Herintroductie van de Europese bizon

Uitbouwen van gezonde bizonpopulaties in de Roemeense Karpaten

Een iconische soort die bijna was uitgestorven

Tot aan het begin van de 20ste eeuw kwam de Europese bizon voor op het hele Europese continent, behalve in het zuiden van het Iberisch schiereiland en het noorden van Scandinavië. Door intensieve jacht en het verdwijnen van zijn leefgebieden stierf de bizon echter bijna uit. De laatste waarneming van een Europese bizon in het wild dateert van 1927. Gelukkig overleefde de soort in gevangenschap. Hierdoor konden uitgezette populaties in Midden- en Oost-Europa zich vanaf de jaren vijftig langzaam maar zeker in het wild herstellen. Ook vandaag staat de bizon nog onder druk, onder meer door de aantasting en versnippering van zijn leefgebied, de grote kwetsbaarheid van de populatie, ziektes en conflicten tussen mens en dier in sommige streken. 

Rijkere biodiversiteit dankzij herintroductie

In 2013 lanceerden WWF-Roemenië en Rewilding Europe het ambitieuze project om de bizon te herintroduceren in zijn oorspronkelijke leefgebied in de Karpaten. Elk jaar worden kleine groepen bizons uitgezet in het Țarcu-gebergte in Roemenië. De bizonpopulatie telt er ondertussen 65 dieren. De bizons zijn afkomstig van Europese reservaten en fokkerijen (waaronder het Domein van de Grotten van Han in België) en zijn zorgvuldig geselecteerd om de genetische diversiteit te waarborgen. Doel? Een gezonde bizonpopulatie uitbouwen opdat de soort zich kan voortplanten en overleven in het wild. De dieren worden nauwgezet opgevolgd om hun welzijn te waarborgen en erop toe te zien dat ze in harmonie samenleven met de lokale bevolking. 

Centrale rol voor lokale gemeenschappen

In Armeniș, een dorp in het zuidwesten van Roemenië, zijn de bizons uitgegroeid tot een symbool. Dankzij de soort hebben de inwoners opnieuw ontdekt hoe rijk de natuur die hen omringt, is. Bovendien konden ze nieuwe economische activiteiten uitbouwen dankzij het ecotoeristisch programma dat WWF in de regio heeft opgezet:  de observatie van dieren in het wild. Om het project op lange termijn te laten slagen, volstaat het immers niet om bizonpopulaties te herintroduceren en te beschermen. Als we het voortbestaan van de bizon en zijn leefgebied willen garanderen, moeten we de lokale gemeenschappen een degelijk alternatief bieden voor de illegale jacht en ontbossing. Het programma komt ten goede aan 30 gezinnen in het dorp en kan ondertussen als voorbeeld dienen voor andere belangrijke natuurgebieden in de Karpaten.

De bizon is een echte ‘landschapsarchitect’. Hij geeft het landschap vorm en creëert ecologische corridors voor heel wat diersoorten. Zijn rol is dan ook essentieel voor de levenskwaliteit van andere soorten in de voedselketen en voor het natuurlijke evenwicht waarvan we allemaal afhankelijk zijn. Hoewel de resultaten van het herintroductieproject bemoedigend zijn, blijft de toekomst van de soort afhankelijk van beschermingsmaatregelen, zoals het overbrengen van bizons naar geschikte leefgebieden, om zo genetisch levensvatbare populaties te creëren.

NAAM VAN HET PROJECT

Herintroductie van de Europese bizon

REGIO

Het 'groene hart van Europa'

DUUR

07.2017 - 06.2023

Budget

€ 60.000

PARTNERS

WWF-CEE (Centraal- en Oost-Europa)

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Factsheet: Comeback of the European Bison in the Carpathians

ONS DOEL

De Europese bizon herintroduceren in de Karpaten, het groene hart van Europa, om tegen 2024 een gezonde populatie van 300 dieren te bereiken, en het ecotoerisme rond de terugkeer van de bizon bevorderen.

De in het wild geboren kalfjes en de steun van de lokale gemeenschappen zijn hoopvolle tekenen dat de bizons het goed doen in hun oorspronkelijke leefgebied. Ze staan echter nog voor heel wat uitdagingen, zoals habitatverlies en onduidelijke wetgeving. Alleen door samen te werken, kunnen we voor positieve verandering zorgen en garanderen dat de vooruitgang die de voorbije 70 jaar geboekt werd, niet teniet wordt gedaan.

Marina Drugă, verantwoordelijke voor het LIFE Bison-project

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

De Europese bizon is het grootste landzoogdier van Europa en heeft uitgestrekte gebieden nodig om te kunnen floreren. De versnippering van zijn leefgebied vormt dan ook de grootste bedreiging voor zijn voortbestaan.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

 

Onze andere projecten:

Het berenweeshuis in de Karpaten

De bruine beer beschermen door het enige Europese weeshuis voor berenjongen te ondersteunen in de Karpaten.

Hier wil ik meer over weten

Het 'groene hart van Europa'

WWF zet zich op verschillende vlakken in om de oude bossen en oerbossen en de biodiversiteit in de Karpaten te beschermen door de bossen in kaart te brengen en duurzaam bosbeheer te bevorderen.

Hier wil ik meer over weten