WWF entreprises bedrijven header WWF entreprises bedrijven header

Bedrijven engageren

De missie van WWF bestaat erin een eind te maken aan de aantasting van het milieu op aarde en om te bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Zoals blijkt uit het Living Planet Report 2014, staat onze planeet vandaag voor uitdagingen die te groot, te sterk met elkaar verbonden en te dringend zijn om op geïsoleerde manier te behandelen. Gezien de omvang en de complexiteit van de uitdagingen kiest WWF ervoor om samen te werken met alle actoren in de samenleving (bedrijven, burgers, kinderen, overheden en andere organisaties uit het middenveld) om positieve en duurzame verandering te stimuleren.

 

Een doeltreffend hefboomeffect

Het doel van WWF is om een bepalende verandering teweeg te brengen in de internationale markt, zodat de goederen en diensten waarvan we gebruik maken op een duurzamere manier geproduceerd, geleverd en geconsumeerd worden. 

Uitgaande van de vaststelling dat tussen 300 en 500 bedrijven ongeveer 70% van de wereldwijde vraag controleren, kiest WWF ervoor om zijn werk toe te spitsen op het verbeteren van de werkwijze van die bedrijven, om te komen tot een tastbare positieve en duurzame impact. In plaats van zeven miljard consumenten te proberen overtuigen hun consumptiegedrag te veranderen of anderhalf miljard producenten trachten te bereiken om hun productiemethodes te verbeteren, kiezen wij voor het betrekken van de enkele honderden grote bedrijven die een belangrijke invloed hebben op de markten.

Doordat die bedrijven door hun omvang of door de aard van hun activiteiten een aanzienlijke milieu-impact hebben op onze planeet, bieden zij tegelijk een krachtige hefboom voor milieubescherming via het invoeren van duurzamere werkwijzen. Wij zijn van mening dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen en de ecosystemen waarvan hun activiteiten afhankelijk zijn. 

Wij werken samen met bedrijven met de bedoeling om samen concrete oplossingen te vinden voor milieuproblemen als ontbossing, overbevissing, waterschaarste en de klimaatverandering, om zo ons uiteindelijke doel te bereiken: de bescherming van de ecosystemen en van het leven op aarde.

Meer concreet bestaat ons werk met bedrijven in:

  • het promoten van betere productiemethodes en een verantwoorde toevoer van grondstoffen, die dus niet bijdragen aan ontbossing of geen negatieve impact hebben op de drinkwatervoorraden;
  • het aanmoedigen van een overgang naar 100% hernieuwbare energie en de uitfasering van fossiele brandstoffen;
  • het sensibiliseren voor de noodzaak van een duurzamere consumptie;
  • de bescherming van bedreigde soorten en regio’s in de wereld.

Wij willen de bedrijven op verschillende manieren betrekken: door hen op te roepen om te kiezen voor werkmethodes die een einde maken aan illegale of niet-duurzame activiteiten, door hen aan te zetten tot ambitieuze verbintenissen en door hen aan te moedigen om deel te nemen aan discussies over het overheidsbeleid. Wij vragen hen ook om steun te verlenen aan onze programma’s voor duurzame certificering, zoals de Forest Stewardship Council (FSC), de Marine Stewardship Council (MSC), de Aquaculture Stewardship Council (ASC) en de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO).

Daarnaast publiceren wij regelmatig rapporten over de prestaties van bedrijven of sectoren over prioritaire onderwerpen (soja, palmolie, hout, etc.) en mobiliseren we het publiek door middel van grote campagnes over thema’s in verband met de werkwijze van de privésector.

Centrale thema’s in onze samenwerkingen met bedrijven

De samenwerking van WWF met bedrijven spitst zich in het algemeen toe op drie centrale thema’s:

1) Grondstoffen

Ons Market Transformation Initiative (MTI) spitst zich toe op grote bedrijven die voornamelijk volgende producten aankopen en gebruiken: * grondstoffen uit de landbouw, zoals palmolie, waarvan de teelt een belangrijke oorzaak van ontbossing is; * producten uit de zee, zowel in het wild gevangen vis zoals tonijn, als gekweekte vormen zoals zalm of garnalen; * producten uit het bos, zoals hout en papier.

