De illegale handel in wilde soorten is een van de grootste transnationale criminele activiteiten, die naar schatting tot 23 miljard USD per jaar waard is, na andere misdaadsectoren zoals drugs en mensenhandel. Het brengt het voortbestaan ​​van duizenden soorten dieren en planten in gevaar en versnelt de achteruitgang van de biodiversiteit. Vroeger werden soorten vooral illegaal verhandeld in winkels en andere fysieke marktplaatsen. Door de groei van het internet en de toegankelijkheid ervan kunnen handelaren nu meer en meer online gaan en zo toegang krijgen tot een grote internationale marktplaats, die altijd open is, en waar cybercriminelen de anonimiteit maximaal kunnen benutten. 

 

Handelaren gebruiken ook pakketbezorgdiensten om illegaal soorten of hun onderdelen naar kopers te verzenden. Het toenemende volume aan pakketbezorging als gevolg van de groei van e-commerce vormt een uitdaging voor degenen die de EU-voorschriften inzake de handel moeten handhaven. Dit is in belangrijke mate zo voor de douane, omdat controles aanzienlijke middelen en vaardigheden vereisen om illegaliteit te detecteren.

Door de krachten te bundelen, kunnen autoriteiten, internationale organisaties, het bedrijfsleven en ngo's criminelen ontmaskeren en het voor hen veel moeilijker maken om hun illegale en destructieve activiteiten te runnen. En dat is precies het doel van dit cyber-project.

Ontmantelen van criminele handelsnetwerken met wilde soorten in de Europese Unie

Het project is bedoeld om criminelen en hun netwerken die dieren of planten in of via de EU verhandelen met behulp van internet en pakketbezorgdiensten, te stoppen en af te schrikken. Een verhoogd risico op detectie, het verwijderen van frauduleuze advertenties en accounts, en een intensivering van inbeslagnames, zullen het steeds moeilijker maken voor deze criminelen om te opereren. 

De 4 pijlers van ons werk 

WWF, IFAW, INTERPOL en de Belgische douane hebben hun krachten gebundeld om acties op vier niveaus te bevorderen, met technische ondersteuning (zonder subsidie) van TRAFFIC. De projectresultaten zullen alle EU-lidstaten ten goede komen, met de nadruk op België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

 1. Onderzoek en analyse
  Het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe handelaren in wilde dieren en planten operen en om hun bedrijvigheden tegen te gaan. Het projectteam zal de inzichten versterken in hoe criminele handelaren in wilde soorten internet en pakketbezorgdiensten in Europa gebruiken. Het zal aanbevelingen opstellen en daarmee acties van handhavingsinstanties en de particuliere sector vergemakkelijken en bevorderen. 
 2. Hulpmiddelen en training
  Medewerkers van officiële diensten die de illegale handel opvolgen in de EU-lidstaten moeten hun vaardigheden en methoden uitbreiden om online handel in wilde dieren en planten te detecteren. Via dit project zullen handhavingsmedewerkers profiteren van op maat gemaakte hulpmiddelen en training over ‘best-practices' om cybercriminaliteit van wilde soorten aan te pakken. 
 3. Onderzoeken en werkzaamheden
  INTERPOL zal door inlichtingen geleide onderzoeken en operaties gericht op de handel in wilde dieren in en via de EU vergemakkelijken en ondersteunen. De opleiding die via dit project wordt geboden, zal de EU-autoriteiten in staat stellen gericht online onderzoek naar de handel in wilde dieren en gezamenlijke operaties uit te voeren, hopelijk met een toename van inbeslagnames en vervolgingen tot gevolg. 
 4. Partnerschappen opbouwen
  Wetshandhaving op zichzelf kan de criminele activiteiten op het internet en doorvoer via pakketbezorgdiensten niet stoppen. Het projectteam zal online technologiebedrijven en pakketbezorgers in de EU inschakelen om te voorkomen dat handelaars in wilde soorten hun diensten exploiteren. Dit werk bouwt voort op voortdurende wereldwijde inspanningen om bedrijven samen te brengen met natuurbeschermingsdeskundigen om nieuwe oplossingen te vinden, zoals de Coalition to End Wildlife Trafficking Online en het ROUTES partnership

 

De inhoud van deze webpagina vertegenwoordigt alleen de standpunten van de auteur en valt onder zijn / haar eigen verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die het bevat. 

logo WWFlogo interpollogo small ifawlogo douanelogo EU

Projectfinanciering

EU flag

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie - politie.

