Natuurgebied De Kuifeend

Een groene oase in de Antwerpse haven

Aan de rand van de polders in het Antwerpse havengebied

Oorspronkelijk maakte De Kuifeend deel uit van een groot poldergebied langs de Schelde. De uitbreiding van de Antwerpse haven betekende het einde van deze uitgestrekte, vruchtbare polders. Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met het opspuiten van de poldergronden om er industriezones, opslagplaatsen en (kanaal)dokken aan te leggen. Deze en andere infrastructuurwerken verstoorden het ontwateringssysteem van de vroegere polder waardoor een mozaïek van grote en kleinere plassen ontstond. Door de neerslag liep het gebied verder onder water.

Van vijandige omgeving tot vogelparadijs

Tegen alle verwachtingen in is het grote meer een waar toevluchtsoord geworden voor heel wat watergebonden vogelsoorten. Sinds 1988 geniet het natuurgebied bescherming als (deel van een) Europees Vogelrichtlijngebied. Het gebied is ook opgenomen binnen de Europese Habitatrichtlijn en het Natura 2000-netwerk. Heel wat belangrijke regionale, nationale en internationale soorten deden het gebied aan. Zo hebben de roerdomp, de lepelaar, de slobeend, de krakeend en de blauwborst hier een voedselrijk toevluchtsoord gevonden, met een overvloed aan muggenlarven. De meeste vogels in de Kuifeend zijn trekvogels die in het gebied neerstrijken om te eten, uit te rusten of te overwinteren.

Aanpassingen om de terugkeer van nog meer soorten te bevorderen

Sinds 2017 werkt WWF samen met Natuurpunt om het natuurgebied uit te breiden en aan te passen om nog meer soorten vogels aan te trekken.

  • Aanleg van bufferzones en dijken om verstoring van buitenaf zo veel mogelijk te beperken.
  • Afgraving van extra plas-drasgebied in De Kuifeend en de Binnenweilanden, een aanpalend gebied.
  • Installatie van zonnepompen voor de waterregulering om het waterverlies door verdamping te compenseren tijdens hittegolven. 
  • Afgraving van eerder opgehoogde grond die de natuurlijke regulering van het water verstoorde. De afgegraven grond wordt rond het gebied als dijk gebruikt om de geluidsoverlast door de havenactiviteiten tegen te gaan.

Op die manier wil WWF-België de gebieden nog aantrekkelijker maken voor trekvogels, zodat ze er kunnen uitrusten en zich kunnen voorplanten om de kwetsbare biodiversiteit van ons land te versterken.

NAAM VAN HET PROJECT

Natuurgebied De Kuifeend

REGIO

België

DUUR

07.2017 - 07.2020

Budget

€ 249.788

PARTNERS

Natuurpunt

FINANCIËLE STEUN

Nalatenschap Schoufour-Martin

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Living Planet Report - Natuur in België

Toegankelijkheid

Dit gebied is niet toegankelijk voor het publiek. Natuurpunt organiseert regelmatig rondleidingen voor geïnteresseerden.

Meer info

ONS DOEL

Het waterrijk gebied herstellen rond het natuurreservaat De Kuifeend in het Antwerpse havengebied.

Fantastisch om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt te midden van dit industrieel gebied! Het toont het belang en de noodzaak aan om zulke natuur te blijven ontwikkelen, beschermen en verbinden tot een ecologisch netwerk.

Céline de Caluwé, Program Manager

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

De uitbreiding van de Antwerpse haven betekende het einde van de polders langs de Schelde, maar dankzij een goed beheer heeft de natuur zich kunnen herstellen. WWF zet zich wereldwijd in om de verdwijning en aantasting van leefgebieden tegen te gaan.

meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

 

Onze andere projecten:

De terugkeer van de otter in België

Waterrijke leefgebieden herstellen en de waterkwaliteit verbeteren om de vorming van gezonde otterpopulaties te stimuleren in België.

Hier wil ik meer over weten

Het Belgisch korhoen behoeden voor uitsterving

Het symbool van de Hoge Venen helpen en beschermen door sinds 2017 met succes korhoenders uit te zetten in België.

Hier wil ik meer over weten