2) Het Klimaat

Met betrekking tot de klimaatverandering en het energiebeheer spitst ons Climate & Energy Initiative zijn activiteiten toe op het invoeren van ambitieuze doelstellingen om de CO2-uitstoot te beperken, de overstap naar 100% hernieuwbare energie en het instellen van betere praktijken in de bedrijven. Ons doel: de transitie naar een koolstofarme toekomst bevorderen en de gemiddelde temperatuurstijging van onze planeet onder 1,5°C houden.

3) Duurzaam beheer van watervoorraden

WWF werkt aan het Water Stewardship-programma, dat bedrijven wil aanzetten tot een duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden, waarbij rekening wordt gehouden met het publiek belang, via gezamenlijke acties met andere bedrijven, overheden, ngo’s, burgerorganisaties en plaatselijke gemeenschappen.

De verschillende types van samenwerkingen met bedrijven

We onderscheiden drie vormen van partnerschap met bedrijven:

1) Partnerschap voor verandering

Deze vorm van partnerschap heeft als doel om bedrijven te betrekken bij een proces waarin zij hun werkwijze verbeteren om zo hun eigen milieu-impact te beperken en ook invloed uit te oefenen op de sectoren en markten die verbonden zijn met hun activiteiten. De bedoeling bestaat erin te komen tot concrete en meetbare resultaten voor het natuurbehoud door de druk te beperken die het bedrijf uitoefent op de als prioritair geïdentificeerde regio’s, plant- en diersoorten. De samenwerking met onze partners is gebaseerd op een gemeenschappelijk inzicht in de problemen, het vooropstellen van ambitieuze doelstellingen en de wil om openlijk te communiceren over het gezamenlijke werk.

2) Partnerschap op vlak van communicatie en sensibilisering

Deze vorm van samenwerking is bedoeld om te komen tot een echte bewustwording van de huidige milieuproblemen en om burgers aan te zetten tot actie. Deze vorm van partnerschap heeft ook de bedoeling om aandacht te vragen voor de schoonheid van de natuur en het unieke karakter van de regio’s en soorten waarvoor WWF zich dag na dag inzet. Deze benadering omvat onder andere acties om de consument te informeren over duurzame producten (met het MSC-, ASC-, FSC-keurmerk, enz.) en sensibiliseringscampagnes voor het behoud van unieke regio’s als de Noordpool of bedreigde soorten als de tijger of de gorilla. In het kader van deze partnerschappen worden ook WWF-producten onder licentie ontwikkeld (ze moeten voldoen aan strenge milieu- en sociale criteria) die bestemd zijn voor verkoop. In het kader van een licentie mag het bedrijf het Pandalogo gebruiken om een aanbod aan WWF-producten te ontwikkelen.

3) De analyse van de milieuprestaties van bedrijven

WWF publiceert regelmatig rapporten over de prestaties van bedrijven of sectoren in verband met prioritaire thema’s (soja, palmolie, hout, etc.). Daarnaast voeren we ook sensibiliseringscampagnes om het grote publiek en ondernemers bewust te maken over de impact van onze productiemethoden en consumptiepatronen op het milieu.

De onafhankelijkheid van WWF

WWF werkt samen met bedrijven om zijn doelstellingen voor het natuurbehoud te bereiken. Een partnerschap tussen een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en een bedrijf veronderstelt een constructieve dialoog waarbij ook moet worden onderhandeld over concrete milieuproblemen. Daarom zijn er ook duidelijke en heldere criteria en richtlijnen opgesteld om de geloofwaardigheid van het partnerschap te garanderen. Als onafhankelijke ngo behouden en gebruiken wij het recht om openlijk te communiceren.

Door de informatie over onze partnerschappen met bedrijven openbaar te maken, willen wij een algemeen overzicht bieden van de partners waarmee WWF-België samenwerkt. De middelen die we dankzij deze partnerschappen verwerven, worden gebruikt om:

  • het bedrijf de weg te wijzen bij het beperken van zijn milieu-impact en commerciële sectoren te begeleiden op de weg naar meer duurzaamheid;
  • het publiek te sensibiliseren voor de missie en de projecten van WWF;
  • rechtstreeks de natuurbehoudsprojecten van WWF te ondersteunen.

In de loop van het financieel jaar 2015 bedroegen de totale inkomsten vanuit bedrijven € 295 000 – wat overeenstemt met 2,8% van de algemene inkomsten van WWF-België.

PUBLICATIES

POSITION PAPERS

BRIEFINGS

RICHTLIJNEN