Palmolie

een problematische olie

Palmolie zit in koeken, chocolade, margarine en zeep. Deze veelzijdige olie is aanwezig in meer dan 50% van de verwerkte producten. De teelt van palmolie is per hectare de meest productieve van alle oliehoudende gewassen.

Tussen 1995 en 2015 verviervoudigde de wereldproductie van palmolie van 15,2 miljoen ton tot meer dan 60 miljoen ton. De productie gebeurt vooral in Indonesië (51%) en Maleisië (34%), maar groeit de laatste jaren ook in andere tropische gebieden. De sector zorgt voor een grote tewerkstelling en is belangrijk voor heel wat lokale en nationale economieën. Omdat palmolie niet op een verantwoorde manier wordt geteeld, leidt de productie tot een grootschalige vernietiging van tropische bossen en de aantasting van veengebieden.

In cosmetica en voedingsmiddelen

Palmolie komt voor in veel voedings- en cosmeticaproducten, maar vind je ook in de brandstoftanks van onze auto’s, in de vorm van agrobrandstoffen.

WWF ijvert voor een productie, handel en consumptie van palmolie die verantwoord is en bijdraagt aan de bescherming en het herstel van bosecosystemen, en die noch mens, noch natuur schaadt. Bedrijven, overheden en burgers van consumerende landen zoals België, hebben daarbij een zeer grote rol te spelen.

5 860 km²
Dat is de oppervlakte die nodig is voor de productie van de palmolie die België invoert, vooral uit Indonesië en Maleisië

Belgische invoer van palmolie in ruwe of verwerkte vorm (ton, jaargemiddelde, 2013-2017)

Omvorming van bossen tot oliepalmplantages

De ontginning van land voor oliepalmplantages heeft geleid tot de grootschalige vernietiging van tropische wouden. Daardoor verdwenen leefgebieden van bedreigde soorten zoals orang-oetans, olifanten, neushoorns en tijgers in Indonesië en Maleisië. De uitbreiding van de productie voor palmolie had vaak ook negatieve gevolgen voor de lokale gemeenschappen en de inheemse bevolking.

Dat veel bossen in de wereld vervangen zijn door oliepalmen, tast bovendien de natuurlijke ecosystemen aan en draagt bij aan de klimaatopwarming. In Zuidoost-Azië bijvoorbeeld is 21% van de veengebieden – cruciale ecosystemen voor koolstofopslag – omgevormd tot oliepalmplantages.

45%
van de palmolieteelt vindt plaats in gebieden die vroeger bedekt waren met bossen

Duurzame productie

De ontbossing en de omvorming van natuurlijke habitats voor de productie van palmolie moeten dringend stopgezet worden. WWF stimuleert enerzijds een duurzame productie die zorgt voor duurzame bestaansmiddelen met respect voor de mensenrechten. Anderzijds zetten we in op het herstel van natuurlijke gebieden zodat verschillende geïsoleerde stukken bos opnieuw met elkaar verbonden worden. 

WWF is van mening dat elke partij een rol moet spelen in deze transitie. Bedrijven die palmolie produceren, moeten zich houden aan duurzame productienormen. Bedrijven die palmolie verhandelen en gebruiken, moeten van hun leveranciers eisen dat ze zich aan deze normen houden en dat de herkomst van de olie traceerbaar is. Overheden en financiële instellingen moeten een kader scheppen waarin ontbossing en omzetting van natuurlijke ecosystemen voor de productie van palmolie niet langer aanvaard worden.

Projecten van WWF

WWF ijvert voor de uitbreiding van duurzame palmolieproductie om de natuur te beschermen en de bestaansmiddelen te verbeteren van miljoenen mensen die van deze productie afhankelijk zijn. Daarvoor werkt WWF nauw samen met overheden, het middenveld, bedrijven en consumenten. Zowel in de regio’s waar palmolie geproduceerd wordt als in de belangrijkste markten waar palmolie geconsumeerd wordt, zijn we actief.

In België spoort WWF bedrijven aan om duurzaam geproduceerde palmolie te gebruiken die milieu- en sociale criteria respecteert (RSPO-certificering). We werken aan meer transparantie en een grotere traceerbaarheid van de toeleveringsketen en zetten ons in voor steun aan kleine productiebedrijven en natuurbehoudsprojecten op het terrein. We ontwikkelden daarvoor onder meer de barometer voor verantwoorde palmolie. 

WWF pleit ook voor een Europese wetgeving die garandeert dat producten op de Europese markt niet afkomstig zijn van ontboste gebieden en dat ze geen verband houden met mensenrechtenschendingen.

Omdat seizoensgebonden, lokale, duurzame en biologische voeding beter is voor natuurbehoud dan verwerkte producten, stimuleert WWF de productie en consumptie ook in die zin. Voor producten die palmolie bevatten, adviseren we om RSPO-gecertificeerde producten te kopen.

Geïmporteerde ontbossing
Tijd om ermee te kappen!

Ontdek hoe Belgische bedrijven scoren
in de palmoliebarometer 2020