Partnerschap

Project Coördinator:
WWF-België, met subsidie-vrije ondersteuning van TRAFFIC

Project Partners:
IFAW, INTERPOL, De Belgische Douane, WWF-Frankrijk en WWF-Hongarije

Regio

Europese Unie, met de nadruk op België, Frankrijk, Duitsland en Nederland

Duur

Februari 2019 tot januari 2021

Project adviesraadsleden

Belgische CITES Management Autoriteit, eBay, Europese Commissie, EUROPOL, Franse Nationale Gendarmerie, INTERPOL, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-NVWA

Emilie Van der Henst quote
Emilie Van der Henst
Project Manager

Europa is een doorvoerhaven en een markt voor internationale netwerken die wilde soorten smokkelen – het stoppen van criminelen die actief zijn binnen de EU is dan ook een dringende prioriteit voor natuurbescherming '

Bezoek de websites van onze partners
en partnerinitiatieven

 logo coalition

logo traffic

logo ifaw

Rapport

 

The elephant in the chat room:
combatting wildlife cybercrime in the EU

 

Wildlife crime is one of the largest transnational criminal activities, estimated to be worth up to 23 billion USD per year1, behind other crimes such as drugs and human trafficking. It puts at risk the survival of thousands of species of animals and plants, accelerating the ongoing collapse of biodiversity. Historically, the sale of illegal wildlife took place in shops and other physical marketplaces. However, the growth of the internet and its accessibility has allowed wildlife traffickers to move online and gain access to a vast international marketplace, open all hours, where wildlife cybercriminals exploit the anonymity afforded to them.


Wildlife traffickers also use parcel delivery services to dispatch illegal wildlife products or specimen to buyers. The increasing volume of parcel delivery as a result of the growth of e-commerce represents a challenge for those enforcing the EU Wildlife Trade Regulations, especially for Customs, as controls require significant resources and skills to detect parcels containing illegal wildlife.

By joining forces, authorities, international organisations, the business sector and NGOs can disrupt criminals and make it much harder for them to run their illegal and destructive business, such is the aim of the Wildlife Cybercrime project.

Disrupting and dismantling wildlife cybercriminals and their networks in the European Union

The project aims to disrupt and deter criminals and their networks trafficking wildlife in, or via, the EU using the internet and parcel delivery services. An increased risk of detection, the removal of fraudulent adverts and accounts, as well as an intensification of seizures, will make it increasingly difficult for wildlife criminals to operate.

The 4 pillars of our work

WWF, IFAW, INTERPOL and the Belgian Customs have joined forces to advance actions at four levels, with technical support from TRAFFIC on a grant-free basis. The project outcomes will benefit all EU Member States, with an emphasis on Belgium, France, Germany and the Netherlands.

 1. Research and analysis
  It is critical to understand how wildlife traffickers operate in order to hamper their business. The project team will strengthen their understanding of how wildlife criminals utilize and exploit the internet and parcel delivery services in Europe, drawing up recommendations, and thereby facilitating and fostering actions by law enforcement and the private sector.
 2. Tools and training
  Wildlife enforcement staff across EU Member States need to expand their set of skills and methods in order to detect wildlife trafficking online. Through this project, enforcement staff will benefit from tailored tools and training on best practice approaches to tackle wildlife cybercrime.
 3. Investigations and operations
  INTERPOL will facilitate and support intelligence-led investigations and operations addressing wildlife trafficking in, and via, the EU. The training provided through this project will enable EU authorities to undertake targeted online wildlife trade investigations and joint operations, hopefully resulting in an increase of seizures and prosecutions.
 4. Building partnerships
  Wildlife law enforcement in isolation cannot stop wildlife crime on the internet and transiting via parcel delivery services. The project team will engage online technology companies and parcel delivery companies in the EU to prevent traffickers from exploiting their services. This work builds on ongoing global efforts to bring companies together with conservation experts to find new solutions, such as the Coalition to End Wildlife Trafficking Online2 and the ROUTES partnership3.

 

The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

logo WWFlogo interpollogo small ifawlogo douanelogo EU

[1] Transnational Crime and the Developing World, Global Financial Integrity, 2017
[2] The Coalition to End Wildlife Trafficking Online unites online technology companies across continents in partnership with WWF, TRAFFIC and IFAW to reduce wildlife trafficking online by 80% by 2020.
[3] ROUTES stands for Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species. This partnership brings together transport and logistics companies, government agencies, development groups, law enforcement, conservation organizations, and donors to disrupt wildlife trafficking by reducing the use of legal transportation supply chains.

 

 

 

Project funder

EU flag

This project is funded by the European Union’s Internal Security Fund — Police.

Partnership

Project Coordinator:
WWF-Belgium, with grant-free support from TRAFFIC

Project Partners:
IFAW, INTERPOL, The Belgian Customs, WWF-France & WWF-Hungary

Region

European Union, with an emphasis on Belgium, France, Germany and the Netherlands.

Duration

February 2019 to January 2021

Project Advisory Committee members

Belgian CITES Management Authority, eBay, European Commission, EUROPOL, French National Gendarmerie, INTERPOL, Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority-NVWA

Emilie Van der Henst quote
Emilie Van der Henst
Project Manager

Europe is a transit hub and market for international wildlife smuggling networks – disrupting wildlife criminals operating within the EU is an urgent conservation priority "

Visit our partner's website
and initiatives

 logo coalition

logo traffic

logo ifaw

 

Reports