Stop de uitbreiding van olie- en gasboringen
in het Middellandse-Zeegebied

Beleidswerk rond fossiele brandstoffen in Griekenland

Mobilisatie tegen de ontginning van fossiele brandstoffen in het Middellandse-Zeegebied

De afgelopen jaren heeft WWF campagne gevoerd tegen de olie- en gaswinning in Griekenland. Die vormt een bedreiging voor de unieke mariene biodiversiteit en voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserij en toerisme. De toezegging van de Griekse regering om de steenkoolwinning tegen 2023 stop te zetten, was een eerste overwinning. De situatie blijft echter kritiek. Momenteel keurt de Griekse regering een reeks concessies goed voor de exploratie en ontginning van olie. Deze concessies zijn in strijd met de verbintenissen die het land is aangegaan in het kader van het Akkoord van Parijs en vormen een ernstige bedreiging voor een aantal waardevolle gebieden en dieren. 

Bedreiging voor de mariene ecosystemen en de lokale bevolking

De offshoreconcessies liggen in een diepzeegebied dat zich uitstrekt van het noorden van Korfoe tot het zuiden van Kreta: de Helleense trog. Het gebied is een van de belangrijkste mediterrane leefgebieden van de dolfijn van Cuvier en de potvis. Andere bedreigde soorten die er leven, zijn de mediterrane monniksrob, de gestreepte dolfijn en de onechte karetschildpad. Deze bedreiging heeft ook grote gevolgen voor de lokale bevolking. De getroffen regio's hangen immers voor meer dan 50% van hun inkomsten en werkgelegenheid af van toerisme en visserij. De aanzienlijke vervuiling door de olieactiviteiten en het risico op ongelukken dreigen het sociaal-economische evenwicht in het gebied te ontwrichten.

Lobbywerk voor duurzame energie

De conjunctuur van 2020 bood een zeldzame kans om in te gaan tegen nieuwe olie- en gasconcessies en om concessies in te trekken die een bedreiging vormen voor mariene ecosystemen. Verschillende factoren, zoals vertragingen op de werven bij sommige oliemaatschappijen, de intrekking van het project door een andere maatschappij en de bereidheid van de Griekse regering om een positief beleid te voeren voor het milieu, maken het mogelijk om het politieke debat te beïnvloeden. Ook een verklaring van de eerste minister in het parlement dat olie en gas in Griekenland niet rendabel zijn, is hoopgevend.

WWF zet zich vandaag in voor het behoud van de waardevolle Griekse mariene ecosystemen via strategische juridische procedures, politiek lobbywerk en activiteiten rond de haalbaarheid van contracten. Dat doen we door:

  • beleidsinitiatieven te bevorderen om de energietransitie verder te stimuleren in aanloop naar COP26 (november 2021);
  • samen met het maatschappelijk middenveld een nieuw voorstel uit te werken voor een klimaatwet;
  • concessieprojecten te vertragen;
  • de publieke opinie te mobiliseren over olie via bewustmakingscampagnes;
  • de oprichting van het OilWatch-platform, dat systematisch zal toezien op alle belangrijke ontwikkelingen inzake concessies. 

Bovendien proberen de juridische, politieke en technische teams van WWF-Griekenland aan te tonen dat de ontwikkeling van olie- en gasconcessies onverenigbaar is met de klimaatdoelstelling van 1,5°C die is vastgelegd in het Akkoord van Parijs.

NAAM VAN HET PROJECT

Beleidswerk rond fossiele brandstoffen in Griekenland

REGIO

Middellandse-Zeegebied - Griekenland

DUUR

06.2018 - 06.2021

Budget

€ 140.000

PARTNERS

WWF-Griekenland

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

Tegen 2021 haalt WWF-Griekenland het politieke discours dat olie- en gasboringen promoot, volledig onderuit door politiek lobbywerk en activiteiten rond de haalbaarheid van contracten.

De olie-industrie kreeg al 75 000 km2 ecologisch waardevol gebied toegewezen. Daarmee vormen het boren naar en produceren van olie en gas de grootste nieuwe bedreiging voor het milieu en de economie in Griekenland. We hebben de lokale gemeenschappen ondersteund, zijn verwikkeld in juridische procedures tegen oliemaatschappijen en hebben een goed onderbouwde argumentatie over de risico’s van petroleum. Tot dusver heeft geen van de concessies noemenswaardige vooruitgang geboekt en lopen de projecten aanzienlijke vertragingen op. Intussen beginnen de politieke leiders stilaan in te zien dat olie en gas op lange termijn onhoudbaar zijn. We blijven strijden tot Griekenland een klimaatkampioen wordt en zijn fossiele brandstoffen in de grond houdt.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

KLIMAAT

Het gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij tot de klimaatverandering. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C stimuleert WWF de transitie naar hernieuwbare energie.

MEER INFO

KLIMAAT