jaren blijft streven naar een wereld waar mens en natuur in harmonie samenleven. Onze unieke positie en aanpak zorgen wereldwijd voor steeds meer impact. We maken verandering mogelijk door oplossingen aan te reiken en invloed uit te oefenen waar nodig. Door te focussen op onderstaande hoofddoelen, beschermen en herstellen we de natuur voor alle generaties, zowel in België als in de rest van de wereld.

WWF

NATUURVERLIES HERLEIDEN NAAR NUL

Het verlies van leefgebieden heeft een grote impact op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Om dit aan te pakken is natuurbehoud en -herstel een belangrijke oplossing. Wereldwijd moet een derde van alle natuur beschermd gebied worden en moeten we ontbossing en andere natuurvernietiging stoppen, in samenwerking met lokale en inheemse gemeenschappen. In het bijzonder de ecosystemen van globaal belang, zoals het Amazonewoud.

In deze gebieden stellen we aantoonbare verbetering van bedreigde ecosystemen als doel. Daarom moet ook België een leidende rol spelen in natuurbescherming en -herstel. Onze nationale overheden en organisaties moeten natuurherstel financieel en beleidsmatig steunen, in het bijzonder van bossen. Een ander belangrijk doelstelling is om diepzeemijnbouw in internationale wateren tegenhouden totdat de hoogste milieustandaarden behaald zijn.

In België zelf moeten tegen 2030 minstens 3 gebieden van 5000 hectare beschermd zijn, waar natuurlijke processen kunnen bloeien dankzij het wild laten van deze gebieden. Daarnaast moeten grote natuurgebieden met elkaar in verbinding staan om ze ecologisch gezond te houden en zodat iconische zoogdieren er vrij tussen kunnen bewegen.

30%
Van de wereldoppervlakte moet beschermd worden tegen 2030

De curve van de populaties iconische
dieren ombuigen

SOORTENVERLIES HERLEIDEN NAAR NUL

Om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan en te zorgen dat dierenpopulaties stabiel blijven of toenemen, moeten de meest voorkomende bedreigingen aangepakt worden: Illegale handel in wilde dieren en planten, mens-dierconflicten, jacht en invasieve soorten.

Daarom stellen we als doelstelling om tegen 2026 stabiele populaties van iconische soorten in onze prioritaire gebieden te hebben, zoals de berggorilla in Congo en de jaguar in Ecuador. In België moet er aantoonbare verbetering van de strijd tegen illegale handel van wilde soorten en houtproducten zijn. Daarnaast werken we om tegen 2030 een succesvolle terugkeer van lokale iconische zoogdieren zoals de otter en de lynx te hebben in België.

DE VOETAFDRUK HALVEREN

Wat we produceren is niet in lijn met de draagkracht van onze planeet. De voetafdruk van de mensheid moet halveren om binnen de planetaire grenzen te blijven. Hierbij moeten we zorgen dat de toegang tot voedsel voor iedereen verzekerd is en dat landbouw en andere productie de leefomgeving niet schaden en vervuilen. De oplossing ligt in het verduurzamen van het voedingssysteem door verspilling tegen te gaan, de productie meer ecologisch en eetpatronen duurzamer te maken. Daarnaast moet ook de CO2-uitstoot halveren, het aanbod van hernieuwbare energie verdubbelen en (plastiek)vervuiling stoppen.

Daarom is onze doelstelling om tegen 2030 de Belgische voetafdruk van voedselconsumptie op natuur en klimaat, die voornamelijk van dierlijke producten afkomstig is, te halveren. Om hierin te slagen moet België zijn economisch en fiscaal beleid en zijn manier van handel aanpassen aan de globale doelstellingen, zoals het beperken van de klimaatopwarming tot 1,5°C. In het bijzonder moeten alle geïmporteerde producten op de Belgische markt vrij zijn van ontbossing en ecosysteemconversie.

1.5°C
Het beleid moet in lijn liggen met de globale biodiversiteit- en klimaatdoelen, zoals de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C

Onze community vergroten

EEN STIMULERENDE OMGEVING

Om deze ambitieuze doelen werkelijkheid te maken, moet we werken aan een omkadering die de lat even hoog legt. We blijven dus bouwen aan een groot netwerk van donoren, partners en andere mensen die ons werk steunen en klaar staan om actie te ondernemen voor een betere toekomst. Daarbij zetten we actief in op jongeren.

We doen dit op een manier die in lijn is met onze waarden. Transparante evaluatie en communicatie staan centraal in ons werk, net als respect, innovatie en samenwerking. Ons internationaal WWF-netwerk speelt hierin een centrale rol omdat WWF-kantoren over de hele wereld onze projecten op het terrein lokaal uitvoeren en opvolgen.