WWF politiques sociales sociaal beleid header2 WWF politiques sociales sociaal beleid header2

Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen van het WWF-netwerk

Het sociaal beleid van WWF omvat richtlijnen om het respect voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen te waarborgen, alsook hun vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming in het kader van natuurbehoudswerk op het terrein. Vanaf juni 2019 heeft WWF haar sociaal beleid uitgebreid met een ‘Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen’ dat overal waar WWF actief is, moet worden toegepast.

 

Het Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen van WWF neemt een fundamentele plaats in in de werking van WWF. Het werd aangenomen door het hele WWF-netwerk en biedt een institutioneel mechanisme voor het beheer van milieu- en sociale risico's die verband houden met het werk van WWF.

Het doel van deze beschermingsmaatregelen is het behalen van betere resultaten inzake natuurbehoud en het verbeteren van het welzijn van de inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in de gebieden waar WWF actief is. Dit instrument werd ontworpen om tal van milieu- en sociale risico's aan te pakken en houdt rekening met de specifieke uitdagingen en behoeften van de verschillende regio’s waar we actief zijn. Het systematiseert onder meer praktijken van goed bestuur om het respect voor de mensenrechten te waarborgen.

Het raamwerk zal periodiek worden herzien en bijgewerkt in overleg met de betrokken partijen (die door WWF International en in samenwerking met het WWF-netwerk geïdentificeerd zullen worden), waarbij externe deskundigen en organisaties uit het middenveld betrokken worden.

Het Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen voorziet in:

  • een instrument om sociale en milieurisico's te identificeren en te kenmerken, inclusief de risico's die verband houden met de veiligheid van de gemeenschappen, en met de toegang tot natuurlijke hulpbronnen die specifiek zijn voor de inheemse volkeren;
  • maatregelen om met risico's om te gaan door het ontwikkelen van milieu- en sociale risicobeperkingsplannen voor alle projectactiviteiten;
  • een toegewijd team van specialisten in de beschermingsmaatregelen op internationaal en regionaal niveau dat de resultaten van de risicobeoordeling en de risicobeperkingsplannen beoordeelt en goedkeurt;
  • participatie van de betrokken gemeenschap(pen) bij het ontwerp, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het project;
  • een mechanisme voor klachtenbehandeling op drie niveaus (op landschapsniveau, op nationaal niveau en op het niveau van het WWF-netwerk) om de betrokken personen in staat te stellen hun bekommernissen te uiten over de milieu- of sociale effecten van WWF-projecten, en om hiermee systematisch en snel rekening te houden via een automatische procedure voor klachtenbehandeling;
  • Een bemiddelend team (Ombudsperson’s office), onafhankelijk van het management van WWF International, dat rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur. Het team heeft een dubbele functie: het bewaken van de naleving van het ‘Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen’ voor alle WWF-projecten en partnerschappen, en het bemiddelen in geschillen wanneer deze niet op lokaal niveau kunnen worden opgelost.

 

WWF is zich ervan bewust dat het behoud van ecosystemen en de ontwikkeling van gemeenschappen hand in hand gaan. De mens staat centraal in al onze acties en dankzij dit Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen zet WWF zich verder in voor de ontwikkeling van gemeenschappen, het respect voor de mensenrechten en de verbetering van het sociale en economische welzijn van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen op de plaatsen in de wereld waar WWF actief is.

Iedereen bij WWF, op welk niveau dan ook, heeft een rol te spelen en is verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van het Raamwerk van sociale en milieubeschermingsmaatregelen.