Downloaden


LIVING PLANET REPORT 2016

Door onduurzame menselijke activiteiten nemen populaties van wilde dieren wereldwijd aan een alarmerend tempo af en komt ook het welzijn van de mens in gevaar.

 

Krijgen we een zesde massa-uitsterving?

De biodiversiteit neemt wereldwijd aan een alarmerend tempo af, waardoor niet alleen onze eigen toekomst maar ook de overlevingskansen van andere diersoorten in gevaar komen. In de nieuwe editie van het Living Planet Report wordt de omvang van het probleem geschetst en hoe we er iets kunnen aan doen. De Living Planet Index geeft aan dat de wereldwijde vis-, vogel-, zoogdier-, amfibie- en reptielpopulaties met 58% zijn gedaald tussen 1970 en 2012. Tegen 2020 zou die afname verder kunnen oplopen tot twee derde van die populaties.

De mens, Homo sapiens, veroorzaakt dus stilaan een zesde massa-uitsterving.

 lpr2016 rectangle 10

Naar een nieuw tijdperk

De omvang van de veranderingen aan onze natuurlijke omgeving is zodanig groot dat wetenschappers momenteel spreken over een nieuw geologisch tijdperk, het Antropoceen.

In de volgende eeuwen zal de impact van menselijke activiteiten – gaande van megasteden tot plasticvervuiling in oceanen – zichtbaar zijn in gesteentes, net zoals we nu ook meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen uit vorige geologische tijdperken kunnen waarnemen.

De dalende biodiversiteit is slechts één symptoom van een planeet in gevaar. De ecologische voetafdruk, die ons verbruik van natuurlijke grondstoffen meet, toont aan dat we consumeren alsof we over 1.6 aardbollen beschikken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat we al vier van de negen ‘planetaire grenzen’ overschreden hebben. Dat zijn drempelwaarden voor cruciale processen die het leven op de planeet in stand houden.

 lpr2016 rectangle 28

Welke toekomst willen we bouwen?

Het welzijn van de mens zelf staat op het spel. We zijn volledig van de natuur afhankelijk voor onze luchtkwaliteit, ons drinkwater, een stabiel klimaat, voedsel en andere grondstoffen en, niet het minst, voor onze gezondheid, levenslust en geluk. De diversiteit en weerbaarheid van natuurlijke ecosystemen gaan snel achteruit door de impact van menselijke activiteiten. Dat vormt een bedreiging voor alle diersoorten, de mens inbegrepen - behalve als we nu ingrijpen.

De uitputting van natuurlijk kapitaal zal leiden tot grotere conflicten en migratiestromen, klimaatverandering, kwetsbaarheid voor natuurrampen zoals overstromingen of droogte, en een achteruitgang van de fysieke en mentale gezondheid.

Een sterke natuurlijke omgeving is essentieel om armoede te bestrijden, de gezondheid te verbeteren en een goede toekomst te verzekeren. Maar ook door te werken aan beter beleid, criminaliteit, armoede, gezondheid, vrede en veiligheid kunnen we de biodiversiteit helpen.

De bescherming van onze planeet is sterk vervlochten met de uitdagingen waar we momenteel voor staan. Ze is van groot belang voor alle burgers op aarde.

 lpr2016 rectangle 4 2

Bijlagen te downloaden

Ecological footprintLiving Planet Index