De politieke eisen van WWF

Actie voor het klimaat

Om actie te ondernemen voor het klimaat, vraagt WWF aan de volgende regering:

De garantie dat België ruim vóór 2050 CO2-neutraal is

Op federaal en regionaal niveau moeten er regels worden vastgelegd om CO2-neutraliteit in ons land ruim vóór 2050 te garanderen. Deze teksten moeten minstens het volgende bevatten:

  • Langetermijn- en tussentijdse doelstellingen voor de uitstootvermindering;
  • De oprichting van een onafhankelijke ‘Klimaatraad’, samengesteld uit experts die alle regeringen adviseren, belanghebbenden raadplegen, voortgang rapporteren aan de parlementen en wiens aanbevelingen door de regeringen worden gevolgd;
  • Een uitvoeringsplan met concrete maatregelen, dat om de 5 jaar herzien en verbeterd wordt (in lijn met het Akkoord van Parijs);
  • Een investeringsplan voor vijf jaar en een jaarlijks budget, aangepast aan het uitvoeringsplan en inclusief de kosten voor de ‘Klimaatraad’;
  • Een bindende procedure in geval van niet-naleving van de regelgeving.

STOP DE SUBSIDIËRING VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Om dit te doen, zijn er drie prioriteiten:

  • Het gebruik van de definitie ‘subsidie voor fossiele brandstoffen’ (zoals bepaald door de Wereldhandelsorganisatie) door alle overheden van het land, om zo coherentie te waarborgen;
  • Zorgen voor de transparantie rond financiële overheidssteun voor fossiele brandstoffen via een jaarlijkse inventaris, gecontroleerd door het bevoegde parlement;
  • Het opstellen van een actieplan met een tijdsschema om ten laatste in 2025 de subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen; dit plan omvat sociale en eventueel andere maatregelen om de energietransitie te begeleiden, met de nadruk op de volledige benutting van het potentieel aan hernieuwbare energie.

Samen vooruit

Onze experte is beschikbaar om u te helpen.

Julie Vandenberghe

Beleidsmedewerker Klimaat

Geef je stem voor de planeet

Op 2019 trokken we naar de stembus om nieuwe politieke besluitvormers te kiezen. Velen van jullie hebben hun bezorgdheid geuit over de natuur in België en elders.

Brochure

Actie voor het klimaat