WWF forets bossen header WWF forets bossen header

Bossen

Alle bossen in de wereld bezitten samen 80% van de fauna en flora. Ze bieden een plek om te leven, bestaansmiddelen, water, brandstof en eten voor ongeveer 2 miljard personen. Dit allemaal terwijl ze bijdragen aan de klimaatregeling, waar de hele mensheid belang bij heeft.

Wat staat er op het spel?

Elk jaar verdwijnt er 13 miljoen hectare bos, meer dan vier keer de oppervlakte van België. De gevolgen zijn gekend: massale uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit, onevenwichtige waterkringloop en erosie. Dat zonder de problemen van miljoenen mensen mee te tellen, die rechtstreeks van de bossen afhangen om te overleven.

De omzetting van bosgebied naar palmolie- en sojaplantages of om vee te fokken, bosbranden, illegale en onduurzame houtkap zijn de hoofdverantwoordelijkheden van deze situatie. De klimaatverandering is op zijn beurt verantwoordelijk voor de verdroging van tropische bossen en het verhogen van risico op bosbranden, wat ook de uitstoot van broeikasgassen verhoogt.

Als er geen maatregelen genomen worden om de trend te keren, kan er meer dan 170 miljoen hectare bos worden vernietigd tegen 2030.

Wat zijn de doelstellingen van WWF?

WWF is vastberaden om een einde te maken aan de vernietiging van de vitale bossen voor de planeet door tegen 2020 de netto ontbossing tot nul herleiden (Zero Net Deforestation and Degradation). Het doel is om geen absoluut verlies van bossen te registreren, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit van de bossen. Daarbij moeten we ook een zekere flexibiliteit behouden. Zo lijkt het toestaan van de ontbossing van een aangetast bos voor lokale behoeften een verstandig compromis, als er in ruil een equivalente oppervlakte biodivers bos op een andere plek beschermd wordt.

Het bereiken van dit doel zou niet alleen betekenen dat de natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten waar wij van afhangen behouden, maar zou ook een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2°C.

Hoe bereiken we deze doelen?

Om een einde te maken aan het verdwijnen van onze bossen, zullen grootschalige interventies nodig zijn. WWF handelt op meerdere niveaus, maar ondersteunt vooral de uitbreiding en versterking van netwerken voor beschermde gebieden, het creëren van bosvriendelijke infrastructuur, de certificatie van verantwoord bosbeheer en een verstandiger en duurzamer gebruik van de bodem. Verder pleiten we voor de invoering van strengere wetten tegen illegale houtkap. Omdat de regenwouden het zwaarst geraakt worden door de ontbossing, zijn we vooral actief in Centraal-Afrika, de Amazoneregio en in Borneo.

Door de ruimtelijke planning en het bosbeheer te verbeteren, is het mogelijk om de duurzame productie te verhogen en in te spelen op de lokale ontwikkelingsbehoeften, terwijl we de bedreigde ecosystemen kunnen behouden.

WWF is ook actief binnen het initiatief van REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) om ontwikkelingslanden aan te moedigen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen die betrekking hebben op de ontbossing en de bosdegradatie. Ontbossing is de tweede grootste oorzaak van CO2-uitstoot (18%), na de verbranding van fossiele brandstoffen. De actie van WWF in het kader van het project REDD+ kan bijdragen om de bedreigingen tegen te gaan die wegen op de regenwouden, terwijl het steun biedt aan de strijd tegen armoede, het respecteren van landrechten en een eerlijk beheer van natuurlijke rijkdommen.

  • WWF Campagne FSC grenouille kikker WWF Campagne FSC grenouille kikker

    Ontdek de FSC-campagne

    Bescherm het bos, kies voor duurzame houtproducten met het FSC-label.

Strijden tegen illegaal hout

WWF bois illegal gallery03

Meer weten