Twee vrouwen met europese vlag op een berg

Wat hebben de Belgische partijen in petto voor klimaat en natuur?

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024 peilde WWF bij Belgische politieke partijen naar hun standpunten over milieu- en klimaatkwesties die op Europees niveau moeten worden aangepakt. We vergeleken hun antwoorden met onze voorstellen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken.

De resultaten laten een brede steun uitschijnen voor het verderzetten van de Green Deal, het pakket maatregelen dat de EU op de weg van de ecologische transitie moet zetten, en om er een topprioriteit van te maken in de volgende legislatuur. Op bepaalde vlakken tonen de partijen een eensgezind engagement voor biodiversiteits- en kilmaatdoelstellingen. De natuur beschermen staat centraal: alle partijen verbinden zich ertoe meer middelen uit te trekken voor natuurbehoud, de gezondheid van zoetwaterecosystemen te verbeteren of de ontbossingsverordening van de EU uit te breiden. De klimaatverandering aanpakken blijft ook een prioriteit, zoals blijkt uit de unanieme steun voor het invoeren van natuurlijke oplossingen en de brede steun om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren. Tot slot zijn de politieke partijen unaniem bereid om subsidies voor fossiele brandstoffen en andere schadelijke subsidies te heroriënteren en zo de overgang te maken naar een nuluitstoot en natuurpositief beleid dat niemand in de steek laat. 

Het verschil tussen ambitie en actie

Er gaapt echter een opvallende kloof tussen bovenstaande steunbetuigingen en concreet engagement voor specifieke en uitvoerbare maatregelen. Deze discrepantie doet vrezen dat het engagement voor de EU Green Deal voor sommige partijen niet meer is dan holle frasen in plaats van echte politieke wil. Uit nader onderzoek blijkt dat sommige partijen steeds weigeren zich te verbinden tot tussentijdse deadlines, gezamenlijke budgetten, of bindende doelstellingen om de weergegeven ambitie waar te maken. 

Natuur was één van de vier onderwerpen die de vragenlijst behandelt.
Voor elk onderwerp stelden we enkele subvragen aan de partijen. 

Veel partijen zijn van mening dat we enkel brede principes moeten vooropstellen in plaats van duidelijke doelstellingen en streefcijfers. Sommige van deze partijen nemen zelfs standpunten aan die de internationale verbintenissen van de EU kunnen ondermijnen, zoals het biodiversiteitsverlies omkeren of de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 

Na decennia beleid gebaseerd op vrijwillige engagementen, die niet voor de noodzakelijke schaal of het tempo hebben gezorgd om biodiversiteitsverlies om te buigen en emissies aanzienlijk te verminderen, is het alarmerend dat sommige partijen blijven weigeren om gemeenschappelijk bindende kaders te overwegen, zoals de Natuurherstelwet of een toekomstige voedselsysteemwet. Ontdek in het EU-Verkiezingscheck over welke partijen het gaat. 

80%
van alle nationale of regionale milieuwetgeving is een afgeleide van Europese wetgeving

Ontdek de standpunten van de partijen over natuur, klimaat, de Green Deal, duurzaam voedsel en de eerlijke transitie